Ktl-icon-tai-lieu

Arsenic và độc tính của nó đối với màng sinh học (Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Arsenic vaø ñoäc tính cuûa noù
ñoái vôùi maøng sinh hoïc
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM

Toång quan

Caùc quaù trình khöû ñoäc arsenic treân maøng vaø trong teá baøo
Barry P. Rosen, FEBS Letters 529 (2002) 86-92

Ñoäc tính cuûa
arsenic
Nuran Ercal
et al./Current Topics in Medicinal
Chemistry, 1 (2001) 529-539

Fenton-like reactions of metals

Saûn sinh ROS (Reactive Oxygen Species)
ROS

Söï chuyeån hoùa sinh hoïc arsenic voâ cô trong
ñoäng
vaät
coù
vuù.
SAM,
Sadenosylmethionine;
SAHC,
Sadenosylhomocysteine.

Chu trình chuyeån hoùa arsenic
+5 ñeán +3 ñeán +5. E1 coù theå
MMA(V) reductase. E2
arsenic methyltransferase. E3
MMA(V) reductase.

Toxicology and Applied Pharmacology 198 (2004) 327–335

töø
laø
laø
laø

• Arsenic

– Nhieàu quoác gia bò aûnh höôûng
– Caùc taùc ñoäng
• Ung thö da, phoåi, thaän, caät
• Gaây cheát
• Beänh ñoám chaân
– Tieâu chuaån: 10ug/L Arsenic cho
nöôùc uoáng

• Arsenic coù theå taùc ñoäng ôû vò trí
naøo…maøng teá baøo?

Arsenic taùc ñoäng vaøo quaù trình ñoàng hoùa glucose.
Caùc vò trí ñöôïc ñaùnh daáu
Toxicology and Applied Pharmacology 197 (2004) 67– 83

F.S. Walton et al. / Toxicology
and Applied Pharmacology 198
(2004) 424–433

Cô cheá daãn truyeàn tín hieäu nhaèm thöïc hieän söï hoaït hoùa quaù
trình haáp thu glucose bôûi insulin

Söï haáp thu glucose tröïc tieáp
bò öùc cheá bôûi noàng ñoä iAsIII
hoaëc MAsIIIO.

(a) Haáp thu glucose tröïc tieáp
(b) Haáp thu glucose baèng
caùch tieát insulin.

Felecia S. Walton et al./Toxicology and
Applied Pharmacology 198 (2004) 424– 433

Vai troø cuûa protein coù
chöùa nhoùm löu hình (-SH)

Cô cheá gaây cheát beân trong teá baøo cuûa DMAsV vaø vai troø cuûa Glutathion (GSH)
(Toxicology and Applied Pharmacology 198 (2004) 354– 365)

AÛnh höôûng cuûa GSH leân arsonoliposomes

Time (h)

Söï töông taùc cuûa GSH vôùi arsonoliposome gaây neân söï hoùa loûng cuûa
maøng nhaân taïo
Journal of Nanoscience and Nanotechnology 6 (2006) 2974–2978

Maïng löôùi tín hieäu

Caùc tín hieäu trong teá baøo ñöôïc
sinh ra vaø daãn truyeàn bôûi ROS

Caùc con ñöôøng daãn truyeàn tín
hieäu gieát cheát teá baøo

F. Chen, X. Shi/Critical Reviews in Oncology/Hematology 42 (2002) 105–121

Söï lieân keát cuûa arsenic vôùi phaân töû lipid

Caáu truùc phaân töû Arsenolipid vôùi caùc ñaùm
maây ñieän töû
Maøu: carbon-xanh, oxigen-ñoû, As-tím, vaø
phophorus-naâu.

Valery M. Dembitsky, Dmitrii O. Levitsky
Progress in Lipid Research 43 (2004) 403–448

Caùc caáu truùc...
Arsenic vaø ñoäc tính cuûa noù
ñoái vôùi maøng sinh hoïc
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM
Arsenic và độc tính của nó đối với màng sinh học (Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Arsenic và độc tính của nó đối với màng sinh học (Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Arsenic và độc tính của nó đối với màng sinh học (Lê Quốc Tuấn) 9 10 697