Ktl-icon-tai-lieu

60 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hóa đại cương

Được đăng lên bởi Bình Minh Buồn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
ÔN TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
Câu1
Nguyên tử hydro ở trạng thái kích thích có bán kính nguyên tử bằng 2,12 Å. Hỏi diện tử
của nguyên tử Hydro bị kích thích đang chuyển động trên quĩ đạo nào.
A. K
B. L
C. M
D. N
Câu 2
Ở trạng thái cơ bản của nguyên tử hydro người ta tính được vận tốc của electron vào
khoảng 108 cm/s. Trong một giây electron chuyển động được bao nhiêu vòng xung quanh
nhân.
A. 3,002916432x1015 vòng
B. 3,002916432x1012 vòng
10
C. 3,002916432x10 vòng
D. 3,002916432 vòng
Câu 3
Khi giải phương trình sóng Schrodinger người ta thu được các hàm sóng Ψ . Mỗi hàm
sóng Ψ thu được như vậy ứng với mấy vân đạo nguyên tử ?
A/ một
B/ ba
C/ năm
D/ bảy.
Câu 4
Đối với các nguyên tố thuộc phân nhóm chính, trong bảng hệ thống tuần hoàn, tính chất
của chúng biến đổi:
A. Từ trên xuống dưới trong một phân nhóm, tính kim loại tăng dần.
B. Từ trên xuống dưới trong một phân nhóm tính kim loại giảm dần.
C. Từ trái sang phải tính kim loại tăng dần.
D. Từ trái sang phải tính khử tăng dần.
Câu 5
Có một bộ bốn số lượng tử thích hợp cho nguyên tử A như sau:
A . n=3 , l= 0 , m=1 , ms = + 1/2
B. n=3 , l= 0 , m= 0 , ms = + 1/2
C. A . n=3 , l= 3 , m=1 , ms = + 1/2
D. A . n=3 , l= 0 , m=2 , ms = + ½
Câu 6
Khi tạo thành phân tử NH3 nguyên tử N có kiều lai hóa:
A . sp B. sp2 C . sp3 D. sp3d2
Câu 7
Khi tạo thành phân tử HNO3 nguyên tử N có kiều lai hóa:
A . sp B. sp2 C . sp3 D. sp3d2
Câu 8
Cấu tạo và điện tích của ion cyanua có thể mô tả như sau:
(+)

(-)

A. C≡N

(-) (+)

(-)

B. C≡N

(-)

C. C≡N

D. C≡N

Câu 9
Cho phản ứng :
Cho biết:
Nhiệt

tạo

CaCO3(r)

thành

( H

CaO(r) + CO2(k)

o
298o K ( S )

CaCO3(r)
) -288,5

Trang : 1/8

CaO(r)
-151,9

CO2(k)
-94,1

60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương
Kcal/mol
o

Entropi ( S 298o K ) Cal/moloK

22,2

9,5

51,1

Nhiệt độ cần thiết để phản ứng này bắt đầu xảy ra là:
A. 5000C
B. 1000,40C
C. 836,40C
D. 1109,40C
Câu 10
Cho phản ứng:
2CO (k) + 4H2 (k)  H2O(l) + C2H5OH(l)
Cho biết:
H2

CO
-26,4

C2H5OH
-66,4

H2O
-68,3

31,2

9,5

38,4

16,7

o
Nhiệt tạo thành ( H 298o K ( S ) ) Kcal/mol

o

Entropi ( S 298o K ) Cal/moloK

Nhiệt độ cần thiết để phản ứng này bắt đầu xảy ra là:
A. 100oC
B. 923,34 oC
C. 650,34 oC

D. 450,34 oC

Câu 11
Cho phản ứng:
(NH2)2CO (dd)
Biết: H

+ H2O (l)



o
298o K ( S )

kcal/mol: -76,3
-68,3
Hiệu ứng nhiệt của phản ứng ở điều kiện chuẩn là:
A. – 7,3Kcal/mol
B. 7,3 Kcal/mol
C. 73 Kcal/mol

CO2 (dd) + 2NH3 (dd)
-98,7

-19,3

D. 37 Kcal/mol

Câu ...
60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương


Câu1
 !"#$"% &'()*  )* *+,&() ,-./0.Å. H1'!'2
*34!"#,5()*  )* 64* 768"9:6%#;#<
<=<><
Câu 2
?"% &'*@,A*34 !"#BC'4) 6BD*EFG**34HIH*"#E;#
( #A0J
K
*LMN<"#L8'OHIH*"#* 7686BD*,4# 'EPQ94
 O<


R<S/JJ.T0UVS.Q0J
0.
EP
<S/JJ.T0UVS.Q0J
0J
EP><S/JJ.T0UVS.EP
Câu 3
= ''A'W B@"X N+Y* "#!'H"BC'4 6BD**&* ;LN+Z<[' ;L
N+Z 6BD* BEF\E]'L^EO6%#_
ML8RM,4M`L>M,A<
Câu 4
G'E]'*&*G 8*W O +L* ) /"#,A 2 Ga #;/) * ^
*34* b,'c6d'e
 !"#$#% &#' ()*+
R<f"QG!B]'"#L8W O +L) ('LI#%''AL!a<
<f"&'N4W A') ('LI#%'`!a<
><f"&'N4W A') ( `!a<
Câu 5
+L8,8,GNGIBD )*  DW* # BN4e
<gS/IgJ/Lg0/L
N
gh0M.,(, ,
-
,./
<<gS/IgS/Lg0/L
N
gh0M.><<gS/IgJ/Lg./L
N
ghi
0$
= '%# ; W O
S
*+('jI4' +4e
<NWR<NW
.
0-"
><NW
S
!
.
0$1
= '%# ; W Ok
S
*+('jI4' +4e
<NW-"
<NW
S
><NW
S
!
.
0$2
^%#E;6'2)* *34'#*44*+ 7LlA BN4e

mhnmonmonmhnmonmon
<pR<p0034><p
0$
 #W A\e4k
Sm"n
 4k
m"n
hk
.m(n
Cho biết:
4k
Sm"n
4k
m"n
k
.m(n
 '2 %#  ; m
o
SK
o
H
nm.TK
n
o.KK/q o0q0/T oTV/0
"4e0MK
60 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hóa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
60 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hóa đại cương - Người đăng: Bình Minh Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
60 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hóa đại cương 9 10 488