Ktl-icon-tai-lieu

anken1

Được đăng lên bởi Hồ Xuân Quang
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kieåm tra baøi cuõ
 Hoaøn thaønh sô ñoà phaûn öùng sau
+ Br2 (1:1) ?
2
n-Pentan

1

Propan

3

+

?

CH3-CH=CH2

4

CH4

5

CO2

Ñaùp aùn
1. C5H12

Craêcking

CH3-CH2 –CH3 + CH2= CH2
askt

2.CH3-CH2 –CH3 + Br2 CH3-CH-CH3 + HBr
Br
dehidro
3.CH3-CH2 –CH3
CH3- CH2= CH2 +H2
4.CH3-CH2 –CH3

Craêcking

5.CH3-CH2 –CH3 + O2

CH4 + CH2= CH2

toC

3CO2  + 4H2O

Tröôøng: THPT Nguyeãn Thöôïng Hieàn
Lôùp :

11A11

I. ÑOÀNG ÑAÚNG–ÑOÀNG PHAÂN-DANH PHAÙP
CH2= CH2 CH3-CH=CH2
Goïi laø nhöõng anken
Ñònh nghóa
Anken laø Hidrocacbon khoâng no maïch
hôû trong phaân töû coù moät lieân keát ñoâi

1.Ñoàng ñaúng

C2H4 C3H6 C4H8
Taïo daõy ñoàng ñaúng cuûa ETILEN
CTTQ:

CnH2n (n ≥ 2)

2. Ñoàng phaân

n=2 : C2H4 CH2=CH2
n=3 : C3H6 CH3- CH=CH2

C4H8
C–C–C-C

Chöa coù ñoàng phaân
CH3-CH2-CH=CH2
CH3-CH=CH-CH3

C–C-C

CH3-CH=CH2

C

CH3

Anken coù: -Ñoàng phaân maïch Cacbon gioáng Ankan
-Ñoàng phaân vò trí lieân keát ñoâi

 Ngoaøi ra Anken coøn coù ñoàng phaân hình

hoïc
Ví duï:
CH3

CH3-CH=CH-CH3
CH3
CH3

C=C
H

H

C=C
H

H Trans- CH3
CisCis- : Hai nhoùm theá gioáng nhau hay töông
töï nhau ôû cuøng phía vôùi noái ñoâi
Trans- : Hai nhoùm theá gioáng nhau hay
töông töï nhau ôû khaùc phía vôùi noái ñoâi

Anken coù ñoàng phaân hình hoïc khi:
R1

R3

C
R2

C
R4

-Neáu R1 = R2 hoaëc R3 =R4 Khoâng coù ñoàng phaân
hình hoïc.
-Neáu R1  R2 Vaø R3  R4 Coù ñoàng phaân hình
hoïc+Neáu R1 =R3 hoaëc R2=R4 : Ñoàng phaân Cis+Neáu R1 =R4 hoaëc R2=R3 : Ñoàng phaân Trans-

3.Danh phaùp
a) Teân Quoác teá

Anken = ankan boû “an” theâm “en”
Vi du: Ankan
anken
C2H4 (Eten)
C2H6 (Etan)
C3H6 (propen)
C H (propan)
3

8

b) Teân Thoâng thöôøng

Anken = ankan boû “an” theâm “ilen”

Vi du:
C2H6 (Etan)

C2H4 (Etilen)

C3H8 (propan)

C3H6 (Propilen)

 Caùc Anken coù nhieàu CTCT :
-Choïn maïch Cacbon daøi nhaát chöùa lieân keát ñoâi laøm
maïch chính
-Ñaùnh soá sao cho soá chæ cuûa lieân keát ñoâi laø nhoû nhaát
-Ñoïc teân:
Soá chæ nhoùm theá + Teân nhoùm theá + Teân
Anken maïch chính + Soá chæ vò trí lieân keát ñoâi
Ví duï:
4
3
2
1
2
3

CH 3  CH 2  CH CH 2
4

Buten - 1
3
2

1

CH 3  CH CH - CH 3
Buten - 2

H3C

C

1

CH2

CH3
2-MetylPropen

Chuù yù: Caùc Anken coù ñoàng phaân hình hoïc
Khi ñoïc thì coù theâm Cis- vaø Trans- ôû ñaèng
tröôùc.
Ví duï:

CH3

CH3

CH3
C=C

C=C
H

H

H

Cis- Buten -2

H

CH3

Trans- Buten -2

II.Caáu Taïo

-Trong phaân töû Anken coù 1 lieân keát ñoâi goàm:
+ 1 lieân keát  (hay lieân keát ñôn) beàn vöõng.

+ 1 lieân keát  keùm beàn.
-Goùc lieân keát baèng 120o
Lieân k...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
anken1 - Người đăng: Hồ Xuân Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
anken1 9 10 730