Ktl-icon-tai-lieu

ARCGIS – MÔ ĐUN XÂY DỰNG 3D

Được đăng lên bởi Yuki Trần
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ARCGIS – MÔ ĐUN XÂY DỰNG 3D
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG
Địa hình mô tả tính chất bề mặt (uốn lượn) của một vùng. Bề mặt biến đổi một
cách liên tục quả là khó thực hiện mô hình bằng bản đồ. Tuy nhiên bản đồ đường đẳng
trị (hiển thị những đường cong ví dụ những đường nối tất cả các điểm có cùng một giá
trị độ cao) kế tiếp nhau hoàn toàn biểu thị tốt một bề mặt liên tục. Các đường đồng mức
này có thể được lưu lại dưới dạng những vùng trong một GIS nhưng chúng không thích
hợp cho phân tích số hoặc mô hình hoá. Để tiến hành phân tích trên dữ liệu địa hình, mô
hình số độ cao cần phải được thiết lập. Bất kỳ biểu diễn số của một sự biến đổi liên tục
sự uốn lượn trong không gian dưới dạng số được biết tới như là mô hình số độ cao
(DEM).
Bất kỳ một thuộc tính nào khác mang tính chất là biến đổi liên tục trên bề mặt
không gian hai chiều sẽ được mô hình hoá bởi DEM. Tuy nhiên, khi biến không phải là
độ cao được mô hình hoá, mô hình được gọi dưới một tên khác là mô hình số địa hình
(DTM).
Mô hình số địa hình DTM (Digital Terrain Model) là mô hình dữ liệu về giá trị của
địa hình (độ cao, cảnh quan) dưới dạng số giá trị này biến thiên liên tục tại bất kỳ một vị
trí nào trên bề mặt Trái Đất (độ cao). Tại bất kỳ vị trí ô nào của một dữ liệu DTM đều
cho giá trị Z và tọa độ x,y trên hệ toạ độ phẳng.
Trong thực tế, mô hình số độ cao DEM được mở rộng để thể hiện bất kỳ giá trị số
z nào như giá trị độ sâu đáy biển, mật độ ô nhiễm, mật độ dân cư, mật độ dị thường địa
lý, địa hóa, khoáng sản, tiếng ồn, mật độ đường giao thông, bản đồ nhiệt độ (mưa).
ArcGIS 3D Analyst là một trong những extension của ArcInfo cung cấp các công
cụ chuyên dụng cho việc xử lý và hiển thị dữ liệu không gian 3 chiều. ArcGIS 3D
Analyst cho phép:
 Tạo bề mặt từ dữ liệu có giá trị độ cao Z
 Phân tích bề mặt
 Tìm kiếm các giá trị tại một vị trí trên bề mặt
 Xác định diện tích và thể tích của một bề mặt
 Trình bày và hiển thị bề mặt trong không gian 3 chiều

1.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH DEM: GID VÀ TIN
Các giá trị độ cao được lưu trữ trong GIS cần có sự tương quan với nhau về mặt
tọa độ không gian và topology. Nói một cách khác ngoài việc lưu trữ giá trị độ cao, sự
1


tương quan về không gian của chúng cần được nhập độ cao. Cấu trúc dữ liệu cho
DEM phổ biến ở hai mô hình chính. Mô hình ma trận độ cao theo lưới ô vuông kiểu
GRID và mô hình mạng tam giác không theo qui luật kiểu TIN (Triangulated Iregular
Network).
Mô hình ma trận lưới ô vuông thể hiện quan hệ ...
http://gisgpsrs.blogspot.com
1
ARCGIS – MÔ ĐUN XÂY DỰNG 3D
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG
Địa hình tả tính chất bmặt (uốn lượn) của một vùng. Bề mặt biến đổi một
cách liên tục quả là khó thực hin hình bằng bản đồ. Tuy nhiên bản đđường đẳng
trị (hiển thị những đường cong dụ những đường ni tất cả các điểm cùng một giá
trị độ cao) kế tiếp nhau hoàn toàn biểu thị tốt một bmặt liên tục. Các đường đồng mức
này thể được lưu lại dưới dng nhng vùng trong một GIS nhưng chúng không thích
hp cho phân tích số hoặc mô hình hoá. Để tiến hành phân tích trên dữ liệu địa hình,
hình số độ cao cần phải được thiết lập. Bất k biểu diễn số của một sự biến đổi liên tục
sự uốn lượn trong không gian ới dạng số được biết tới như hình số độ cao
(DEM).
Bất k một thuộc tính nào khác mang nh chất biến đổi liên tục trên bmặt
không gian hai chiều sẽ được hình hoá bởi DEM. Tuy nhiên, khi biến không phải
độ cao được mô hình hoá, mô hình được gọi dưới một tên khác hình số địa hình
(DTM).
Mô hình số địa hình DTM (Digital Terrain Model) là mô hình dữ liệu về giá trị của
địa hình (độ cao, cảnh quan) dưới dạng số giá trị này biến thiên liên tục tại bất k một vị
trí nào trên bmặt Trái Đất (độ cao). Tại bất kỳ vị trí ô o của một dliệu DTM đu
cho giá trị Z và tọa độ x,y trên hệ toạ độ phẳng.
Trong thực tế, hình số độ cao DEM được mở rộng đ thhiện bất k giá trị số
z nào như giá tr đsâu đáy biển, mật đ ô nhiễm, mật độ dân cư, mật độ dị thường đa
lý, địa hóa, khoáng sản, tiếng ồn, mật độ đường giao thông, bản đồ nhiệt độ (mưa).
ArcGIS 3D Analyst là một trong những extension của ArcInfo cung cấp các công
cụ chuyên dụng cho việc x lý và hiển thị dữ liệu không gian 3 chiều. ArcGIS 3D
Analyst cho phép:
Tạo bề mặt từ dữ liệu có giá tr độ cao Z
Phân tích bề mặt
Tìm kiếm các giá trị tại một vị trí trên bề mt
Xác định diện tích và thể tích của mt bề mặt
Trình bàyhin thị bề mặt trong không gian 3 chiều
1.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH DEM: GID VÀ TIN
Các giá trị đcao được lưu trữ trong GIS cn sự tương quan với nhau về mặt
tọa độ không gian và topology. Nói một cách khác ngoài việc lưu trữ giá trị độ cao, sự
ARCGIS – MÔ ĐUN XÂY DỰNG 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ARCGIS – MÔ ĐUN XÂY DỰNG 3D - Người đăng: Yuki Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ARCGIS – MÔ ĐUN XÂY DỰNG 3D 9 10 663