Ktl-icon-tai-lieu

ba định luật niu tơn

Được đăng lên bởi lequyen.d4l
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng THPT Traøm Chim

Toå Vaät Lyù – Kyõ Thuaät

BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Định nghĩa quán tính.
-Phát biểu được định luật I,II,III Niu-tơn.
-Định nghĩa cuả khối lượng và tính chất cuả khối lượng.
-Viết được hệ thức cuả định luật II,III và công thức trọng lực.
-Hiểu được lực và phản lực.Phân biệt cặp lực này vơí cặp lực cân bằng.
2.Kỹ năng:
-Vận dụng định luật I và khái niệm quán tính để giải thích một số hiện tượng đơn
giản và để giải các bài tập trong bài.
-Chỉ ra được đâu lực và phản lực.
3.Thái độ:
-Yêu khoa học,hình thành thế giới quan khoa học.
II.Chuẩn bị:
*.Giáo viên:
-Chuẩn bị thêm một số ví dụ để tăng niềm tin cuả học sinh vào sự đúng đắn cuả các
định luật.
*.Học sinh :
Ôn lại các kiến thức đã học.
III.Nội dung và tiến trình lên lớp:
*.Ổn định lớp.
1.Kiểm tra bài cũ :
1 Phát biểu định nghĩa lực và điều kiện cân bằng cuả một chất điểm.
2 Tổng hợp lực là gì?Phát biểu quy tắc hình bình hành.
3.Phân tích lực là gì?Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy
theo hai phương cho trước.
2.Vào bài:
Lực có cần thiết để duy trì chuyển động cuả một vật hay không?Để trả lơì câu hoỉ
này ta hãy thử đặt một quyển sách lên bàn,ta phaỉ đẩy nó thì nó mơí chuyển động và khi
ngừng đẩy thì nó dừng laị ngay.Tại sao vâỵ?Vì nó có ma sát,nhưng vaò thơì đại mà mọi
người còn chưa biết ma sát thì sao?Người ta sẽ tin rằng lực là cần thiết để duy trrì chuyển
động cuả vật.Ngươì đầu tiên không tin là Galilê và ông đã tìm cách chứng minh sự không
tin cuả mình như thế nào?

§10.BA ĐỊNH LUẬT NIUTƠN.
*Họat động 1:Tìm hiểu định luật I Niutơn.
Họat động của Thầy
Họat động của trò
Trình bày thí nghiệm lịch sử
cuả Gagilê ?
-Yêu cầu học sinh vẽ hình.
-Nhận xét kết quả thí nghiệm.
-Nêu dự đoán cuả Gagilê.
-Phát biểu định luật I Niutơn.
Giaùo Aùn Vaät Lí 10

Nội dung
I.Định luật I Niutơn.
1.Thí nghiệm lịch sử cuả Ga-gi-lê.

-Nghe giảng và vẽ
hình vaò tập.
-Viên bi vẫn tiếp tục
mặc dù không có lực
tác dụng.

2.Định luật I Niu-tơn.
Nếu một vật không chiụ tác dụng
GVTH:Nguyeãn Thò Myõ Duyeân.

Tröôøng THPT Traøm Chim
-Yêu cầu học sinh nhắc laị.

Toå Vaät Lyù – Kyõ Thuaät

-Phát biểu định luật I
Niutơn

của lực nào hoặc chịu tác dụng của
các lực có hợp lực bằng không,thì
vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng
yên,đang chuyển động sẽ tiếp tục
chuyển động thẳng đều.

-Nêu một vài ví dụ →Khaí
niệm quán tính.
-Trả lời câu hỏi C1.

-Trả lời câu C1.

*Họat động2:Tìm hiểu định luật II Niutơn.
Nêu tình huống:
đẩy
1 người
10 bao luá.
đẩy
10 ngươì
10 bao luá
-Hãy c...
Tröôøng THPT Traøm Chim Toå Vaät Lyù Kyõ Thuaät
BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Định nghĩa quán tính.
-Phát biểu được định luật I,II,III Niu-tơn.
-Định nghĩa cuả khối lượng và tính chất cuả khối lượng.
-Viết được hệ thức cuả định luật II,III và công thức trọng lực.
-Hiểu được lực và phản lực.Phân biệt cặp lực này vơí cặp lực cân bằng.
2.Kỹ năng:
-Vận dụng định luật I và khái niệm quán tính để giải thích một số hiện tượng đơn
giản và để giải các bài tập trong bài.
-Chỉ ra được đâu lực và phản lực.
3.Thái độ:
-Yêu khoa học,hình thành thế giới quan khoa học.
II.Chuẩn bị:
*.Giáo viên:
-Chuẩn bị thêm một số ví dụ để tăng niềm tin cuả học sinh vào sự đúng đắn cuả các
định luật.
*.Học sinh :
Ôn lại các kiến thức đã học.
III.Nội dung và tiến trình lên lớp:
*.Ổn định lớp.
1.Kiểm tra bài cũ :
1 Phát biểu định nghĩa lực và điều kiện cân bằng cuả một chất điểm.
2 Tổng hợp lực là gì?Phát biểu quy tắc hình bình hành.
3.Phân tích lực là gì?Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy
theo hai phương cho trước.
2.Vào bài:
Lực có cần thiết để duy trì chuyển động cuả một vật hay không?Để trả lơì câu hoỉ
này ta hãy thử đặt một quyển sách lên bàn,ta phaỉ đẩy nó thì nó mơí chuyển động và khi
ngừng đẩy thì nó dừng laị ngay.Tại sao vâỵ?Vì nó có ma sát,nhưng vaò thơì đại mà mọi
người còn chưa biết ma sát thì sao?Người ta sẽ tin rằng lực là cần thiết để duy trrì chuyển
động cuả vật.Ngươì đầu tiên không tin là Galilê và ông đã tìm cách chứng minh sự không
tin cuả mình như thế nào?
§10.BA ĐỊNH LUẬT NIUTƠN.
*Họat động 1:Tìm hiểu định luật I Niutơn.
Họat động của Thầy Họat động của trò Nội dung
Trình bày thí nghiệm lịch sử
cuả Gagilê ?
-Yêu cầu học sinh vẽ hình.
-Nhận xét kết quả thí nghiệm.
-Nêu dự đoán cuả Gagilê.
-Phát biểu định luật I Niutơn.
-Nghe giảng và vẽ
hình vaò tập.
-Viên bi vẫn tiếp tục
mặc dù không có lực
tác dụng.
I.Định luật I Niutơn.
1.Thí nghiệm lịch sử cuả Ga-gi-lê.
2.Định luật I Niu-tơn.
Nếu một vật không chiụ tác dụng
Giaùo Aùn Vaät Lí 10 GVTH:Nguyeãn Thò Myõ Duyeân.
ba định luật niu tơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ba định luật niu tơn - Người đăng: lequyen.d4l
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ba định luật niu tơn 9 10 510