Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa công 2 của cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Phần 2
Các quá trình truyền nhiệt
GV: TS. Nguyễn Minh Tân
Bộ môn QTTB CN Hóa – Thực phẩm

Chương 1: Truyền nhiệt
• Quá trình truyền nhiệt là quá trình một chiều từ
nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp
• Quá trình truyền nhiệt
Ổn định

Không ổn định

t o = f ( x, y , z )

t o = f ( x, y , z , τ )

Thiết bị làm việc liên
tục

QTTB II 01

- Thiết bị làm việc gián đoạn
- Giai đoạn đầu và cuối của quá
trình liên tục
TS. Nguyễn Minh Tân

2

1

Các phương thức truyền nhiệt
• Dẫn nhiệt/Conduction: Quá trình truyền nhiệt từ phần tử
này đến phần tử khác của vật chất khi chúng tiếp xúc trực
tiếp với nhau
• Đối lưu/Convection: Quá trình truyền nhiệt do các phần
tử chất lỏng hoặc chất khí đổi chỗ cho nhau, do chúng có
nhiệt độ khác nhau hoặc là do bơm, quạt, khuấy trộn,…
• Bức xạ/Radiation: Qua trình truyền nhiệt dưới dạng các
sóng điện từ. Nhiệt năng biến thành các tia bức xạ rồi
truyền đi, khi gặp vật thể nào đó thì một phần năng lượng
bức xạ đố được biến thành nhiệt năng, một phần phản xạ
lại, và một phần xuyên qua vật thể
QTTB II 01

TS. Nguyễn Minh Tân

3

Dẫn nhiệt
Các vật liệu dẫn nhiệt tốt được gọi là vật dẫn nhiệt, các vật
liệu dẫn nhiệt kém được gọi là vật cách nhiệt
Hầu hết kim loại là các vật liệu dẫn nhiệt tốt, các loại nhựa là
các vật liệu cách nhiệt tốt
Các electron tự do tạo nên khả năng dẫn nhiệt tốt ở các kim
loại

QTTB II 01

TS. Nguyễn Minh Tân

4

2

Dẫn nhiệt

QTTB II 01

TS. Nguyễn Minh Tân

5

Đối lưu

Dòng đối lưu được hình
thành khi trong nồi có
nước được đun nóng
Dòng không khí đối
lưu hình thành do
chênh lệch nhiệt độ
giữa đại dương và lục
địa
QTTB II 01

TS. Nguyễn Minh Tân

6

3

Dòng đối lưu

Giàn lạnh

Bộ phận sưởi

Tại sao bộ phận sưởi được đặt dưới sàn, còn giàn lạnh của tủ lạnh
được đặt phía trên?
QTTB II 01

TS. Nguyễn Minh Tân

7

Bức xạ
•Năng lượng được
truyền bằng các sóng
điện từ
•Ánh sáng, vi sóng, sóng
radio, tia x
•Bước sóng phụ thuộc
vào tần số bức xạ

QTTB II 01

TS. Nguyễn Minh Tân

8

4

1.1. Dẫn nhiệt
1.1.1. KHÁI NIỆM
Nhiệt trường: Tập hợp tất cả các trị số nhiệt độ tức thời của vật thể
hoặc của môi trường được gọi là nhiệt trường (Trường nhiệt độ)
Nhiệt trường ổn định

Nhiệt trường không ổn định

t o = f ( x, y , z )

t o = f ( x, y , z , τ )

Mặt đẳng nhiệt: Tập hợp tất cả các điểm có nhiệt độ giống nhau

QTTB II 01

TS. Nguyễn Minh Tân

9

1.1. Dẫn nhiệt
1.1.1. KHÁI NIỆM
Gradient nhiệt độ (Grad t): Sự thay đổi nhiệt độ (lớn nhất) trên
một đơn vị chiều dài theo phương pháp tuyến với bề mặt đẳng nhiệt

dt
= g...
1
Phn2
Các quá trình truyn nhit
GV: TS. Nguyn Minh Tân
B môn QTTB CN Hóa – Thcphm
QTTB II 01 TS. Nguyn Minh Tân 2
Chương 1: Truyn nhit
Quá trình truyn nhit là quá trình mtchiu t
nơicónhit độ cao
đếnnơicónhit độ thp
Quá trình truynnhit
()
zyxft ,,=
o
(
)
τ
,,, zyxft =
o
Thiếtb làm vic liên
tc
-Thiếtb làm vicgiánđon
-Giaiđon đầuvàcuica quá
trình liên tc
n định Không n định
Bài giảng hóa công 2 của cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa công 2 của cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng hóa công 2 của cô Nguyễn Minh Tân ĐHBKHN 9 10 475