Ktl-icon-tai-lieu

7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý

Được đăng lên bởi 14143273
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
TỔ VẬT LÝ
NĂM HỌC 2013 − 2014
========
Môn: Vật lý lớp 12
(Đề thi có 50 câu TNKQ / 05 trang)
Thời giani: 90 phút;
Mã đề: 123
Câu 1: Để trên dây dài ℓ với hai đầu cố định tồn tại sóng dừng, thì sóng truyền trên dây có bước sóng lớn nhất là:
A. λ = ℓ.
B. λ = ℓ/4.
C. λ = 2ℓ.
D. λ = ℓ/2.
Câu 2: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa
A. có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
B. có độ lớn không đổi nhưng hướng thay đổi.
C. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng theo chuyển động của vật.
Câu 3: Một sóng cơ truyền trên sợi dây rất dài nằm ngang. Hai điểm P và Q nằm trên sợi dây và cách nhau một
khoảng 5λ/4 (λ là bước sóng). Biết sóng truyền từ P đến Q. Chọn kết luận đúng.
A. Khi P ở vị trí biên dương thì Q ở vị trí biên âm.
B. Khi P có li độ cực đại dương thì Q có vận tốc cực đại.
C. Khi P có tốc độ cực đại thì Q có li độ cực đại dương.
D. Khi P có vận tốc cực đại thì Q cũng có vận tốc cực đại.
Câu 4: Người dân ở Việt Nam chủ yếu sử dụng điện xoay chiều một pha có thông số 220 V - 50 Hz. Dây nguội
được nối đất có điện thế bằng 0. Hỏi điện thế của dây nóng biến thiên trong khoảng nào ?
A. 0 ÷311 V.
B. − 311 V ÷ 311 V.
C. − 311 V ÷ 0.
D. 0 ÷ 220 V.
Câu 5: Với sai số dưới 1% thì coi sinα = α (rad). Dao động tự do của một con lắc đơn được xem là một dao
động điều hòa khi và chỉ khi biên độ góc α0 của nó thỏa mãn điều kiện:
A. α0 < 16o2'.
B. α0 < 20o.
C. α0 < 10o.
D. α0 < 14o3'.
Câu 6: Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2 cos(100 πt − π / 3) A chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở
thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Cho biết R = 100 Ω; π.C = 50 µF;
π.L = 1 H. Khi điện áp hai đầu tụ C là 200 2 V và đang tăng thì điện áp 2 đầu đoạn mạch đó là:
A. 200 2 V.
B. 200 V.
C. 400 V.
D. 250 2 V.
Câu 7: Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 100 Ω;
π.C = 50 µF; π.L = 1 H. Hệ số công suất của mạch bằng
A. 1/2.
B. 2 / 2.
C. 3 / 3.
D. 1/3.
Câu 8: Một con lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang với cơ năng W khi đi qua vị trí
cân bằng nó va chạm với vật nhỏ có khối lượng bằng nó đang đứng yên. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và
cùng dao động điều hòa với cơ năng W' bằng
A. W/ 2 .
B. 2W.
C. W/2.
D. 2 W.
Câu 9: Một dây đàn phát ra các họa âm có tần số 2964 Hz và 4940 Hz. Biết âm cơ bản có tần số nằm t...
Trang 1/4đề 123
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
T VT LÝ
========
(Đề thi có 50 câu TNKQ / 05 trang)
đề: 123
KHO SÁT CHT LƯỢNG HC KÌ I
NĂM HC 2013 − 2014
Môn: Vt lý lp 12
Thi giani: 90 phút;
Câu 1: Đ trên dây dài vi hai đầu c đnh tn ti sóng dng, thì ng truyn tn dây có bưc ng ln nht là:
A. λ = . B. λ = /4. C. λ = 2. D. λ = /2.
Câu 2: Lc kéo v tác dng lên mt cht đim dao động điu hòa
A. độ ln t l vi bình phương biên độ.
B. độ ln không đổi nhưng hướng thay đổi.
C. độ ln t l vi độ ln ca li độ và luôn hướng v v trí cân bng.
D. độ ln t l vi độ ln ca li độ và luôn hướng theo chuyn động ca vt.
Câu 3: Mt sóng cơ truyn trên si dây rt dài nm ngang. Hai đim P và Q nm trên si dây và cách nhau mt
khong 5λ/4 (λ là bước sóng). Biết sóng truyn t P đến Q. Chn kết lun đúng.
A. Khi P v trí biên dương thì Q v trí biên âm.
B. Khi P có li độ cc đại dương thì Q có vn tc cc đại.
C. Khi P có tc độ cc đại thì Q có li độ cc đại dương.
D. Khi P có vn tc cc đại thì Q cũng có vn tc cc đại.
Câu 4: Người dân Vit Nam ch yếu s dng đin xoay chiu mt pha có thông s 220 V - 50 Hz. Dây ngui
được ni đất có đin thế bng 0. Hi đin thế ca dây nóng biến thiên trong khong nào ?
A. 0 ÷311 V. B. − 311 V ÷ 311 V. C. − 311 V ÷ 0. D. 0 ÷ 220 V.
Câu 5: Vi sai s dưới 1% thì coi sinα = α (rad). Dao động t do ca mt con lc đơn được xem mt dao
động điu hòa khi và ch khi biên độ góc α
0
ca nó tha mãn điu kin:
A. α
0
< 16
o
2'. B. α
0
< 20
o
. C. α
0
< 10
o
. D. α
0
< 14
o
3'.
Câu 6: Dòng đin xoay chiu cường độ
)3/t100cos(2i
π
π
=
A chy qua mt đon mch gm đin tr
thun R, t đin đin dung C và cun cm có h s t cm L mc ni tiếp. Cho biết R = 100 ; π.C = 50 µF;
π.L = 1 H. Khi đin áp hai đầu t C là 200
2
V và đang tăng thì đin áp 2 đầu đon mch đó là:
A.
2200
V. B. 200 V. C. 400 V. D.
2250
V.
Câu 7: Cho dòng đin xoay chiu có tn s 50 Hz chy qua mch đin có R, L, C mc ni tiếp. Cho R = 100 ;
π.C = 50 µF; π.L = 1 H. H s công sut ca mch bng
A. 1/2. B.
.2/2
C. .3/3 D. 1/3.
Câu 8: Mt con xo đang dao động điu hòa trên mt phng nhn nm ngang vi cơ năng W khi đi qua v trí
cân bng nó va chm vi vt nh có khi lượng bng nó đang đứng yên. Sau va chm hai vt dính vào nhau
cùng dao động điu hòa vi cơ năng W' bng
A. W/
2
. B. 2W. C. W/2. D.
2
W.
Câu 9: Mt y đàn phát ra các ha âm có tn s 2964 Hz 4940 Hz. Biết âm cơ bn tn s nm trong
khong 380 Hz ÷ 720 Hz. Hi dây đàn đó có th phát ra bao nhiêu ha âm có tn s nm trong khong 8 kHz ÷
11 kHz ?
A. 6. B. 7. C. 8. D. 5.
Câu 10: Sóng đin t và sóng cơ hc không có chung tính cht nào dưới đây?
A. Phn x. B. Truyn được trong chân không.
C. Khúc x. D. Mang năng lượng.
Câu 11: Trong mch dao đng lí tưởng có dao đng đin t t do vi đin tích cc đại ca mt bn t q
0
dòng đin cc đại qua cun cm I
0
. Cho cp s dương x n tha mãn: n
2
x
2
= 1. Khi dòng đin qua cun
cm bng I
0
/n thì đin tích ca 1 bn tđộ ln
A. x
2
.q
0
/n
2
. B. n
2
.q
0
/x
2
. C. n.q
0
/x. D. x.q
0
/n.
Câu 12: Khi nói v sóng âm, phát biu nào sau đây là sai?
A. Sóng âm truyn trong cht khí là sóng ngang.
B. cùng mt nhit độ, tc độ truyn sóng âm trong không khí nh hơn tc độ truyn sóng âm trong nước.
C. Sóng âm truyn được trong các môi trường rn, lng và khí.
D. Sóng âm truyn được trong cht rn gm c sóng dc và sóng ngang.
www.MATHVN.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Trang 2
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý - Người đăng: 14143273
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
7 Đề thi thử Đại học môn Vật Lý 9 10 631