Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Toán Cao Cấp A3

Được đăng lên bởi long-shen
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3601 lần   |   Lượt tải: 14 lần
ThS. ðoàn Vương Nguyên Slide bài ging Toán A3DH
Trang 1
TOÁN CAO CP A 3 ðẠI HC
Tài liu tham kho:
1. Giáo trình Toán cao cp A3 – Nguyn Phú Vinh – ðHCN TP. HCM.
2. Ngân hàng câu hi Toán cao cp – Nguyn Phú VinhðHCN TP.HCM.
3. Gii tích hàm nhiu biến (Toán 3) – ðỗ Công Khanh (ch biên) – NXBðHQG TP. HCM.
4. Gii tích hàm nhiu biến (Toán 4) – ðỗ Công Khanh (ch biên) – NXBðHQG TP. HCM.
5. Phép tính Vi tích phân (tp 2) – Phan Quc Khánh – NXB Giáo dc.
6. Phép tính Gii tích hàm nhiu biến – Nguyn ðình Trí (ch biên) – NXB Giáo dc.
7. Tích phân hàm nhiu biến – Phan Văn Hp,ðình Thnh – NXB KH và K thut.
8. Bài tp Gii tích (tp 2) Nguyn Thy Thanh – NXB Giáo dc.
Chương 1. HÀM S NHIU BIN S
§1. KHÁI NIM CƠ BN
1.1. ðịnh nghĩa
• Cho
2
D
. Tương ng
:f D
,
( , ) ( , )
x y z f x y
=
֏
duy nh
t,
ñượ
c g
i là hàm s
2 bi
ế
n x và y.
• T
p D
ñượ
c g
i là MX
ð
c
a hàm s
{
}
( ) ( , ), ( , )
f D z z f x y x y D
= =
là mi
n giá tr
.
– N
ế
u M(x, y) thì D là t
p h
p
ñ
i
m M trong
2
sao cho
f(M) có ngh
ĩ
a, th
ườ
ng là t
p liên thông. (T
p liên thông D
là t
n t
i
ñườ
ng cong n
i 2
ñ
i
m b
t k
trong D n
m hoàn
toàn trong D).
Hình a
Hình b
– N
ế
u M(x, y) thì D là t
p h
p
ñ
i
m M trong
2
sao cho
f(M) có ngh
ĩ
a, th
ườ
ng là mi
n liên thông (n
ế
u M, N thu
c
mi
n D mà t
n t
i 1
ñườ
ng n
i M v
i N n
m hoàn toàn
trong D thì D là liên thông-Hình a)).
– Tr
tr
ườ
ng h
p
2
D
=
, D th
ườ
ng
ñượ
c gi
i h
n b
i 1
ñườ
ng cong kín
D
(biên) ho
c không. Mi
n liên thông D
ñơ
n liên n
ế
u D
ñượ
c gi
i h
n b
i 1
ñườ
ng cong kín (Hình
a);
ñ
a liên n
ế
u
ñượ
c gi
i h
n b
i nhi
u
ñườ
ng cong kín r
i
nhau t
ng
ñ
ôi m
t (Hình b).
– D là mi
n
ñ
óng n
ế
u
M D M D
, mi
n m
n
ế
u
M D M D
.
Chú ý
• Khi cho hàm s
f(x, y) mà không nói gì thêm thì ta hi
u
MX
ð
D là t
p t
t c
(x, y) sao cho f(x, y) có ngh
ĩ
a.
• Hàm s
n bi
ế
n f(x
1
, x
2
,…, x
n
)
ñượ
c
ñị
nh ngh
ĩ
a t
ươ
ng t
.
VD 1.
Hàm s
z = f(x, y) = x
3
y + 2xy
2
– 1 xác
ñị
nh trên
2
.
VD 2.
Hàm s
2 2
( , ) 4
z f x y x y
= =
có MX
ð
là hình
tròn
ñ
óng tâm O(0; 0), bán kính R = 2.
VD 3.
Hàm s
2 2
( , ) ln(4 )
z f x y x y
= =
có MX
ð
hình tròn m
tâm O(0; 0), bán kính R = 2.
VD 4.
Hàm s
( , ) ln(2 3)
z f x y x y
= = +
có MX
ð
là n
a
mp m
biên d: 2x + y – 3 không ch
a O(0; 0).
1.2. Gii hn ca hàm s hai biến – Hàm s liên tc
• Dãy
ñ
i
m M
n
(x
n
; y
n
) d
n
ñế
n
ñ
i
m M
0
(x
0
; y
0
) trong
2
,
ký hi
u
0
n
M M
hay
0 0
( ; ) ( ; )
n n
x y x y
, khi
n
+∞
n
ế
u
( )
2 2
0 0 0
lim , lim ( ) ( ) 0
n n n
n n
d M M x x y y
→∞ →∞
= + =
.
• Cho hàm s
f(x, y) xác
ñị
nh trong mi
n D (có th
không
ch
a M
0
), ta nói L là gi
i h
n c
a f(x, y) khi
ñ
i
m M(x, y)
d
n
ñế
n M
0
n
ế
u m
i dãy
ñ
i
m M
n
(M
n
khác M
0
) thu
c D
d
n
ñế
n M
0
thì
lim ( , )
n n
n
f x y L
→∞
=
.
Ký hi
u:
0 0 0
( , ) ( , )
lim ( , ) lim ( )
x y x y M M
f x y f M L
= =
.
Nhn xét
• N
ế
u khi
0
n
M M
trên 2
ñườ
ng khác nhau mà dãy
{f(x
n
, y
n
)} có hai gi
i h
n khác nhau thì
0
lim ( )
M M
f M
.
VD 5.
Cho
2
2
2 3 1
( , )
3
x y x
f x y
xy
=
+
, tính
( , ) (1, 1)
lim ( , )
x y
f x y
.
VD 6.
Cho
2 2
( , )
xy
f x y
x y
=
+
, tính
( , ) (0,0)
lim ( , )
x y
f x y
.
VD 7.
Cho hàm s
2 2
3
( , )
xy
f x y
x y
=
+
.
Ch
ng t
( , ) (0,0)
lim ( , )
x y
f x y
không t
n t
i.
• Hàm s
f(x, y) xác
ñị
nh trong D ch
a M
0
, ta nói f(x, y)
liên t
c t
i M
0
n
ế
u t
n t
i
0 0
( , ) ( , )
lim ( , )
x y x y
f x y
0 0
0 0
( , ) ( , )
lim ( , ) ( , )
x y x y
f x y f x y
=
.
• Hàm s
f(x, y) liên t
c trong D n
ế
u liên t
c t
i m
i
ñ
i
m
M thu
c D. Hàm s
f(x, y) liên t
c trong mi
n
ñ
óng gi
i n
i
D thì
ñạ
t giá tr
l
n nh
t và nh
nh
t trong D.
VD 8.
Xét tính liên t
c c
a hàm s
:
2 2
, ( , ) (0,0)
( , )
0, ( , ) (0,0)
xy
x y
x y
f x y
x y
+
=
=
.
Bài Giảng Toán Cao Cấp A3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Toán Cao Cấp A3 - Người đăng: long-shen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài Giảng Toán Cao Cấp A3 9 10 534