Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1739 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CH3320

PHÂN TÍCH BẰNG CÔNG CỤ

Phần 1. Các phương pháp phân tích quang học ..................................................................................... 2
Chương 1. Mở đầu .................................................................................................................................. 2
1.1. Mở đầu......................................................................................................................................... 2
1.2. Tính chất cơ bản của bức xạ điện từ............................................................................................ 2
1.2.1. Tính chất sóng của bức xạ điện từ ........................................................................................ 3
1.2.2. Tính chất hạt của bức xạ điện từ .......................................................................................... 5
1.3. Phổ bức xạ điện từ ....................................................................................................................... 5
Chương 2. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ........................................................................ 6
2.1. Sự hình thành phổ phân tử .......................................................................................................... 6
2.1.1. Sự hấp thụ bức xạ điện từ và sự hình thành các loại phổ hấp thụ phân tử ........................ 6
2.1.2. Phổ hấp thụ ........................................................................................................................... 8
2.2. Định luật cơ bản về hấp thụ bức xạ điện từ ................................................................................ 9
2.2.1. Định luật Lambert-Beer......................................................................................................... 9
2.2.2. Tính chất cộng tính của độ hấp thụ quang ......................................................................... 11
2.2.3. Các yếu tố làm sai lệch định luật Lambert-Beer ................................................................. 12
2.2.4. Độ chính xác của phép đo độ hấp thụ và phép đo nồng độ ............................................... 13
2.2.5. Điều kiện để tiến hành phân tích đo quang UV-VIS ............................................................ 14
2.3. Các thủ tục thực nghiệm trong phân tích đo quang .................................................................. 15
2.3.1. Phương pháp đường chuẩn ........................................................................
1
CH3320 PHÂN TÍCH BNG CÔNG C
Phần 1. Các phương pháp phân tích quang học ..................................................................................... 2
Chương 1. Mở đầu .................................................................................................................................. 2
1.1. M đầu ......................................................................................................................................... 2
1.2. Tính chất cơ bản ca bc x đin t ............................................................................................ 2
1.2.1. Tính cht sóng ca bc x đin t ........................................................................................ 3
1.2.2. Tính cht ht ca bc x đin t .......................................................................................... 5
1.3. Ph bc x đin t ....................................................................................................................... 5
Chương 2. Phương pháp quang ph hp th nguyên t ........................................................................ 6
2.1. S hình thành ph phân t .......................................................................................................... 6
2.1.1. S hp th bc x đin t và s hình thành các loi ph hp th phân t ........................ 6
2.1.2. Ph hp th ........................................................................................................................... 8
2.2. Định luật cơ bản v hp th bc x đin t ................................................................................ 9
2.2.1. Định lut Lambert-Beer ......................................................................................................... 9
2.2.2. Tính cht cng tính của độ hp th quang ......................................................................... 11
2.2.3. Các yếu t làm sai lệch định lut Lambert-Beer ................................................................. 12
2.2.4. Độ chính xác của phép đo đ hp th và phép đo nồng độ ............................................... 13
2.2.5. Điều kiện để tiến hành phân tích đo quang UV-VIS ............................................................ 14
2.3. Các th tc thc nghiệm trong phân tích đo quang .................................................................. 15
2.3.1. Phương pháp đường chun ................................................................................................ 15
2.3.2. Phương pháp tính ............................................................................................................... 15
2.3.3. Phương pháp thêm tiêu chuẩn ........................................................................................... 16
2.4. Phương pháp đo quang vi sai .................................................................................................... 16
2.5. Thiết b quang ph hp th phân t .......................................................................................... 18
2.5.1. Sơ đồ thiết b ....................................................................................................................... 18
2.5.2. Ngun sáng ......................................................................................................................... 18
2.5.3. B tán sc: ........................................................................................................................... 19
2.5.4. Cuvet đựng mu .................................................................................................................. 22
2.5.5. Detector .............................................................................................................................. 22
2.6. Mt s ng dụng phương pháp đo quang ................................................................................. 23
2.6.1. Phân tích các cht trong hn hp ....................................................................................... 23
2.6.2. Xác định thành phn phc cht trong dung dch bằng phương pháp dãy đồng phân t
gam (phương pháp biến thiên liên tc_Continuous Variation) .................................................... 25
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài giảng môn phương pháp phân tích bằng công cụ 9 10 905