Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế bình đồ

Được đăng lên bởi ngandamxanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bình đồ tuyến
• Định nghĩa: là hình chiếu bằng của tuyến đường
cùng với các đường đồng mức gọi là bình đồ
của tuyến đường. Bao gồm các đoạn thẳng và
các đoạn cong

Chương 4:
Thiết kế bình đồ tuyến đường

Đ.V.H_ĐHXD

1

Bài 1: Đường dẫn hướng tuyến
–

•
•

2

Phân tích địa hình

Đường dẫn hướng tuyến: xác định dựa vào các điểm
khống chế và điềm tựa
•

Đ.V.H_ĐHXD

Điểm khống chế: điểm đầu, điểm cuối của tuyến, các điểm
kinh tế trên tuyến và theo quy hoạch
Điểm khống chế về địa hình: cầu
Điểm tựa: điểm tuyến nên đi qua, như là vị trí đèo

• Xem xét mối quan hệ giữa vị trí các điểm
khống chế với địa hình
– Nằm dọc 1 bên theo hướng đường phân thuỷ
hay tụ thuỷ
– Nằm 2 bên của phân thuỷ hay tụ thuỷ

• Xem xét chênh cao giữa các điểm khống
chế và địa hình giữa các điểm khống
chếÆcần phải vượt cao độ hay không
Đ.V.H_ĐHXD

3

Đ.V.H_ĐHXD

4

Bài 3: Đặc điểm KSTK tuyến
đường vùng núi

Bài 2: Các nhân tố thiên nhiên
• Các nhân tố thiên nhiên bao gồm: địa
hình, khí hậu, địa chất, thuỷ văn, thảm
thực vật vùng tuyến đi qua
• Phân loại địa hình: dựa vào chênh lệch độ
cao lớn nhất; độ dốc ngang trung bình phổ
biến của vùng tuyến đi qua.
Æ Đồng bằng (<10%); Đồi (10-25%); Núi
(>25%).

• Đặc điểm: địa hình quanh co hiểm trở,
lượng mưa nhiều và tập trung, sườn có độ
dốc ngang lớn, địa chất phức tạp ->phong
hoá, castơ, đất yếu,
• Các lối đi tuyến:

Đ.V.H_ĐHXD

Đ.V.H_ĐHXD

Đ.V.H_ĐHXD

5

– Lối đi tuyến thung lũng (ven sông suối)
– Lối đi sườn núi,
– Lối đi đường phân thuỷ
– Lối đi vượt đèo
6

1

Tuyến vùng núi

Đ.V.H_ĐHXD

Tuyến đi sườn núi

7

Đ.V.H_ĐHXD

8

Tuyến đi ven sông suối

1. Tuyến ven sông suối

(gia cố mái taluy)

- Xem xét tuyến đặt bên phía nào? Trái hay phải,
hay bên trái rồi lại chuyển sang phải để tranh
thủ các điều kiện thuận lợi và tránh các điều
kiện bất lợi (địa chất, vách đá dựng đứng,
castơ). Tuy nhiên sẽ phải làm 2 lần công trình
cầu cống.
- Tiêu chí lựa chọn: Căn cứ Æđịa hình, địa chất,
phân bố dân cư, số công trình thoát nước
Đ.V.H_ĐHXD

9

Tuyến đi ven sông

Đ.V.H_ĐHXD

10

Yêu cầu của tuyến ven sông suối
• Đường dẫn hướng tuyến có thể đi gần hoặc đi xa sông
• Æ yêu cầu: bảo đảm tuyến trên mực nước ngập, tránh
các đầm lầy ven sông, tránh xói lở, tránh uốn lượn
quanh co quá nhiều theo dòng sông
• Đi trên thềm sông ổn định, rộng, thẳng, không bị ngập
• Tuyến cần nhiều các công trình cầu cống Æ xem xét vị
trí đặt cầu cống và khẩu độ cầu cống

Tuyến đi 2 phía của sông để tránh Đ.V.H_ĐHXD
bất lợi và tranh thủ các điều kiện thuận lợi 11

Đ.V.H_ĐHXD

Đ.V.H_ĐH...
Đ.V.H_ĐHXD 1
Đ.V.H_ĐHXD 1
Chương 4:
Thiết kế bình đồ tuy
ến đường
Đ.V.H_ĐHXD 2
Bình đồ tuyến
Định nghĩa: là hình chiếu bng ca tuyến đường
cùng vi các đường đồng mc gi là bình đồ
ca tuyến đường. Bao gm các đon thng và
các đon cong
Đ.V.H_ĐHXD 3
Bài 1: Đường dn hướng tuyến
Đường dn hướng tuyến: xác định da vào các đim
khng chế đim ta
Đim khng chế: đim đầu, đim cui ca tuyến, các đim
kinh tế trên tuyến và theo quy hoch
Đim khng chế v địa hình: cu
Đim ta: đim tuyến nên đi qua, như là v trí đèo
Đ.V.H_ĐHXD 4
Phân tích địa hình
Xem xét mi quan h gia v trí các đim
khng chế vi địa hình
–Nm dc 1 bên theo hướng đường phân thu
hay t thu
–Nm 2 bên ca phân thu hay t thu
Xem xét chênh cao gia các đim khng
chế địa hình gia các đim khng
chếÆcn phi vượt cao độ hay không
Đ.V.H_ĐHXD 5
Bài 2: Các nhân t thiên nhiên
Các nhân t thiên nhiên bao gm: địa
hình, khí hu, địa cht, thu văn, thm
thc vt vùng tuyến đi qua
Phân loi địa hình: da vào chênh lch độ
cao ln nht; độ dc ngang trung bình ph
biến ca vùng tuyến đi qua.
Æ Đồng bng (<10%); Đồi (10-25%); Núi
(>25%).
Đ.V.H_ĐHXD 6
Bài 3: Đặc đim KSTK tuyến
đường vùng núi
Đặc đim: địa hình quanh co him tr,
lượng mưa nhiu và tp trung, sườn có độ
dc ngang ln, địa cht phc tp ->phong
hoá, castơ, đất yếu,
•Các li đi tuyến:
–Li đi tuyến thung lũng (ven sông sui)
–Li đi sườn núi,
–Li đi đường phân thu
–Li đi vượt đèo
Bài giảng thiết kế bình đồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế bình đồ - Người đăng: ngandamxanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng thiết kế bình đồ 9 10 222