Ktl-icon-tai-lieu

Ancol

Được đăng lên bởi anh-phan-nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập cơ bản Hóa Học                                                                                               Ph ần  
ancol                                                   
Bµi tËp vÒ ancol
C©u 1: Oxihoa 0,1 mol ancol etylic thu ®îc mg hh Y gåm axetan®ehit, níc vµ ancol d.
Cho Na d vµo mg Y sinh ra V(l) khÝ (®ktc). Phat biÓu nµo sau ®©y ®óng?
A. V=2.24
B.V=1.12
C.HiÖu suÊt p lµ100% D. Na p la 0,2 mol
C©u 2: Cho mg hh 2 ancol td hoµn toµn víi Na d ®îc 2,24 lÝt khÝ (®ktc) vµ 12,2g hh muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ
A.7,8
B. 8,2
C.4,6
D.3,9
C©u 3: Cho mg hh 2 rîu no ®¬n chøc, m¹ch hë kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng td víi CuO d nung nãng
thu ®îc mét hçn hîp r¾n Z vµ mét hh h¬i Y (cã tØ khèi h¬i so víi H 2 lµ 13,75 ). Cho toµn bé Y p víi mét lîng d AgNO3/NH3 ®un nãng, sinh ra 64,8g Ag. Gi¸ trÞ cña m lµ
A. 7,8
B. 8,8
C. 7,4
D. 9,2
C©u 4: Khi ph©n tÝch thµnh phÇn cña ancol ®¬n chøc X th× thu ®îc kq: tæng khèi lîng cña C vµ H gÊp
3,625 lÇn khèi lîng O. Sè ®ång ph©n ancol øng víi c«ng thøc ph©n tö cña X lµ
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
C©u 5: Khi t¸ch H2O tõ ancol ®¬n chøc C ë ®iÒu kiÖn thÝch hîp th× thu ®îc chÊt h÷u c¬ D cã tØ khèi ®èi
víi C b»ng 1,7. Ancol C lµ
A. CH3OH
B.C3H5OH
C. C 2H5OH
D. C3H7OH
C©u 6: Ancol no, m¹ch hë ®¬n chøc X cã %m oxi b»ng 26,67%. C«ng thøc cña X lµ: A. C 2H6O
B.C3H8O
C. C2H4O
D.CH4O
C©u 7: KÕt luËn nµo sau ®©y vÒ ancol vµ anken lµ ®óng?
A. Ph©n tö cña 2lo¹i hîp chÊt ®Òu gåm 3 ngtè.
B. C¶ 2 lo¹i hîp chÊt ®Òu t¹o ®îc liªn kÕt hi®ro.
C. C¶ 2 ®Òu td ®îc víi Na.
D. Khi ancol vµ anken ch¸y ®Òu t¹o ra CO2 vµ H2O.
C©u 8: Mét ancol Y cã c«ng thøc thùc nghiÖm lµ (C2H5O)n.CTPT cña Y lµ
A. C6H15O3

B. C4H10O2

C.C4H10O

D. C6H14O5

C©u 9. Hîp chÊt X cã CTPT lµ C 4H10O. X td víi Na sinh ra chÊt khÝ ; khi X td víi H 2SO4 ®Æc,sinh ra hh 2
anken ®ång ph©n cña nhau. Tªn gäi cña X lµ
A. butan-1-ol B. ancol iso-butylic

C. ancol tert-butylic

D. butan-2-ol

C©u 10. Ancol no, ®¬n chøc m¹ch hë X t¹o ®îc ete Y. TØ khèi h¬i cña Y so víi cña X gÇn b»ng 1,61. Tªn
cña X lµ
A. metanol

B. etanol

C. propanol

D. propan-2-ol

C©u 11. KÕt luËn nµo sau ®©y lu«n ®óng?
A.Nh÷ng hc mµ ph©n tö cã chøa nhãm hi®roxyl vµ vßng benzen thuéc lo¹i phenol.
B.Phenol lµ hc mµ ph©n tö cã chøa nhãm hi®roxyl liªn kÕt trùc tiÕp víi ngtö C cña vßng benzen.
C. Nh÷ng hc mµ phtö cã chøa nhãm hi®roxyl liªn kÕt trùc tiÕp

Phan Văn Ánh – Trường ĐHBK –Đà Nẵng

Trang  1

Bài tập cơ bản Hóa Học                                                                                               Ph ần  
ancol...
Bài t p c b n Hóa H c Ph n ơ
ancol
Bµi tËp vÒ ancol
C©u 1: Oxihoa 0,1 mol ancol etylic thu ®îc mg hh Y gåm axetan®ehit, níc vµ ancol d.
Cho Na d vµo mg Y sinh ra V(l) khÝ (®ktc). Phat biÓu nµo sau ®©y ®óng?
A. V=2.24 B.V=1.12 C.HiÖu suÊt p lµ100% D. Na p la 0,2 mol
C©u 2: Cho mg hh 2 ancol td hoµn toµn víi Na d ®îc 2,24 lÝt khÝ (®ktc) vµ 12,2g hh muèi. Gi¸ trÞ cña m lµ
A.7,8 B. 8,2 C.4,6 D.3,9
C©u 3: Cho mg hh 2 rîu no ®¬n chøc, m¹ch hë tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng td víi CuO d nung nãng
thu ®îc mét hçn hîp r¾n Z vµ mét hh h¬i Y (cã tØ khèi h¬i so víi H
2
lµ 13,75 ). Cho toµn bé Y p víi mét l-
îng d AgNO
3
/NH
3
®un nãng, sinh ra 64,8g Ag. Gi¸ trÞ cña m lµ
A. 7,8 B. 8,8 C. 7,4 D. 9,2
C©u 4: Khi ph©n tÝch thµnh phÇn cña ancol ®¬n chøc X th× thu ®îc kq: tæng khèi lîng cña C H gÊp
3,625 lÇn khèi lîng O. Sè ®ång ph©n ancol øng víi c«ng thøc ph©n tö cña X lµ
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
C©u 5: Khi t¸ch H
2
O ancol ®¬n chøc C ë ®iÒu kiÖn thÝch hîp th× thu ®îc chÊt h÷u D cã khèi ®èi
víi C b»ng 1,7. Ancol C lµ
A. CH
3
OH B.C
3
H
5
OH C. C
2
H
5
OH D. C
3
H
7
OH
C©u 6: Ancol no, ch ®¬n chøc X %m oxi b»ng 26,67%. C«ng thøc cña X lµ: A. C
2
H
6
O
B.C
3
H
8
O C. C
2
H
4
O D.CH
4
O
C©u 7: KÕt luËn nµo sau ®©y vÒ ancol vµ anken lµ ®óng?
A. Ph©n tö cña 2lo¹i hîp chÊt ®Òu gåm 3 ngtè.
B. C¶ 2 lo¹i hîp chÊt ®Òu t¹o ®îc liªn kÕt hi®ro.
C. C¶ 2 ®Òu td ®îc víi Na.
D. Khi ancol vµ anken ch¸y ®Òu t¹o ra CO
2
vµ H
2
O.
C©u 8: Mét ancol Y cã c«ng thøc thùc nghiÖm lµ (C
2
H
5
O)
n
.CTPT cña Y lµ
A. C
6
H
15
O
3
B. C
4
H
10
O
2
C.C
4
H
10
O D. C
6
H
14
O
5
C©u 9. Hîp chÊt X CTPT C
4
H
10
O. X td víi Na sinh ra chÊt khÝ ; khi X td víi H
2
SO
4
®Æc,sinh ra hh 2
anken ®ång ph©n cña nhau. Tªn gäi cña X lµ
A. butan-1-ol B. ancol iso-butylic C. ancol tert-butylic D. butan-2-ol
C©u 10. Ancol no, ®¬n chøc m¹ch hë X t¹o ®îc ete Y. TØ khèi h¬i cña Y so víi cña X gÇn b»ng 1,61. Tªn
cña X lµ
A. metanol B. etanol C. propanol D. propan-2-ol
C©u 11. KÕt luËn nµo sau ®©y lu«n ®óng?
A.Nh÷ng hc mµ ph©n tö cã chøa nhãm hi®roxyl vµ vßng benzen thuéc lo¹i phenol.
B.Phenol lµ hc mµ ph©n tö cã chøa nhãm hi®roxyl liªn kÕt trùc tiÕp víi ngtö C cña vßng benzen.
C. Nh÷ng hc mµ phtö cã chøa nhãm hi®roxyl liªn kÕt trùc tiÕp
Phan Văn Ánh – Tr ng ĐHBK –Đà N ngườ Trang 1
Ancol - Trang 2
Ancol - Người đăng: anh-phan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ancol 9 10 460