Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hóa học

Được đăng lên bởi quankk
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3

1. CHƯƠNG 1
DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY CÂN BẰNG HOÁ HỌC
1.1. CHẤT ĐIỆN LY MẠNH VÀ CHẤT ĐIỆN LY YẾU
Chất điện li mạnh trong dung dịch thực tế phân li hoàn toàn, đa số các muối tan,
kiềm và axit mạnh đều thuộc nhóm này.
Trong dung dịch, chất điện li yếu phân li không hoàn toàn. Các axit yếu, bazơ
yếu và phức chất là các chất điện li yếu.
Để đặc trưng cho khả năng phân li của các chất trong dung dịch, người ta dùng
hai đại lượng : độ điện li α và hằng số điện li K ( hằng số cân bằng). Độ điện li α của
một chất phụ thuộc vào nhiệt độ, bản chất ( thể hiện qua hằng số điện li K) và nồng độ
của chất điện li trong dung dịch. Độ điện li α và hằng số điện li K liên hệ với nhau qua
hệ thức Ostwald như sau:
K=

Cα 2
1−α

(C: nồng độ ban đầu của chất tan)

1.2. CÂN BẰNG HOÁ HỌC VÀ HOẠT ĐỘ
1.2.1. Nhắc lại một số kiến thức cần dùng
1.2.1.1. Nồng độ gốc (C0)
1.2.1.2. Nồng độ ban đầu (C):
1.2.1.3. Nồng độ cân bằng [ ]
1.2.1.4. Định luật bảo toàn nồng độ
Phát biểu: nồng độ ban đầu của một cấu tử nào đó bằng tổng nồng độ cân bằng
các dạng tồn tại của cấu tử đó trong dung dịch thời điểm cân bằng.
1.2.1.5. Định luật bảo toàn điện tích
Để đảm bảo tính trung hoà điện của dung dịch chất điện li, tổng điện tích âm của
các anion bằng tổng điện tích dương của các cation có mặt trong dung dịch.

1.2.2. Cân bằng và hằng số cân bằng
Nồng độ cân bằng được tính trên hằng số cân bằng.
mA + nB + ....

pC + qD +....

(a)

4
trong đó A, B, C, D,... là những cấu tử tham gia cân bằng (a) mà chúng không
tích điện. Áp dụng định luật tác dụng khối lượng ta có:

[C ] p [D]q = K
[A]m [B]n

(1.1)

trong đó [A], [B], [C],.... là nồng độ cân bằng K của các chất A, B, C,...Nếu A,
B, C, ... là những ion thì trong biểu thức (1.1) ta phải thay nồng độ bằng hoạt độ do
phải tính đến tương tác tĩnh điện của chúng. Như vậy, hoạt độ là nồng độ thực của ion
trong dung dịch.
Mối liên hệ giữa hoạt độ (a) và nồng độ (C):
a = f.C

(1.2)

f: hệ số hoạt độ; nó phụ thuộc vào lực ion µ của dung dịch. Lực ion µ biểu thị
tương tác tĩnh điện giữa các ion trong dung dịch:
µ=

1 n
(∑ C i .Z i2 )
2 i =1

Ci : nồng độ của ion i; Z: điện tích của ion i.
Tuỳ thuộc vào µ mà f có các giá trị khác nhau.

5

2. CHƯƠNG 2
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG
VÀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH
2.1. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI
LƯỢNG
Phân tích khối lượng là phương pháp phân tích định lượng dựa vào việc cân khối
lượng sản phẩm tạo thành sau phản ứng kết tủa bằng phương pháp hoá học hay
phương pháp vật lí. Do chất phân tích chiếm một...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hóa học - Người đăng: quankk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài giảng hóa học 9 10 42