Ktl-icon-tai-lieu

ADN và Gen

Được đăng lên bởi Tung Vu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 81 lần   |   Lượt tải: 0 lần
23

I. Mục tiêu :
 Kiến thức:

BÀI TẬP A DN VÀ GEN

- Củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức về A DN và gen,
- Biết vận dụng kiến thức vào giải các bài tập.
 Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm khách quan.
- Giải được một số bài tập về A DN và gen.HS biết
 Thái độ:
- Củng cố các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ. Vận dụng để giải một số
bài tập.
II. Chuẩn bị :
- GV chuẩn bị một số BT
III. Tiến trình lên lớp :
1) Ôn định :
2) Bài cũ :(Được kiểm tra trong bài mới )
3) Bài mới :
A/ Tóm tắt lí thuyết:
- Mỗi chu kì xoăn có 10 cặp nucleotit và cao 34 AO, nên kích thước của mỗi cặp
nucleotit là 3,4Ao. Một Nucleotit có khối lượng khoảng 300 đvc
- Theo nguyên tắc bổ sung : A liên kết với T, G liên kết với X . Vì vậy A=T,
G=X.. Từ đó suy ra:
+ Số lượng nucleotit của cả ADN hoặc gen kí hiệu là: N= 2A+2X
+ Số lượng nucleotit ở 1 mạch của ADN hay gen: N/2= A+X
+ % Của 2 loại nucleotit không bổ sung : %A+%X = 50%
+ Chiều dài của phân tử ADN hay gen: L= N/2 x 3,4A0
- Gọi k là số lượt tự sao từ 1 phân tử ADN(gen) ban đầu. Số phân tử được tạo ra
ở đợt tự sao cuối cùng là 2k
- 1 axit amin được mã hóa bởi 3 nucleotit trên mARN . Khối lượng của 1 aa là
110 đvc
B/ Bài tập:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Bài 20:
Bài 20:
Một gen có 3000 nucleotit, trong đó có 900
Chiều dài của gen là: ( 3000:2) x 3,4 = 5100AO
A
Số nucleotit từng loại của gen:
1. Xác định chiều dài của gen.
A = T = 900 nucleotit, G = X = ( 3000 : 2 ) – 9
2. Sô nucleotit từng loại của gen là bao
600 nucleotit
3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi
nhiêu?
trường nội bào 3000 nucleotit
3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi
Bài 21:
trường tế bào bao nhiêu nucleotit?
Bài 21: Gen B có 2400 Nucleotit, có hiệu số của Đáp án: 1. L = 4080 AO
2. A=T = 7680 Nu ; G=X= 1920 Nu.
A với loại Nucleotit khác là 30% số Nucleotit
Bài 22:
của gen.
Đáp án: a) Số tế bào mới được tạo thành là
Xác định chiều dài của gen
TB.
2. Qúa trình tự sao của gen B đã diễn ra liên tiếp 3

đợt.Xác định số Nu từng loại trong tổng số gen
b) Số Nu của mỗi loại gen là 3000.
mới được tạo thành ở đợt tự sao cuối cùng.
Bài 23:
Bài 22: Hai gen B và b cùng nằm trong 1 tế bào
Đáp án:
và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguỵên
1) mARN có : A = 480 Nu = 40%
phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số Nu của 2 gen trên
U = 240 Nu = 20%
trong thế hệ tế bào cuối b cùng là 48000 Nu
X = 120 Nu = 10%
( các gen chưa nhân đôi).
G = 360 Nu = 30%.
1. Xác định số tế bào mới được tạo thành
2) Có 400 bộ ba.
Bài 24: Xét 2 trường hợp:
sau 3 đợt n...
23 BÀI TẬP A DN VÀ GEN
I. Mục tiêu :
Kiến thức:
- Củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức về A DN và gen,
- Biết vận dụng kiến thức vào giải các bài tập.
Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm khách quan.
- Giải được một số bài tập về A DN và gen.HS biết
Thái độ:
- Củng cố các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ. Vận dụng để giải một số
bài tập.
II. Chuẩn bị :
- GV chuẩn bị một số BT
III. Tiến trình lên lớp :
1) Ôn định :
2) Bài cũ :(Được kiểm tra trong bài mới )
3) Bài mới :
A/ Tóm tắt lí thuyết:
- Mỗi chu kì xoăn có 10 cặp nucleotit và cao 34 A
O
, nên kích thước của mỗi cặp
nucleotit là 3,4A
o
. Một Nucleotit có khối lượng khoảng 300 đvc
- Theo nguyên tắc bổ sung : A liên kết với T, G liên kết với X . Vì vậy A=T,
G=X.. Từ đó suy ra:
+ Số lượng nucleotit của cả ADN hoặc gen kí hiệu là: N= 2A+2X
+ Số lượng nucleotit ở 1 mạch của ADN hay gen: N/2= A+X
+ % Của 2 loại nucleotit không bổ sung : %A+%X = 50%
+ Chiều dài của phân tử ADN hay gen: L= N/2 x 3,4A
0
- Gọi k là số lượt tự sao từ 1 phân tử ADN(gen) ban đầu. Số phân tử được tạo ra
ở đợt tự sao cuối cùng là 2
k
- 1 axit amin được mã hóa bởi 3 nucleotit trên mARN . Khối lượng của 1 aa là
110 đvc
B/ Bài tập:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Bài 20:
Một gen có 3000 nucleotit, trong đó có 900
A
1. c định chiều dài của gen.
2. nucleotit từng loại của gen là bao
nhiêu?
3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi
trường tế bào bao nhiêu nucleotit?
Bài 21: Gen B có 2400 Nucleotit, có hiệu số của
A với loại Nucleotit khác là 30% số Nucleotit
của gen.
Xác định chiều dài của gen
2. Qúa trình tự sao của gen B đã diễn ra liên tiếp 3
Bài 20:
Chiều dài của gen là: ( 3000:2) x 3,4 = 5100A
O
Số nucleotit từng loại của gen:
A = T = 900 nucleotit, G = X = ( 3000 : 2 ) – 900 =
600 nucleotit
3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi
trường nội bào 3000 nucleotit
Bài 21:
Đáp án: 1. L = 4080 A
O
2. A=T = 7680 Nu ; G=X= 1920 Nu.
Bài 22:
Đáp án: a) Số tế bào mới được tạo thành là 8
TB.
ADN và Gen - Trang 2
ADN và Gen - Người đăng: Tung Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ADN và Gen 9 10 121