Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thủy văn - Tính toán điều tiết lũ

Được đăng lên bởi nguyennga226
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2631 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Træåìng ÂH Baïch Khoa - ÂN, Khoa XD - TLTÂ

Baìi giaíng thuíy vàn II

CHÆÅNG VII

TÊNH TOAÏN ÂIÃÖU TIÃÚT LUÎ
7.1 ÂÀÛT VÁÚN ÂÃÖ.
Nhiãûm vuû cå baín cuía tênh toaïn âiãöu tiãút doìng chaíy laì laìm tàng læu læåüng muìa
kiãût vaì giaím nhoí læu læåüng muìa luî. Trong pháön tênh toaïn âiãöu tiãút luî chuïng ta phán
têch tçm hiãøu mäüt pháön cuía nhiãûm vuû âoï.
Muûc âêch cuía tênh toaïn âiãöu tiãút luî laì thäng qua tênh toaïn laìm thoía maîn caïc yãu
cáöu phoìng luî âaî âãö ra, cuû thãø laì:
- Tçm dung têch phoìng luî håüp lyï (Vpl).
- Xaïc âënh læu læåüng xaî luî låïn nháút (qmax) an toaìn xuäúng haû læu.
- Tênh kêch thæåïc cuía cäng trçnh xaî luî (kháøu âäü cäúng, chiãöu räüng âáûp traìn...).
- Âënh ra phæång thæïc váûn haình kho næåïc.
Viãûc tênh toaïn âiãöu tiãút luî dæûa trãn cå såí phán têch xaïc âënh mäüt säú tham säú âàûc
træng nhæ: tiãu chuáøn phoìng luî, næåïc luî thiãút kãú, læu læåüng xaî luî an toaìn, mæûc næåïc
haûn chãú åí haû læu v.v...
7.1.1. Phán têch mäüt säú tham säú âàûc træng.
1. Tiãu chuáøn phoìng luî vaì næåïc luî thiãút kãú.
Tiãu chuáøn phoìng luî laì mæïc âäü phoìng luî cho mäüt vuìng naìo âoï, vê du: tiãu chuáøn
phoìng luî cuía mäüt thë tráún laì 1% coï nghéa laì thë tráún âoï chäúng âæåüc nhæîng tráûn luî
trung bçnh trong voìng 100 nàm xaíy ra mäüt láön.
Khi choün tiãu chuáøn phoìng luî phaíi càn cæï vaìo mæïc âäü quan troüng cuía vuìng âæåüc
phoìng luî vaì phán têch tçnh hçnh phaït triãøn cuía nãön kinh tãú quäúc dán mäüt caïch toaìn
diãûn vãö moüi màût.
Cáön phán biãût roî raìng tiãu chuáøn phoìng luî cho mäüt vuìng våïi tiãu chuáøn thiãút kãú
phoìng luî cuía cäng trçnh thuíy cäng. Âäúi våïi cäng trçnh thuíy cäng nãúu bë phaï våî gáy
nãn mäüt thiãût haûi låïn. Do váûy âãø âaím baío an toaìn cho mäüt säú cäng trçnh thuíy cäng
quan troüng thæåìng coï tiãu chuáøn phoìng luî tæång âäúi cao (táön suáút thiãút kãú nhoí).
Trong thæûc tãú âäúi våïi nhæîng cäng trçnh coï táön suáút thiãút kãú nhoí ngæåìi ta coìn
duìng âãún táön suáút kiãøm tra âãø âãö phoìng nhæîng tráûn luî låïn báút thæåìng coï thãø xaíy ra
phaï hoaûi cäng trçnh.
Dæûa vaìo tiãu chuáøn phoìng luî cho haû læu, tiãu chuáøn thiãút cuía cäng trçnh âãø choün
mæûc næåïc luî thiãút kãú tæì taìi liãûu thæûc âo. Tæì mæûc næåïc luî thiãút kãú quyãút âënh âãún quy
mä kêch thæåïc cäng trçnh do váûy khi choün cáön chuï yï tháûn troüng.
2. Læu læåüng xaí luî an toaìn vaì mæûc næåïc luî khäúng chãú.
Th.s, GVC Nguyãùn Baín

Trang 32

Træåìng ÂH Baïch Khoa - ÂN, Khoa XD - TLTÂ

Baìi gia...
Træåìng ÂH Baïch Khoa - ÂN, Khoa XD - TLTÂ Baìi giaíng thuíy vàn II
CHÆÅNG VII
TÊNH TOAÏN ÂIÃÖU TIÃÚT LUÎ
7.1 ÂÀÛT VÁÚN ÂÃÖ.
Nhiãûm vuû cå baín cuía tênh toaïn âiãöu tiãút doìng chaíy laì laìm tàng læu læåüng muìa
kiãût vaì giaím nhoí læu læåüng muìa luî. Trong pháön tênh toaïn âiãöu tiãút luî chuïng ta phán
têch tçm hiãøu mäüt pháön cuía nhiãûm vuû âoï.
Muûc âêch cuía tênh toaïn âiãöu tiãút luî laì thäng qua tênh toaïn laìm thoía maîn caïc yãu
öu phoìng luî âaî âãö ra, cuû thãø laì:
- Tçm dung têch phoìng luîüp lyï (V
pl
).
- Xaïc âënh læu læåüng xaî luîïn nháút (q
max
) an toaìn xuäúng haû læu.
- Tênh kêch thæåïc cuía cäng trçnh xaî luî (kháøu âäüúng, chiãöu räüng âáûp traìn...).
- Âënh ra phæång thæïc váûn haình kho næåïc.
Viãûc tênh toaïn âiãöu tiãút luîûa trãn cå såí phán têch xaïc âënh mäüt säú tham säú âàûc
træng nhæ: tiãu chuáøn phoìng luî, næåïc luî thiãút kãú, læu læåüng xaî luî an toaìn, mæûc næåïc
haûn chãú åí haû læu v.v...
7.1.1. Phán têch mäüt säú tham säú âàûc træng.
1. Tiãu chuáøn phoìng luî vaì næåïc luî thiãút kãú.
Tiãu chuáøn phoìng luî laìïc âäü phoìng luî cho mäüt vuìng naìo âoï, vê du: tiãu chuáøn
phoìng luî cuía mäüt thë tráún laì 1% coï nghéa laì thë tráún âoï chäúng âæåüc nhæîng tráûn luî
trung bçnh trong voì
ng 100 nàm xaíy ra mäüt láön.
Khi choün tiãu chuáøn phoìng luî phaíi càn cæï vaìo mæïc âäü quan troüng cuía vuìng âæåüc
phoìng luî vaì phán têch tçnh hçnh phaït triãøn cuía nãön kinh tãú quäúc dán mäüt caïch toaìn
diãûn vãö moüi màût.
ön phán biãût roî raìng tiãu chuáøn phoìng luî cho mäüt vuìng våïi tiãu chuáøn thiãút kãú
phoìng luî cuía cäng trçnh thuíy cäng. Âäúi våïi cäng trçnh thuíy cäng nãúu bë phaïî gáy
nãn mäüt thiãût haûi låïn. Do váûy âãø âaím baío an toaìn cho mäüt säú cäng trçnh thuíy cäng
quan troüng thæåìng coï tiãu chuáøn phoìng luî tæång âäúi cao (táön suáút thiãút kãú nhoí).
Trong thæûc tãú âäúi våïi nhæîng cäng trçnh coïön suáút thiãút kãú nhoí ngæåìi ta coì
n
duìng âãún táön suáút kiãøm tra âãø âãö phoìng nhæîng tráûn luîïn báút thæåìng coï thãø xaíy ra
phaï hoaûi cäng trçnh.
ûa vaìo tiãu chuáøn phoìng luî cho haû læu, tiãu chuáøn thiãút cuía cäng trçnh âãø choün
ûc næåïc luî thiãút kãúì taìi liãûu thæûc âo. Tæìûc næåïc luî thiãút kãú quyãút âënh âãún quy
mä kêch thæåïc cäng trçnh do váûy khi choün cáön chuï yï tháûn troüng.
2. Læu læåüng xaí luî an toaìn vaìûc næåïc luî khäúng chãú.
Th.s, GVC Nguyãùn Baín Trang 32
Bài giảng thủy văn - Tính toán điều tiết lũ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thủy văn - Tính toán điều tiết lũ - Người đăng: nguyennga226
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài giảng thủy văn - Tính toán điều tiết lũ 9 10 268