Ktl-icon-tai-lieu

APPLICATION OF LINEAR PROGRAMING IN WATER MANGEMENT

Được đăng lên bởi Tran Quang Nhat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
APPLICATION OF LINEAR PROGRAMING IN WATER MANGEMENT

Chau Nguyen Xuan Quang,Dr. Eng
Dept of Water Resources Engineering, HCMC-UT
Center of Water Management and Climate Change, VNU-HCMC

Contents

•
•

ĐHBK, ĐHQG-HCM

Reservoir Storage Capacity–Yield
Water Quality Management

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

Reservoir StorageCapacity–Yield

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

Reservoir Storage Capacity–Yield

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

Reservoir Storage Capacity–Yield
St
Y
Qt

•

K

Rt

Maximize Yield (Y), Given Capacity (K)

Maximize
subject to

Y
St 1  St  Qt  Rt
St  K

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

t  1,..., T ; T  1  1
t  1,..., T

Reservoir Storage Capacity–Yield
St
Y

Qt
K

Rt

Minimize Capacity (K), Given Yield (Y)

Minimize

K

subject to
St 1  St  Qt  Rt
St  K

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

t  1,..., T ; T  1  1
t  1,..., T

Reservoir Storage Capacity–Yield

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

Reservoir Storage Capacity–Yield

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

Water Quality Management

Water Quality Management

•
•
•
•
•
•

W1,W2=Pollutant loads (kg/day)
x1,x2= Waste removal efficiencies (%)
P2max,P3max= Water quality standards (mg/l)
P2,P3= Concentrations (mg/l)
Q1,Q2,Q3= Flows (m3/sec)
a12,a13,a23, = Transfer coefficients

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

Water Quality Management

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

Water Quality Management
Parameter

Units

Value

Q1

3
m /s

10

Q2

3
m /s

12

Q3

3
m /s

13

W1

kg/day

250,000

W2

kg/day

80,000

P1

mg/l

32

mg/l

20

mg/l

20

a12

-

0.25

a13

-

0.15

a23

-

0.60

P2
P3

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

max
max

Water Quality Management

x1  1.28 x2 1.79

x1 1.0
x2 1.0

x1 0.8

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

Water Quality Example
•

Cost of treatment at 1 greater than cost at 2
(bigger waste load at 1)

•

Marginal cost at 1 greater than marginal
cost at 2, c1> c2for same level of treatment

Water Quality Management
Minimize c1 x1  c2 x2

Cost of treatment at 1 >= cost at 2
marginal cost at 1, c1, >= marginal cost at 2, c1, for thesame amountof
treatment.

Subject to
x1 0.8
x1  1.28 x2 1.79
0.0  xi 1.0

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

i 1, 2

Water Quality Management

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

ĐHBK, ĐHQG-HCM

TT QLN & BĐKH,ĐHQG-HCM

...
APPLICATION OF LINEAR PROGRAMING IN WATER MANGEMENT
Chau Nguyen Xuan Quang,Dr. Eng
Dept of Water Resources Engineering, HCMC-UT
Center of Water Management and Climate Change, VNU-HCMC
APPLICATION OF LINEAR PROGRAMING IN WATER MANGEMENT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
APPLICATION OF LINEAR PROGRAMING IN WATER MANGEMENT - Người đăng: Tran Quang Nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
APPLICATION OF LINEAR PROGRAMING IN WATER MANGEMENT 9 10 256