Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 2
Các quá trình truyền nhiệt
GV: TS. Nguyễn Minh Tân
Bộ môn QTTB CN Hóa – Thực phẩm

Các phương thức truyền nhiệt
• Dẫn nhiệt/Conduction: Quá trình truyền nhiệt từ phần tử
này đến phần tử khác của vật chất khi chúng tiếp xúc trực
tiếp với nhau
• Đối lưu/Convection: Quá trình truyền nhiệt do các phần
tử chất lỏng hoặc chất khí đổi chỗ cho nhau, do chúng có
nhiệt độ khác nhau hoặc là do bơm, quạt, khuấy trộn,…
• Bức xạ/Radiation: Qua trình truyền nhiệt dưới dạng các
sóng điện từ. Nhiệt năng biến thành các tia bức xạ rồi
truyền đi, khi gặp vật thể nào đó thì một phần năng lượng
bức xạ đố được biến thành nhiệt năng, một phần phản xạ
lại, và một phần xuyên qua vật thể
QTTB II 01

TS. Nguyễn Minh Tân

2

1

1.4. Truyền nhiệt
1.4.1. TRAO ĐỔI NHIỆT PHỨC TẠP
Việc vận chuyển nhiệt lượng được xảy ra đồng thời theo ba phương thức: dẫn
nhiệt, bức xạ nhiệt và đối lưu. Quá trình trao đổi nhiệt như vậy gọi là trao đổi
nhiệt phức tạp.
Ví dụ: sự trao đổi nhiệt giữa vật thể rắn và môi trường khí -> Quá trình này gồm
cả đối lưu và bức xạ.
Lượng nhiệt trao đổi bằng bức xạ:

⎡⎛ T ⎞ 4 ⎛ T ⎞ 4 ⎤
Qbx = C1− 2 F ⎢⎜ T ⎟ − ⎜ K ⎟ ⎥ ⋅ ϕ , W
⎣⎢⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎦⎥

αbx

QTTB II 01

TTvà TK - nhiệt độ của tường và khí, oK.

⎡⎛ T ⎞ 4 ⎛ T ⎞ 4 ⎤
C1− 2 ⎢⎜ T ⎟ − ⎜ K ⎟ ⎥
⎢⎣⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎥⎦
⋅ ϕ ⋅ F ⋅ (tT − t K ), W
Qbx =
(tT − t K )
TS. Nguyễn Minh Tân

3

1.4. Truyền nhiệt
1.4.1. TRAO ĐỔI NHIỆT PHỨC TẠP

Qbx = α bx ⋅ ϕ ⋅ (tT − t K ), W
Hệ số αbx là hệ số cấp nhiệt bằng bức xạ, có thứ nguyên là:

1 ⎤ ⎡ W ⎤
=⎢ 2 ⎥
2
⎣ m .s.đô ⎥⎦ ⎣ m .đô ⎦

[α bx ] = ⎡⎢

Toàn bộ lượng nhiệt do tường cấp bằng bức xạ và bằng đối lưu:

Q = Qbx + Qdl = α bx F ⋅τ (tT − t K ) + α dl F ⋅τ (tT − t K )
Q = (α bx + α dl )F ⋅τ (tT − t K )
αdl - hệ số cấp nhiệt do đối lưu
αbx - hệ số cấp nhiệt do bức xạ.
QTTB II 01

α

TS. Nguyễn Minh Tân

4

2

1.4. Truyền nhiệt
1.4.2.

TRUYỀN NHIỆT ĐẲNG NHIỆT QUA TƯỜNG PHẲNG VÀ TƯỜNG ỐNG

Truyền nhiệt: Quá trình vận chuyển nhiệt lượng từ một lưu thể này sang lưu
thể khác (cấp nhiệt, dẫn nhiêt và bức xạ nhiệt
Truyền nhiệt đẳng nhiệt xẩy ra trong trường hợp nhiệt độ của hai lưu thể đều
không thay đổi theo cả vị trí và thời gian, tức là hiệu số nhiệt độ giữa hai lưu thể là
một hằng số ở mọi vị trí và thời gian.
Truyền nhiệt biến nhiệt xẩy ra trong trường hợp nhiệt độ của lưu thể có thay
đổi trong thời gian làm việc, do đó hiệu số nhiệt độ giữa hai lưu thể có thay đổi:
-Truyền nhiệt biến nhiệt ổn định: khi hiệu số nhiệt độ giữa hai lưu thể biến
đổi theo vị trí nhưng không biến đổi trong...
1
Phn2
Các quá trình truyn nhit
GV: TS. Nguyn Minh Tân
B môn QTTB CN Hóa – Thcphm
QTTB II 01 TS. Nguyn Minh Tân 2
Các phương thctruyn nhit
Dn nhit/Conduction: Quá trình truyn nhitt phnt
này đếnphnt khác cavtcht khi chúng tiếpxúctrc
tiếpvinhau
Đốilưu/Convection: Quá trình truynnhit do các phn
t chtlng hocchtkhíđổich cho nhau, do chúng có
nhit độ khác nhau hoc là do bơm, qut, khuytrn,…
Bcx/Radiation: Qua trình truynnhitdướidng các
sóng đint. Nhitnăng biến thành các tia bcx ri
truyn đi, khi gpvtth nào đóthìmtphnnăng lượng
bcxạđốđưcbiếnthànhnhitnăng, mtphnphnx
li, và mtphn xuyên qua vtth
Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng hóa công 2 cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN 9 10 975