Ktl-icon-tai-lieu

ANCOL (RƯỢU)

Được đăng lên bởi thanhtrucsp1410-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANCOL (RƯỢU)
Posted on 09/06/2010 by BÀI TẬP HÓA HỌC
Câu 1: Công thức phân tử tổng quát của ancol 2 chức có 1 nối đôi trong gốc hiđrocacbon
là
A. CnH2n + 2O2.
B. CnH2n – 2O2.
C. CnH2nO2.
D.
CnH2n – 2aO2.
Câu 2: Ancol etylic có nhiệt độ sôi cao hơn đimetyl ete là do
A. Ancol etylic có chứa nhóm –OH.
B. nhóm -OH của ancol bị phân cực.
C. giữa các phân tử rượu có liên kết hiđro. D. rượu etylic tan vô hạn trong nước.
Câu 3: Rượu etylic tan vô hạn trong nước là do
A. rượu etylic có chứa nhóm –OH.
B. nhóm -OH của rượu bị phân cực.
C. giữa rượu và nước tạo được liên kết hiđro.
D. nước là dung môi phân
cực.
Câu 4: Theo danh pháp IUPAC, hợp chất (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là
A. 3-metylbut-2 en-1-ol.
B. 2- metylbut-2-en-4-ol.
C. pent-2-en-1-ol.
D. ancol isopent-2-en-1-ylic.
Câu 5: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H10O. Số lượng các đồng phân của X
có phản ứng với Na là
A. 4.
B.5.
C. 6.
D.7.
Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 ancol thu được . Ancol đó là
A. ancol no, đơn chức.
B. ancol no.
C. ancol không no, đa chức.
D. ancol không no.
Câu 7: Chỉ dùng các chất nào dưới đây để phân biệt 2 ancol đồng phân có cùng CTPT là
C3H7OH?
A. Na và H2SO4 đặc.
B. Na và CuO.
C. CuO và dung dịch AgNO3/NH3.
D. Na và dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 8: Chỉ dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt hai đồng phân khác chức có CTPT là
C3H8O?
A. Al.
B. Cu(OH)2.
C. CuO.
D. dd
AgNO3/NH3.
Câu 9: Số lượng đồng phân ancol bậc 2 có cùng CTPT C5H12O là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 10: Số lượng đồng phân có cùng CTPT là C5H12O, khi oxi hoá bằng CuO (t0) tạo
sản phẩm có phản ứng tráng gương là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

...
ANCOL (RƯỢU)
Posted on 09/06/2010 by BÀI TẬP HÓA HỌC
Câu 1: Công thức phân tử tổng quát của ancol 2 chức có 1 nối đôi trong gốc hiđrocacbon
A. CnH2n + 2O2. B. CnH2n – 2O2. C. CnH2nO2. D.
CnH2n – 2aO2.
Câu 2: Ancol etylic có nhiệt độ sôi cao hơn đimetyl ete là do
A. Ancol etylic có chứa nhóm –OH. B. nhóm -OH của ancol bị phân cực.
C. giữa các phân tử rượu có liên kết hiđro. D. rượu etylic tan vô hạn trong nước.
Câu 3: Rượu etylic tan vô hạn trong nước là do
A. rượu etylic có chứa nhóm –OH. B. nhóm -OH của rượu bị phân cực.
C. giữa rượu và nước tạo được liên kết hiđro. D. nước là dung môi phân
cực.
Câu 4: Theo danh pháp IUPAC, hợp chất (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là
A. 3-metylbut-2 en-1-ol. B. 2- metylbut-2-en-4-ol.
C. pent-2-en-1-ol. D. ancol isopent-2-en-1-ylic.
Câu 5: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H10O. Số lượng các đồng phân của X
có phản ứng với Na là
A. 4. B.5. C. 6. D.7.
Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 ancol thu được . Ancol đó là
A. ancol no, đơn chức. B. ancol no.
C. ancol không no, đa chức. D. ancol không no.
Câu 7: Chỉ dùng các chất nào dưới đây để phân biệt 2 ancol đồng phân có cùng CTPT là
C3H7OH?
A. Na và H2SO4 đặc. B. Na và CuO.
C. CuO và dung dịch AgNO3/NH3. D. Na và dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 8: Chỉ dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt hai đồng phân khác chức có CTPT là
C3H8O?
A. Al. B. Cu(OH)2. C. CuO. D. dd
AgNO3/NH3.
Câu 9: Số lượng đồng phân ancol bậc 2 có cùng CTPT C5H12O là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 10: Số lượng đồng phân có cùng CTPT là C5H12O, khi oxi hoá bằng CuO (t0) tạo
sản phẩm có phản ứng tráng gương là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
ANCOL (RƯỢU) - Người đăng: thanhtrucsp1410-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ANCOL (RƯỢU) 9 10 182