Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung
Chương 6. Phương pháp điện phân........................................................................................................ 1
6.1. Sự điện phân và quá trình hóa học xảy ra khi điện phân............................................................. 2
6.2. Thế Ohm, sự phân cực nồng độ và quá thế ................................................................................. 4
6.2.1. Thế Ohm................................................................................................................................ 4
6.2.2. Sự phân cực nồng độ (concentration polarization) .............................................................. 5
6.2.3. Quá thế (Overpotential) ........................................................................................................ 5
6.3. Phân tích bằng phương pháp điện phân ..................................................................................... 6
6.3.1. Điện phân với hai điện cực ................................................................................................... 8
6.3.2. Điều chỉnh điện áp điện phân với điện cực thứ ba ............................................................... 9
6.4. Câu hỏi ôn tập ............................................................................................................................ 10

Chương 6. Phương pháp điện phân
(Electrogravimetric)

Trong phân tích bằng phương pháp điện phân, chất phân tích được định lượng dựa trên
khối lượng chất kết tủa rắn bám trên anot hay catot khi điện phân dung dịch tới hoàn
toàn. Sự tăng về mặt khối lượng của điện cực chỉ rõ cho chúng ta lượng chất phân tích có
mặt là bao nhiêu.
Trong hô hấp và quang hóa, các electron được dịch chuyển trong một chuỗi các bước từ
một trung tâm oxy-hóa khử này sang một trung tâm oxy-hóa khử khác, trong đó năng
lượng được lưu giữ bởi các phân tử chung chẳng hạn như adenosin triphotphat (ATPcoenzim được tạo bởi adenosin triphotphat với các nhóm photphat phụ, là hợp chất
quan trọng trong quá trình trao đổi chất). Sự hô hấp là tự phát được điều khiển bởi sự
dịch chuyển e- từ phân tử thức ăn (dạng khử) đến phân tử oxy (dạng oxy hóa). Quang
hóa là quá trình không tự phát, nó đòi hỏi năng lượng từ ánh sáng mặt trời để chuyển
hóa CO2 và H2O thành cacbohydrat và O2.
Trong phương pháp đo điện thế, chúng ta thấy rằng các phản ứng điện hóa tự phát với
dòng không đáng kể được điều chỉnh cho mục đích phân tích. Bây giờ, chúng ta sẽ xem
xét các phản ứng oxy-hóa khử không tự ph...
1
Ni dung
Chương 6. Phương pháp điện phân ........................................................................................................ 1
6.1. S đin phân và quá trình hóa hc xảy ra khi điện phân............................................................. 2
6.2. Thế Ohm, s phân cc nồng đ và quá thế ................................................................................. 4
6.2.1. Thế Ohm ................................................................................................................................ 4
6.2.2. S phân cc nồng độ (concentration polarization) .............................................................. 5
6.2.3. Quá thế (Overpotential) ........................................................................................................ 5
6.3. Phân tích bằng phương pháp điện phân ..................................................................................... 6
6.3.1. Điện phân với hai điện cc ................................................................................................... 8
6.3.2. Điều chỉnh điện áp điện phân với điện cc th ba ............................................................... 9
6.4. Câu hi ôn tp ............................................................................................................................ 10
Chương 6. Phương pháp đin phân
(Electrogravimetric)
Trong phân tích bằng phương pháp điện phân, chất phân tích được định lượng da trên
khối lượng cht kết ta rắn bám trên anot hay catot khi điện phân dung dch ti hoàn
toàn. S ng về mt khối lượng của điện cc ch rõ cho chúng ta lượng cht phân tích có
mt là bao nhiêu.
Trong hô hấp quang hóa, các electron được dch chuyn trong mt chuỗi các bước t
mt trung tâm oxy-hóa kh này sang mt trung tâm oxy-hóa kh khác, trong đó năng
lượng được lưu giữ bi các phân t chung chng hn như adenosin triphotphat (ATP-
coenzim được to bi adenosin triphotphat vi các nhóm photphat ph, hp cht
quan trọng trong quá trình trao đổi cht). S hp t phát được điều khin bi s
dch chuyn e
-
t phân t thức ăn (dng khử) đến phân t oxy (dng oxy hóa). Quang
hóa qtrình không t phát, đòi hỏi năng lượng t ánh sáng mt trời đ chuyn
hóa CO
2
và H
2
O thành cacbohydrat và O
2
.
Trong phương pháp đo điện thế, chúng ta thy rng các phn ứng điện hóa t phát vi
dòng không đáng kể được điều chnh cho mục đích phân tích. Bây giờ, chúng ta s xem
xét các phn ng oxy-hóa kh không t phát, được điều khin bởi dòng bên ngoài đặt
vào, được s dng cho mục đích phân tích.
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ 9 10 164