Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_ Chương 2: Bài toán vận tải

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học kinh tế kỹ thuật công
nghiệp
Bộ môn khoa học cơ bản

BÀI GIẢNG
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Chương 2: Bài toán vận tải

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

BÀI GIẢNG

QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

CHƯƠNG II:

BÀI TOÁN VẬN TẢI
2.1. Dạng của bài toán vận tải
2.2. Xây dựng phương án cực biên
2.3. Phương pháp thế vị giải bài toán vận tải
2.4. Bài toán không cân bằng thu phát

2.1. Dạng của bài toán vận tải
Ai (i =1,…m): các trạm phát
Bj (j = 1,…n): các trạm thu
ai: lượng hàng hoá có ở trạm phát Ai
bj: lượng hàng hoá yêu cầu ở trạm thu Bj
cij: chi phí vận chuyển một đơn vị hàng hoá từ trạm phát
Ai (i = 1,.,m) đến trạm thu Bj (j = 1, 2,..., n) (cij > 0)
xij: lượng hàng hoá vận chuyển từ trạm phát Ai đến
trạHãy
m thành lập một phương án vận chuyển hàng hoá
sao cho
đáp
ứ
ng
đ
ầ
y
đ
ủ
yêu
c
ầ
u
c
ủ
a
các
tr
ạ
m
thu
b
ằ
ng
thu Bj , xij ≥ 0 (∀i, j)
tất cả hàng hoá có ở các trạm phát với tổng chi phí vận
chuyển là nhỏ nhất.

(

Tìm bộ giá trị { xij } i = 1, m; j = 1, n
m

n

f ( x) = ∑∑ cij xij

)

sao cho:

⇒ min

(1)

i =1 j =1

ij

= ai

(i = 1, m)

(2)

ij

= bj

( j = 1, n)

(3)

n

∑x
j =1
m

∑x
i =1

xij ≥ 0
m

Nếu

( 4)

n

∑ a = ∑b
i =1

(i = 1, m; j = 1, n)

i

j =1

j

thì bài toán vận tải cân bằng thu phát

Thu

12

14

16

9

2

78

56

65

51

50

Phát

11
8
0
2

85

8

3

5
[56]

60

4

(*)

8

11

8

10

15

*

*

10

0

(*)

9

0

[12]
16

[24]

+1
80

0

[29]

[48]
75

12

13

18

[30]
q = min {50 ; 48 ; 24} = 24

[51]
11

*

+2
0

(*)

[50]

Thu

10

12

14

9

0

78

56

65

51

50

Phát

9
6
0
0

85

8

3

5
[56]

60

4

8

11

0

10

0

9

0

[29]
8

[24]
75

12

[36]
15

16

[51]
80

10

13

18

11

[54]

[24]
0
[26]

∆ij ≤ 0 ∀(i, j)∉S . Phương án là tối ưu: f* = 1696
x*35 = 24 ; x*45 = 26 là lượng hàng giữ lại ở trạm phát A3 và A4

...
Tr ng Đ i h c kinh t k thu t ng ườ ế
nghi p
B môn khoa h c c b n ơ
BÀI GI NG
QUY HO CH TUY N TÍNH
Ch ng 2: Bài toán v n t iươ
BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_ Chương 2: Bài toán vận tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_ Chương 2: Bài toán vận tải - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_ Chương 2: Bài toán vận tải 9 10 810