Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng kĩ thuật đo và điểu khiển quá trình p1

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Hải
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1656 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NỘI DUNG MÔN HỌC
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
Bài mở đầu. Giới thiệu chung về kỹ thuật đo và điều khiển quá trình………………………..3
PHẦN I. HỆ THỐNG ĐO CÔNG NGHIỆP………………………………………… ………5
Chương 1.

đ

ph
Phân loại dụng cụ đo………………………………………………………… ……..8
đ
đ

Một số khái niệm cơ bản về đo lường…………………………………… ………..13
2.3. Các phương pháp khử sai số và xác định kết quả đo……………………………. ..16
Chương 3. Cảm biến đo và chuyển đổi đo…………………………………………………. .15
3.1. Các khái niệm và đặc trưng cơ bản……………………………………………… ..15
3.2. Các cảm biến và chuyển đổi đo nhiệt độ………………………………………….22
3.3. Các cảm biến và chuyển đổi đo áp suất…………………………………………. ..47
3.4. Các cảm biến và chuyển đổi đo lưu lượng……………………………………… ...53
3.5. Đo mức………………………………………………………………………… . ..84
PHẦN II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG…………………………………… ……88
Chương 1. Những khái niệm cơ bản về điều khiển quá trình…………………………….. 88
1.1. Khái quát chung về điều khiển………………………………………………… .. 88
1.2. Cơ sở về điều khiển quá trình………………………………………………….. 109
1.3. Nhận biết các biến quá trình………………………………………………… …133
Chương 2. Các sách lược điều khiển cơ sở……………………………………………… ...141
2.1. Điều khiển truyền thẳng………………………………………………………… .141
2.2. Điều khiển phản hồi…………………………………………………………… ...144
2.3. Điều khiển tỉ lệ……………………………………………………………… …...147
2.4. Điều khiển tầng……………………………………………………………… …..155
2.5. Điều khiển suy diễn…………………………………………………………… ...161
2.6. Điều khiển lựa chọn……………………………………………………………. ..166
2.7. Điều khiển phân vùng………………………………………………………… …169
Chương 3. Đặc tính các thành phần hệ thống……………………………………………. .171

3.1. Thiết bị đo………………………………………………………………………. .172
3.2. Thiết bị chấp hành và van điều khiển…………………………………… ………180
Chương 4. Thiết lập sơ đồ chức năng đo và điều khiển các quá trình công nghệ………185
4.1. Chức năng và lĩnh vực ứng dụng……………………………………………………… ...185
4.2. Một số định nghĩa……………………………………………………………… ………..185
4.3. Hình dáng và kích thước của ký hiệu quy ước…………………………………………. .186
4.4. Mã chữ………………………………………………………………………………….. .188
4.5. Đường nét và tổ hợp các quy ước……………………………………………………….. 188
4.6. Ví dụ ứng dụng các ký hiệu cơ bản……………………………………………………… 192
Chương 5. Các sơ đồ tự động hóa các quá trình công ngh ệ………………………………200
5.1. Quá trình truyền (trao đổi) nhiệt…………………………………………………………200
5.2. Quá trình cô đặc, bốc hơi, chiết, kết tinh…………………………………………… …...203
5.3. Quá trình thiết bị phản ứng………………………………………………… ……………206
5.4. Quá trình chưng cất (chưng luyện)…………………………………………………… …208
5.5. Quá trình hấ...
1
NI DUNG MÔN HC
K THUẬT ĐO VÀ ĐIU KHIN QUÁ TRÌNH CÔNG NGH
Bài mở đầu. Gii thiu chung v k thuật đo và điu khin quá trình……………………… ..3
PHN I. H THNG ĐO CÔNG NGHI P………………………………………… ……5
Chương 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ đo l−êng…………………………………………… ..5
1.1. Kh¸i niÖm ®o l−êng …………………………………………………………… ……5
1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p vμ bn ph¸p ®o l−êng c¬ b¶n ……………………………… ……6
1.3. Phân loi dng cđo………………………………………………………… …..8
Ch−¬ng 2. §Þnh gi¸ sai sè trong đo l−êng………………………………………………… .9
2.1. Nguyªn nh©n vμ ph©n lo¹i sai sè trong đo l−êng……………………………… .. …9
2.1.1. Nguyªn nh©n g©y sai sè ........................................................................... ...9
2.1.2. Ph©n lo¹i sai sè ……………………………………………………………… …..9
2.1.3. C¸c biÓu thøc diÔn ®¹t sai sè ……………………………………………. .......10
2.2. Mt s khái niệm cơ bn vđo lưng…………………………………… ……..13
2.3. Các phương pháp kh sai số và xác đnh kết quđo……………………………. ..16
Chương 3. Cm biến đo và chuyển đổi đo…………………………………………………. .15
3.1. Các khái nim và đặc trưng cơ bn……………………………………………… ..15
3.2. Các cm biến và chuyn đi đo nhit độ………………………… …………….22
3.3. Các cm biến và chuyn đổi đo áp sut…………………………………………. ..47
3.4. Các cm biến và chuyn đổi đo lưu ng……………………………………… ...53
3.5. Đo mc………………………………………………………………………… . ..84
PHN II. H THỐNG ĐIU KHIN TĐỘNG…………………………………… ……88
Chương 1. Nhng khái niệm cơ bn về điu khin quá trình………………………….. 88
1.1. Khái quát chung về điu khin………………………………………………… .. 88
1.2. Cơ sở vđiều khin quá trình……………………………………………….. 109
1.3. Nhn biết các biến quá trình………………………………………………… 133
Chương 2. Các sách lược điu khiển cơ sở……………………………………………… ...141
2.1. Điu khin truyn thng………………………………………………………… .141
2.2. Điu khin phn hi…………………………………………………………… ...144
2.3. Điu khin t lệ……………………………………………………………… ...147
2.4. Điu khin tng……………………………………………………………… ..155
2.5. Điu khin suy din…………………………………………………………… ...161
2.6. Điu khin la chn……………………………………………………………. ..166
2.7. Điu khin phân vùng……………………………………………………… 169
Chương 3. Đc tính các thành phn h thng……………………………………………. .171
bài giảng kĩ thuật đo và điểu khiển quá trình p1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng kĩ thuật đo và điểu khiển quá trình p1 - Người đăng: Nguyễn Hồng Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
bài giảng kĩ thuật đo và điểu khiển quá trình p1 9 10 233