Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Công nghệ Protein

Được đăng lên bởi Danghoach Nguyễn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1756 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TPHCM
Khoa Công nghệ Sinh học
***************

Bài giảng:

CÔNG NGHỆ PROTEIN

CBGD: ThS. Lê Thanh Hải

TPHCM, tháng 01 năm 2013
(Tài liệu lưu hành nội bộ)

MỤC LỤC

MỤC LỤC ........................................................................................................................................i
PHẦN I: CÔNG NGHỆ PROTEIN............................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 4
I/

Khái quát chung về protein ................................................................................................... 4
1/

Đặc trưng chung của nhóm chất protein ....................................................................... 4

2/

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của protein .................................................................... 4

II/

Phân loại protein ............................................................................................................... 5
1/

Protein đơn giản ............................................................................................................ 5

2/

Protein phức tạp ............................................................................................................ 5

III/

Chức năng sinh học của protein ........................................................................................ 6

1/

Chức năng xúc tác ......................................................................................................... 6

2/

Chức năng về y học ....................................................................................................... 7

3/

Chức năng khác ............................................................................................................. 9

CHƯƠNG 2: AMINO ACID ........................................................................................................ 10
I/

Thành phần, tính chất lý – hóa của amino acid .................................................................. 10
1/

Thành phần và cấu tạo của amino acid ....................................................................... 10

2/

Màu sắc và mùi vị của amino acid .............................................................................. 12

3/

Tính tan của amino acid .............................................................................................. 12

4/

Tính q...
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TPHCM
Khoa Công nghệ Sinh học
***************
Bài giảng:
CÔNG NGHỆ PROTEIN
CBGD: ThS. Lê Thanh Hải
TPHCM, tháng 01 năm 2013
(Tài liệu lưu hành nội bộ)
Bài giảng Công nghệ Protein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Công nghệ Protein - Người đăng: Danghoach Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài giảng Công nghệ Protein 9 10 492