Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Đại số Bool và Hàm Bool

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 5828 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần VI
Đại Số Bool và hàm Bool
Biên soạn :Nguyễn Viết Đông

1

George Boole
(1815-1864)

2

Tài liệu tham khảo
[1] GS.TS. Nguyễn Hữu Anh, Toán rời rạc,
Nhà xuất bản giáo dục.
 [2] TS.Trần Ngọc Hội, Toán rời rạc


3

Đại Số Bool
Moät ñaïi soá Bool (A,∧ ) laø moät taäp hôïp A ≠ ∅ vôùi hai pheùp
,∨
toaùn ∧ ∨ töùc laø hai aùnh xaï:
, ,
∧ A× A → A
:
(x,y) →x∧
y
vaø ∨ A× A → A
:
(x,y)→x∨
y
thoûa 5 tính chaát sau:

4

Đại Số Bool






Tính giao hoaùn: ∀x,y∈A
x∧ = y∧
y
x;
x∨ = y∨
y
x;
Tính keát hôïp: ∀x,y,z∈A
(x∧ ∧ =
y) z
x∧ ∧
(y z);
(x∨ ∨ =
y) z
x∨(y ∨
z).
Tính phaân boá: ∀x,y,z∈A
x∧ ∨ =
(y z)
(x∧ ∨ z);
y) (x∧
x∨(y∧z) =
(x∨ ∧(x∨
y)
z).
5

Đại Số Bool


Coù caùc phaàn töû trung hoøa 1 vaø 0: ∀x ∈A
x∧ = 1∧ = x;
1
x
x∨ = 0∨ = x.
0
x

Moïi phaàn töû ñeàu coù phaàn töû buø: ∀x ∈A,
∃ x ∈A,
x ∧ x x x = 0;
= ∧
x ∨x= x x = 1.
∨


6

Đại Số Bool
Ví dụ:
Xeùt F laø taäp hôïp taát caû caùc daïng meänh ñeà theo n
bieán p1, p2,…,pn vôùi hai pheùp toaùn noái lieàn ∧ pheùp
,
toaùn noái rôøi ∨ trong ñoù ta ñoàng nhaát caùc daïng
,
meänh ñeà töông ñöông. Khi ñoù F laø moät ñaïi soá
Bool vôùi phaàn töû 1 laø haèng ñuùng 1, phaàn töû 0 laø
haèng sai 0, phaàn töû buø cuûa daïng meänh ñeà E laø
daïng meänh ñeà buø E
7

Đại Số Bool
Xeùt taäp hôïp B = {0, 1}. Treân B ta ñònh nghóa hai
pheùp toaùn ∧ nhö sau:
,∨

Khi đó, B trở thành một đại số Bool
8

Đại Số Bool
Cho ñaïi soá Bool (A,∧ ). Khi ñoù vôùi moïi x,y∈A, ta
,∨
coù:
1) x∧ = x; x∨ = x.
x
x
2) x∧ = 0∧ =0; x∨ =1∨ = 1.
0
x
1
x
3)Phaàn töû buø cuûa x laø duy nhaát
vaø x = x; 1 = 0; 0 = 1.
4) Coâng thöùc De Morgan:
x ∧ y = x ∨ y;
x ∨ y = x ∧ y.

5) Tính haáp thuï:x∧ y) = x; x∨(x∧ = x.
(x∨
y)
9

Định nghĩa hàm Bool
Haøm Bool n bieán laø aùnh xaï
f : Bn → B , trong ñoù B = {0, 1}.
Như vậy haøm Bool n bieán laø moät haøm soá coù daïng :
f = f(x1,x2,…,xn), trong ñoù moãi bieán trong x1, x2,…, xn chæ
nhaän hai giaù trò 0, 1 vaø f nhaän giaù trò trong B = {0, 1}.
Kyù hieäu Fn ñeå chæ taäp caùc haøm Bool bieán.
Ví duï: Daïng meänh ñeà E = E(p1,p2,…,pn) theo n bieán p1, p2,…, pn
laø moät haøm Bool n bieán.
10

Bảng chân trị
Xeùt haøm Bool n bieán f(x1,x2,…,xn)
Vì moãi bieán xi chæ nhaän hai giaù trò 0, 1 neân chæ coù
2n tröôøng hôïp cuûa boä bieán (x1,x2,…,xn).
Do ñoù, ñeå moâ taû f, ta coù theå laäp baûng goàm 2n haøng
ghi taát caû caùc giaù trò cuûa f tuøy theo 2n tröôøng hôïp cuûa
bieán. Ta goïi ñaây laø baûng chaân trò cuûa f
11

Ví dụ
Xeùt keát quûa f trong vieäc thoâng qua moät quyeát
ñònh döïa vaøo 3 phieáu baàu x, y, ...
1
Phần VI
Đại Số Bool và hàm Bool
Biên soạn :Nguyễn Viết Đông
Bài giảng Đại số Bool và Hàm Bool - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Đại số Bool và Hàm Bool - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Bài giảng Đại số Bool và Hàm Bool 9 10 880