Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung
Chương 5. Điện cực và đo điện thế............................................................................................ 1
5.1. Các điện cực so sánh ....................................................................................................... 1
5.1.1. Điện cực so sánh bạc-bạc clorua .............................................................................. 2
5.1.2. Điện cực calomen .................................................................................................... 2
5.2. Điện thế tiếp xúc (liquid-junction potentials) ................................................................. 3
5.3. Các điện cực chỉ thị......................................................................................................... 4
5.3.1. Các điện cực kim loại .............................................................................................. 5
5.3.2. Các điện cực màng ................................................................................................... 6
5.3.3. Các sensor hóa học dạng rắn .................................................................................. 12
5.4. Câu hỏi ôn tập ............................................................................................................... 12

Chương 5. Điện cực và đo điện thế
Các nhà hóa học thông minh đã thiết kế ra các điện cực. Các điện cực này phản hồi chọn lọc
với chất cần phân tích trong dung dịch (pha lỏng) hay trong pha khí. Kích thước của các điện
cực chọn lọc ion chỉ cỡ kích thước của cái bút viết. Các nhà hóa học thực sự rất thông minh
khi tạo ra các điện cực bán dẫn cảm biến ion kích thước siêu nhỏ cỡ vài trăm micromet và có
thể đưa vào các mạch máu. Việc sử dụng các điện cực để đo điện thế từ đó cho ta thông tin
về hóa học được gọi là đo điện thế.
Trong trường hợp đơn giản nhất, chất phân tích là các hạt có hoạt tính điện (electroactive) và
là một phần của pin galvanic. Một điện cực, chả hạn như thanh Pt có thể nhúng vào một dung
dịch chưa biết nồng độ, điện cực này có thể truyền electron tới hoặc từ chất phân tích. Do
điện cực này phản hồi với chất phân tích nên nó được gọi là điện cực chỉ thị. Chúng ta nối
nửa pin này với nửa pin còn lại qua 1 cầu muối. Nửa thứ hai của pin có thành phần cố định,
nó có điện thế là không đổi. Bởi vì điện thế của nó không đổi nên nửa thứ hai của pin được
gọi là điện cực so sánh. Điện thế của pin là sự khác nhau giữa thế của điện cực chỉ thị và
điện cực so sánh.

5.1. Các điện cực so sánh
Một điệ...
1
Ni dung
Chương 5. Điện cực và đo điện thế............................................................................................ 1
5.1. Các điện cc so sánh ....................................................................................................... 1
5.1.1. Đin cc so sánh bc-bc clorua .............................................................................. 2
5.1.2. Điện cc calomen .................................................................................................... 2
5.2. Điện thế tiếp xúc (liquid-junction potentials) ................................................................. 3
5.3. Các điện cc ch th ......................................................................................................... 4
5.3.1. Các điện cc kim loi .............................................................................................. 5
5.3.2. Các điện cc màng ................................................................................................... 6
5.3.3. Các sensor hóa hc dng rn .................................................................................. 12
5.4. Câu hi ôn tp ............................................................................................................... 12
Chương 5. Điện cc và đo điện thế
Các nhà hóa học thông minh đã thiết kế ra các điện cc. Các đin cc này phn hi chn lc
vi cht cn phân tích trong dung dch (pha lỏng) hay trong pha khí. Kích thước của các điện
cc chn lc ion ch c kích thước ca cái bút viết. Các nhà hóa hc thc s rt thông minh
khi to ra các điện cc bán dn cm biến ion kích thước siêu nh c vài trăm micromet
th đưa vào các mạch máu. Vic s dụng các đin cực để đo điện thế t đó cho ta thông tin
v hóa học được gọi là đo điện thế.
Trong trường hợp đơn gin nht, cht phân tích các ht hoạt tính điện (electroactive)
là mt phn ca pin galvanic. Một điện cc, ch hạn như thanh Pt có th nhúng vào mt dung
dịch chưa biết nồng độ, điện cc y th truyn electron ti hoc t cht phân tích. Do
điện cc y phn hi vi cht phân ch n được gi điện cc ch th. Chúng ta ni
na pin này vi na pin còn li qua 1 cu mui. Na th hai ca pin có thành phn c định,
đin thế không đi. Bởi điện thế của không đổi n na th hai của pin đưc
gi đin cc so sánh. Điện thế ca pin s khác nhau gia thế của điện cc ch th
điện cc so sánh.
5.1. Các đin cc so sánh
Một điện cực so sánh tưởng điện cực điện thế đã được biết trước chính xác,
không đổi hoàn toàn không nhy cm vi chất phân tích. Ngoài ra, điện cc này phi
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ 9 10 669