Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phương pháp nguyên cứu khoa học

Được đăng lên bởi huynhducnhut
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2519 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp nghiên cứu
khoa học trong QTKD

Nguyễn Đình Thọ
Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

Nghiên cứu khoa học




Nghiên cứu?
Nghiên cứu khoa học?
Nghiên cứu hàn lâm và ứng
dụng?

2

Dự án kinh doanh và
dự án nghiên cứu
• Dự án kinh doanh ⇒ giải quyết vấn đề về
QTKD
• Dự án nghiên cứu: Thiết kế và thu thập dữ
liệu:
– Nghiên cứu ứng dụng: Giải quyết vấn đề
trong thực tiễn QTKD
– Nghiên cứu hàn lâm: Giải quyết vấn đề về tri
thức khoa học trong QTKD
3

Dự án QTKD: giải quyết vấn đề về
QTKD
Xác định vấn đề
kinh doanh

Giải quyết vấn đề

Cơ sở
lý thuyết
Các
giải pháp

Nghiên cứu
(thu thập
thông tin)

Hiệu quả?
4

Phương pháp nghiên cứu
khoa học
• Định tính và định lượng?
• Khám phá, mô tả và nhân quả?

5

Qui trình nghiên cứu
Mục tiêu
nghiên cứu

Cơ sở
lý thuyết

Thiết kế
nghiên cứu

Thực hiện
nghiên cứu

Báo cáo
kết quả

Hãy cho biết nội dung
và mối quan hệ giữa
các thành phần
trong sơ đồ này?
6

Lý thuyết khoa học
• Là một tập những khái niệm, định
nghĩa và giả thuyết trình bày có hệ
thống thông qua các mối quan hệ giữa
các khái niệm, nhằm mục đích mô tả,
giải thích và dự báo các hiện tượng
khoa học (Kerlinger 1986: 9)
7

Thiết lập giả thuyết nghiên cứu
Hàn lâm
Lý thuyết

CÂU HỎI
NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu
khám phá

GIẢ THUYẾT

Kinh nghiệm
của nhà quản trị

Ứng dụng
8

Xây dựng vs kiểm định
lý thuyết khoa học
Phương pháp

Mục đích

ĐỊNH TÍNH
Định lượng

QUY NẠP

Xây dựng
lý thuyết khoa học

ĐỊNH LƯỢNG
Định tính

SUY DIỄN

Kiểm định
lý thuyết khoa học
9

Khám phá vs kết luận
vấn đề kinh doanh
Phương pháp

Mục đích

ĐỊNH TÍNH
Định lượng

QUY NẠP

Khám phá
vấn đề kinh doanh

ĐỊNH LƯỢNG
Định tính

SUY DIỄN

Kết luận
vấn đề kinh doanh

10

Vấn đề nghiên cứu với
phân tích hồi qui

Nguyễn Đình Thọ
Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

Phân tích hồi qui


Xem xét mối quan hệ giữa một biến phụ
thuộc định lượng với


Một biến độc lập định lượng (hồi qui đơn)



Nhiều biến độc lập định lượng (hồi qui
bội)



Một hay nhiều biến độc lập định tính (hồi
qui biến dummy)
12

Mô hình hồi qui

y = α + β 1 x1 + β 2 x2 + ... + ε
α: hằng số hồi qui
β: trọng số hồi qui ước lượng
ε: sai số hồi qui

13

Hệ số xác định R2
Giá trị quan sát i
Trung bình các quan sát
Giá trị qui về quan sát i
n

n

n

i =1

i =1

2
2
ˆ
ˆ
∑ ( yi − y ) = ∑ ( yi − y ) + ∑ ( yi − yi )
2

i =1

SST = SSR +SSE
Biến thiên sai số
Biến thiên hồi qui
Tổng biến thiên

SSR
R =
SST
2

14

Giả thiết mô hình hồi qui
• Các sai số là biến ngẫu nhiên, phân phối chuẩn với trung
bình = 0
E(ε i) = 0, ∀ i...
Phương pháp nghiên cứu
khoa học trong QTKD
Nguyễn Đình Th
Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh tế TPHCM
Bài giảng phương pháp nguyên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phương pháp nguyên cứu khoa học - Người đăng: huynhducnhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng phương pháp nguyên cứu khoa học 9 10 393