Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi Ken JacKy
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4440 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BÀI GIẢI
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
(GV: Trần Ngọc Hội – 2009)

CHƯƠNG 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
Bài 1.1: Có ba khẩu súng I, II và III bắn độc lập vào một mục tiêu. Mỗi
khẩu bắn 1 viên. Xác suất bắn trúng mục tiêu cuả ba khẩu I, II và III lần
lượt là 0,7; 0,8 và 0,5. Tính xác suất để
a) có 1 khẩu bắn trúng.
b) có 2 khẩu bắn trúng.
c) có 3 khẩu bắn trúng.
d) ít nhất 1 khẩu bắn trúng.
e) khẩu thứ 2 bắn trúng biết rằng có 2 khẩu trúng.
Lời giải
I
0,7

IIù
0,8

P(A1 A 2 A 3 ) = P(A 1 )P(A 3 )P(A 3 ) = 0, 3.0, 2.0, 5 = 0, 03.
2
Suy ra P(A) = 0,22.
b) Gọi B là biến cố có 2 khẩu trúng. Ta có

Tính toán tương tự câu a) ta được P(B) = 0,47.
c) Gọi C là biến cố có 3 khẩu trúng. Ta có

C = A1A 2 A 3 .

Tính toán tương tự câu a) ta được P(C) = 0,28.
d) Gọi D là biến cố có ít nhất 1 khẩu trúng. Ta có

D = A + B + C.

Chú ý rằng do A, B, C xung khắc từng đôi, nên theo công thức Cộng xác
suất ta có:
P(D) = P(A) + P(B) + P(C) = 0,22 + 0,47 + 0,28 = 0,97.
e) Gỉa sử có 2 khẩu trúng. Khi đó biến cố B đã xảy ra. Do đó xác suất
để khẩu thứ 2 trúng trong trường hợp này chính là xác suất có điều kiện
P(A2/B).
Theo công thức Nhân xác suất ta có:
P(A2B) = P(B)P(A2/B)
Suy ra

P(A 2 /B) =

III
0,5

Gọi Aj (j = 1, 2, 3) là biến cố khẩu thứ j bắn trúng. Khi đó A1, A2, A3 độc
lập và giả thiết cho ta:

P(A1 ) = 0, 7; P(A1 ) = 0, 3;
P(A 2 ) = 0, 8; P(A 2 ) = 0, 2;
P(A 3 ) = 0, 5; P(A 3 ) = 0, 5.

a) Gọi A là biến cố có 1 khẩu trúng. Ta có

A = A1 A 2 A 3 + A1 A 2 A 3 + A1 A 2 A 3

Vì các biến cố

P(A1 A 2 A 3 ) = P(A 1 )P(A 2 )P(A 3 ) = 0, 3.0, 8.0, 5 = 0,12;

B = A1A 2 A 3 + A1A 2 A 3 + A1 A 2 A 3

NHỮNG ĐỊNH LÝ CƠ BẢN TRONG

Tóm tắt:
Khẩu súng
Xác suất trúng

P(A1 A 2 A 3 ) = P(A 1 )P(A 2 )P(A 3 ) = 0, 7.0, 2.0, 5 = 0, 07;

A1 A 2 A 3 , A1 A 2 A 3 , A1 A 2 A 3 xung khắc từng đôi, nên

theo công thức Cộng xác suất ta có

P(A) = P(A 1 A 2 A 3 + A 1 A 2 A 3 + A1 A 2 A 3 )
= P(A 1 A 2 A 3 ) + P(A 1 A 2 A 3 ) + P(A1 A 2 A 3 )

Mà A 2B = A 1 A 2 A 3 + A 1 A 2 A 3 nên lý luận tương tự như trên ta được
Suy ra P(A2/B) =0,851.

P(A2B)=0,4

Bài 1.2: Có hai hộp I và II mỗi hộp chứa 10 bi, trong đó hộp I gồm 9 bi
đỏ, 1 bi trắng; hộp II gồm 6 bi đỏ, 4 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp
2 bi.
a) Tính xác suất để được 4 bi đỏ.
b) Tính xác suất để được 2 bi đỏ và 2 bi trắng.
c) Tính x...
1
BAØI GIAÛI
XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ
(GV: Traàn Ngoïc Hoäi – 2009)
CHÖÔNG 1
NHÖÕNG ÑÒNH LYÙ CÔ BAÛN TRONG
LYÙ THUYEÁT XAÙC SUAÁT
Baøi 1.1: Coù ba khaåu suùng I, II vaø III baén ñoäc laäp vaøo moät muïc tieâu. Moãi
khaåu baén 1 vieân. Xaùc suaát baén truùng muïc tieâu cuaû ba khaåu I, II vaø III laàn
löôït laø 0,7; 0,8 vaø 0,5. Tính xaùc suaát ñeå
a) coù 1 khaåu baén truùng.
b) coù 2 khaåu baén truùng.
c) coù 3 khaåu baén truùng.
d) ít nhaát 1 khaåu baén truùng.
e) khaåu thöù 2 baén truùng bieát raèng coù 2 khaåu truùng.
Lôøi giaûi
Toùm taét:
Khaåu suùng I IIù III
Xaùc suaát truùng 0,7 0,8 0,5
Goïi A
j
(j = 1, 2, 3) laø bieán coá khaåu thöù j baén truùng. Khi ñoù A
1
, A
2
, A
3
ñoäc
laäp vaø giaû thieát cho ta:
11
22
33
P(A ) 0, 7; P(A ) 0, 3;
P(A ) 0, 8; P(A ) 0, 2;
P(A ) 0, 5; P(A ) 0, 5.
==
==
==
a) Goïi A laø bieán coá coù 1 khaåu truùng. Ta coù
123 123 123
A
AAA AAA AAA=++
Vì caùc bieán coá
123 123 123
A
AA,AAA,AAA xung khaéc töøng ñoâi, neân
theo coâng thöùc Coäng xaùc suaát ta coù
123 123 123
123 123 123
P(A) P(A A A A A A A A A )
P(A A A ) P(A A A ) P(A A A )
=++
=++
Vì caùc bieán coá A
1
, A
2
, A
3
ñoäc laäp neân theo coâng thöùc Nhaân xaùc suaát ta
coù
2
123 1 2 3
123 1 2 3
123 1 233
P(A A A ) P(A )P(A )P(A ) 0,7.0,2.0,5 0,07;
P(A A A ) P(A )P(A )P(A ) 0,3.0,8.0,5 0,12;
P(A A A ) P(A )P(A )P(A ) 0, 3.0, 2.0,5 0,03.
===
===
===
Suy ra P(A) = 0,22.
b) Goïi B laø bieán coá coù 2 khaåu truùng. Ta coù
123 123 123
B AAA AAA AAA=++
Tính toaùn töông töï caâu a) ta ñöôïc P(B) = 0,47.
c) Goïi C laø bieán coá coù 3 khaåu truùng. Ta coù
123
C AAA.
=
Tính toaùn töông töï caâu a) ta ñöôïc P(C) = 0,28.
d) Goïi D laø bieán coá coù ít nhaát 1 khaåu truùng. Ta coù
DABC.
=
++
Chuù yù raèng do A, B, C xung khaéc töøng ñoâi, neân theo coâng thöùc Coäng xaùc
suaát ta coù:
P(D) = P(A) + P(B) + P(C) = 0,22 + 0,47 + 0,28 = 0,97.
e) Gæa söû coù 2 khaåu truùng. Khi ñoù bieán coá B ñaõ xaûy ra. Do ñoù xaùc suaát
ñeå khaåu thöù 2 truùng trong tröôøng hôïp naøy chính laø xaùc suaát coù ñieàu kieän
P(A
2
/B).
Theo coâng thöùc Nhaân xaùc suaát ta coù:
P(A
2
B) = P(B)P(A
2
/B)
Suy ra
2
2
P(A B)
P(A /B) .
P(B)
=
Maø
2123123
A
BAAA AAA=+ neân lyù luaän töông töï nhö treân ta ñöôïc
P(A
2
B)=0,4
Suy ra P(A
2
/B) =0,851.
Baøi 1.2: Coù hai hoäp I vaø II moãi hoäp chöùa 10 bi, trong ñoù hoäp I goàm 9 bi
ñoû, 1 bi traéng; hoäp II goàm 6 bi ñoû, 4 bi traéng. Laáy ngaãu nhieân töø moãi hoäp
2 bi.
a) Tính xaùc suaát ñeå ñöôïc 4 bi ñoû.
b) Tính xaùc suaát ñeå ñöôïc 2 bi ñoû vaø 2 bi traéng.
c) Tính xaùc suaát ñeå ñöôïc 3 bi ñoû vaø 1 bi traéng.
d) Giaû söû ñaõ laáy ñöôïc 3 bi ñoû vaø 1 bi traéng. Haõy tìm xaùc suaát ñeå bi traéng
coù ñöôïc cuûa hoäp I.
Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com
BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Người đăng: Ken JacKy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 9 10 985