Ktl-icon-tai-lieu

Bải giảng kinh tế lượng

Được đăng lên bởi DuDu Smile
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP
1.1. Trung bình mẫu – Phương sai mẫu
1.1.1. Trung bình mẫu
Trong phân tích dữ liệu, cũng như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nói
đến chiều cao trung bình, thu nhập trung bình, vân vân. Đó chính là trung bình mẫu.
Hãy xét ví dụ sau:
Ví dụ 1.1: Bảng quan sát nhiệt độ ở Đà Lạt
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

(x1)

(x2)

(x3)

(x4)

19o

21o

20o

18o

⇒ x = 1 (19 + 21 + 20 + 18) = 19.5 o
4
Một cách khái quát, trung bình mẫu được tính bằng công thức sau:

x=

1
(x1 + x2 + x3 + ...... + xN )
N
1 N
Hay: x =
xn
N∑
n =1

1.1.2. Phương sai mẫu
Phương sai mẫu [ký hiệu s X2 ] bằng trung bình của tổng bình phương độ lệch giữa giá
trị quan sát so với giá trị trung bình:

s X2 =

(

) (

)

(

Hay:

s X2 =

1 N
xn − x
N∑
n =1

(

)

)

2
2
2
1⎡
+ x 2 − x + ...... xN − x ⎤
x
1− x
⎥⎦
N ⎢⎣
2

Chẳng hạn, về trung bình mà nói thì khí hậu ở sa mạc rất nóng. Hơn nữa nhiệt độ
giao động rất lớn giữa ngày và đêm. Để thể hiện được sự khắc nghiệt của khí hậu sa
mạc, chúng ta không những chỉ sử dụng trung bình (mẫu) về nhiệt độ, mà cả sự giao

1

động của nhiệt độ theo từng thời điểm so với trung bình. Đó chính là khái niệm về
phương sai mẫu nói trên.

1.2. Hàm mật độ xác suất, hàm phân bố xác suất
1.2.1. Tần suất và xác suất

Để có sự hình dung về tần suất, hãy xét ví dụ sau:
Ví dụ 1.2: Xếp hạng tốc độ gia tăng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt
Nam.
Gọi X là tỉ lệ phần trăm mức tăng giá cổ phiếu trung bình trong 3 tháng đầu tiên sau
khi “lên sàn”; gọi P là phần trăm các công ty có mức tăng giá cổ phiếu tương ứng với
giá trị của X
X
50%
40%
30%
20%

(x1)
(x2)
(x3)
(x4)

Y
10%
20%
35%
25%

Con số P= 10%, X= 50% có nghĩa là có 10% trong tổng số các công ty có mức tăng
giá trong 3 tháng đầu sau khi phát hành cổ phiếu ra công chúng là 50%. Đó chính là ví
dụ về tần suất
Ví dụ 1.3: Trò chơi tung đồng xu.
Giả sử bạn tham gia cuộc chơi tung đồng xu tại hội chợ. Nếu là mặt sấp, bạn sẽ được
$100. Ngược lại, nếu là mặt ngửa, bạn được $0. Với thể lệ đó, bạn sẵn sàng trả bao
nhiêu đôla để tham gia trò chơi?
Để cho tiện, hãy kí hiệu mặt sấp là 1, mặt ngửa là 0. Giả sử kết quả tung xu sau 10 lần
là như sau:
X
1
0

P
3/10
7/10

Con số 3/10 chính là tần suất xuất hiện mặt sấp (X = 1). Nghĩa là, trong 10 lần tung
xu, có 3 lần xuất hiện mặt sấp. Và do đó, có 7 lần xuất hiện mặt ngửa.
Số tiền bạn bỏ ra cho việc tham dự 10 lần tung xu là: $50 x 10 = $500.
Số tiền nhận được trong cuộc chơi: $100 x 3 + $0 x 7 = $300.

2

Æ Do vậy, cuộc chơi không hứng thú đối với bạn ...
CHƯƠNG 1: ÔN TP
1.1. Trung bình mu – Phương sai mu
1.1.1. Trung bình mu
Trong phân tích d liu, cũng như trong cuc sng hàng ngày, chúng ta thường nói
đến chiu cao trung bình, thu nhp trung bình, vân vân. Đó chính là trung bình mu.
Hãy xét ví d sau:
Ví d 1.1: Bng quan sát nhit độ Đà Lt
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
(x
(
)
o
x 5.1918202119
4
1
=+++=
Mt cách khái quát, trung bình mu được tính bng công thc sau:
()
Nxxxx
N
x ++++= ......
1
321
Hay:
=
=
N
n
n
x
N
x
1
1
1.1.2. Phương sai mu
Phương sai mu [ký hiu ] bng trung bình ca tng bình phương độ lch gia giá
tr quan sát so vi giá tr trung bình:
2
X
s
()
(
)
(
)
++
=
xxxxxx
N
s
N
X
2
2
2
1
2
2
......
1
Hay:
(
)
=
=
N
n
n
X
xx
N
s
1
2
2
1
Chng hn, v trung bình mà nói thì khí hu sa mc rt nóng. Hơn na nhit độ
giao động rt ln gia ngày và đêm. Để th hin được s khc nghit ca khí hu sa
mc, chúng ta không nhng ch s dng trung bình (mu) v nhit độ, mà c s giao
1
) (x
2
) (x
3
) (x
4
)
19
o
21
o
20
o
18
o
1
Bải giảng kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bải giảng kinh tế lượng - Người đăng: DuDu Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bải giảng kinh tế lượng 9 10 321