Ktl-icon-tai-lieu

9 phương pháp giải phương trình mũ và phương trình Loogarit

Được đăng lên bởi Van Anh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
------------O0O------------

Phƣơng pháp 1: GIẢI PHƢƠNG TRÌNH CƠ BẢN

a f ( x )  b  f ( x)  log a b ; log a f ( x)  b  f ( x)  ab .

Ví dụ 1. Giải các phƣơng trình:
a) 3x

2

5 x  4

 81

;

b) log 2 (3x  4)  3 .

Giải:
a) 3x

2

5 x  4

 81  x2  5x  4  log3 81  x2  5 x  4  log3 34

x  0
 x2  5x  4  4  x2  5x  0  x( x  5)  0  
.
x  5
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x = 0 và x = 5.

b) log 2 (3x  4)  3 .

4
.
3
log 2 (3x  4)  3  l3x  4  23  3x  4  8  3x  12  x  4 .

ĐK: 3x  4  0  x 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 4.

Page 1

Phƣơng pháp 2: ĐƢA VỀ CÙNG CƠ SỐ
1) Đối với phương trình mũ: biến đổi phương trình về dạng a f ( x )  a g ( x ) .
- Nếu cơ số a là một số dương khác 1 thì a f ( x )  a g ( x )  f ( x)  g ( x) .

a  0
- Nếu cơ số a thay đổi thì a f ( x )  a g ( x )  
.
(
1)
(
)
(
)
0
a
f
x
g
x







2) Đối với phương trình logarit: biến đổi phương trình về dạng
0  a  1

loga f ( x)  log a g ( x)   f ( x)  0

 f ( x)  g ( x)

Ví dụ 1. Giải các phƣơng trình:
a) 3x

2

5 x  4

 81

;

b) log 2 (3x  4)  3 .

Giải:

 81  3x 5 x4  34  x2  5x  4  4
x  0
 x2  5x  0  x( x  5)  0  
.
x  5

a) 3x

2

5 x  4

2

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x = 0 và x = 5.
4
b) ĐK: 3x  4  0  x  .
3

log 2 (3x  4)  3  log 2 (3x  4)  log 2 23  3x  4  23  3x  4  8

 3x  12  x  4 .
Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 4.
Page 2

Ví dụ 2. Giải các phƣơng trình:
a) 3x

2

 x 8

c) 2.5x

2

 913 x

3

 5.2 x

2

3

;

b) 2x1  2x1  2x  28 .

;

d) 2x

2

1

 3x  3x
2

2

1

 2x

2

2

.

Giải:
a) 3x

2

 x 8

 913 x  3x

2

 x 8

 32(13 x )  x2  x  8  2(1  3x)

 x  2
.
 x2  5x  6  0  
 x  3
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x = - 2 và x = - 3.

b) 2x1  2x1  2x  28  22.2 x1  2 x1  2.2x1  28  2 x1 (22  1  2)  28

 2x1  4  2x1  22  x  1  2  x  3 .
Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 3.
c) 2.5

x 3
2

 5.2

x 3
2

5x



2

3

2

3

2x

5
5
  
2
2

x 2 3

1

5
 
2

 x2  3  1  x2  4  x  2 .
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x = - 2 và x = 2.
d) 2x

2

 2x

1

2

1

 3x  3x 1  2x 2  2x 1  3.3x 1  3x 1  23.2x 1
2

2

 23.2 x

2

1

2

 3x

2

1

2

 3.3x

2
 2 x 1.9  3x 1.4   
3
2

2

x 2 1

2

1

2

2

2

 2 x 1 (1  23 )  3x 1 (1  3)
2

4
2
  
9
3

2

x 2 1

2

2
    x2  1  2
3...
Page 1
------------O0O------------
Phƣơng pháp 1: GIẢI PHƢƠNG TRÌNH CƠ BN
()
( ) log
fx
a
a b f x b
;
log ( ) ( )
b
a
f x b f x a
.
Ví d 1. Giải các phƣơng trình:
a)
2
54
3 81
xx
; b)
2
log (3 4) 3x 
.
Gii:
a)
2
5 4 2 2 4
33
3 81 5 4 log 81 5 4 log 3
xx
x x x x

22
5 4 4 5 0 ( 5) 0x x x x x x
0
5
x
x
.
Vậy phương trình đã cho có hai nghim x = 0 và x = 5.
b)
2
log (3 4) 3x 
.
ĐK:
4
3 4 0
3
xx
.
3
2
log (3 4) 3 l3 4 2 3 4 8 3 12 4x x x x x
.
Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 4.
9 phương pháp giải phương trình mũ và phương trình Loogarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
9 phương pháp giải phương trình mũ và phương trình Loogarit - Người đăng: Van Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
9 phương pháp giải phương trình mũ và phương trình Loogarit 9 10 626