Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG TUẦN 5 HẠNG CỦA MA TRẬN VÀ NGHIỆM ĐẦY ĐỦ CỦA Ax = 0 , Ax = b PHẠM XUÂN ĐỒNG

Được đăng lên bởi heroprovip15
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG TUẦN 5
HẠNG CỦA MA TRẬN VÀ NGHIỆM ĐẦY ĐỦ CỦA Ax = 0 , Ax = b
PHẠM XUÂN ĐỒNG

MỞ ĐẦU:
Hệ phương trình Ax = b có thể thu gọn về một hệ
phương trình ít hơn. Chẳng hạn:
 x1 − 2 x2 + x3 = 1
 1 −2 1 1 
1 − 2




− x1 + x2 + 2 x3 = −5 ⇔ − 1 1 2 − 5 ⇔ 0 − 1
2 x − 5 x + 5 x = −2
 2 − 5 5 − 2
0 0
2
3
 1

phương trình tuyến tính tương đương mà có số

1 1
 x1 − 2 x2 + x3 = 1
3 − 4 ⇔ 

 − x2 + 3 x3 = −4
0 0 

Ta thấy những hàng toàn 0 trong hệ phương trình có thể bỏ đi.
Câu hỏi đặt ra là: Kích thước m × n của ma trận A có phải là kích thước gọn nhất của hệ
phương trình Ax = b không? Làm thế nào biết được kích thước thực hệ phương trình?
5.1 HẠNG CỦA MA TRẬN
I. Định nghĩa: Hạng của ma trận A là số các trụ. Ký hiệu là r(A) (rank).
Chú ý: (1) Nếu A cấp m × n thì r(A) ≤ m, r(A) ≤ n hay r(A) ≤ min{m, n}.
(2) Cho A cấp n × n , thì |A| ≠ 0 ⇔ r(A) = n (vì A có n trụ).
(3) Để tìm hạng của A thì đưa ma trận A về ma trận bậc thang U và tìm số trụ.
Ví dụ 1: Tìm hạng của

Giải:

(a)

1 1 2 3
(a) A → 0 0 4 4
0 0 4 4

1 1 2
A = 2 2 8
3 3 10
1 1 2
→ U = 0 0 4
0 0 0

− 1 2 0 
(b) B =  1 3 m  tùy theo m


 2 6 4 

3
10
13

3
4 , nên r(A) = 2.
0 

(b) ĐS: m = 2 : r ( B ) = 2, m ≠ 2 : r ( B) = 3
1 − 2 4 
Ví dụ 2: Tìm hạng của A = 
 . Nhận xét các cột của A và biểu diễn A qua tích 2 véc tơ.
4 − 8 16
1 − 2 4
Giải : A → 
 ⇒ r ( A) = 1 .
0 0 0 
Nhận xét: các hàng, các cột tỉ lệ nhau. Biểu diễn A theo tích của 1 cột với 1 véc tơ là hệ số tỉ lệ với cột đó.
1 − 2 4   − 2   1

Chọn cột 2 và véc tơ hệ số tỉ lệ cột 2 là (−1/2, 1, −2). Khi đó : A = 
=   −
1 − 2


4 − 8 16  − 8  2
T
Chú ý: (4) Nếu r(A) = 1 thì A= u.v
II. Định nghĩa :
+ A gọi là có hạng hàng đầy nếu mọi hàng của nó đều có trụ, tức là r =m.
+ A gọi là có hạng cột đầy nếu mọi cột của nó đều có trụ, tức là r = n.
+ Cột chứa trụ gọi là cột trụ và biến của cột đó gọi là biến trụ.
+ Cột không có trụ gọi là cột tự do và biến của cột này là biến tự do.
+ Hàng chứa trụ gọi là hàng trụ.
Ví dụ 3: Xác định ma trận nào sau đây có hạng cột đầy, hạng hàng đầy và tìm biến trụ, biến tự do của nó
2 3 − 1
A=
 ,
0 1 6 

1 2 0
B = 0 − 1 3 ,
0 0 2

1 − 2
C = 0 3  ,
0 0 
1

0 1 − 2 0
D=

0 0 3 1 

Chú ý: (5) Nếu A có hạng cột đầy thì Ax = 0 có nghiệm duy nhất x = 0.
Nếu A có hạng hàng đầy và m < n thì Ax = 0 có vô số nghiệm.
5.2

NGHIỆM ĐẶC BIỆT , NGHIỆM ĐẦY ĐỦ CỦA Ax = 0.

 x1 + x 2 + 2 x3 + 3 x 4 = 0

Ví dụ 4: Giải...
1
BÀI GING TUN 5
HNG CA MA TRN VÀ NGHIM ĐẦY ĐỦ CA Ax = 0 , Ax = b
PHM XUÂN ĐỒNG
M ĐẦU:
H phương trình Ax = b th thu gn v mt h phương trình tuyến tính tương đương s
phương trình ít hơn. Chng hn:
=+
=++
=+
2552
52
12
321
321
321
xxx
xxx
xxx
2552
5211
1121
0000
4310
1121
=+
=+
43
12
32
321
xx
xxx
Ta thy nhng hàng toàn 0 trong h phương trình có th b đi.
Câu hi đặt ra là: Kích thước m ×
××
× n ca ma trn A phi kích thước gn nht ca h
phương trình Ax = b không? Làm thế nào biết được kích thước thc h phương trình?
5.1 HNG CA MA TRN
I. Định nghĩa: Hng ca ma trn A là s các tr. Ký hiu là r(A) (rank).
Chú ý: (1) Nếu A cp m ×
××
× n thì r(A) m, r(A) n hay r(A)
min{m, n}.
(2) Cho A cp n ×
××
× n , thì |A| 0
r(A) = n (vì An tr).
(3) Để tìm hng ca A thì đưa ma trn A v ma trn bc thang U và tìm s tr.
Ví d 1: Tìm hng ca (a)
=
13
10
3
1033
822
211
A (b)
=
462
31
021
mB
tùy theo m
Gii: (a)
4
4
3
400
400
211
A
=
0
4
3
000
400
211
U , nên r(A) = 2.
(b) ĐS:
3)(:2,2)(:2
=
=
=
BrmBrm
Ví d 2: Tìm hng ca
=
1684
421
A . Nhn xét các ct ca A và biu din A qua tích 2 véc tơ.
Gii : 1)(
000
421
=
ArA .
Nhn xét: các hàng, các ct t l nhau. Biu din A theo tích ca 1 ct vi 1 véc tơ là h s t l vi ct đó.
Chn ct 2 và véc tơ h s t l ct 2 là (−1/2, 1, −2). Khi đó :
=
= 21
2
1
8
2
1684
421
A
Chú ý: (4) Nếu r(A) = 1 thì A= u.v
T
II. Định nghĩa :
+ A gi là có hng hàng đầy nếu mi hàng ca nó đều có tr, tc là r =m.
+ A gi là có hng ct đầy nếu mi ct ca nó đều có tr, tc là r = n.
+ Ct cha tr gi là ct tr và biến ca ct đó gi là biến tr.
+ Ct không có tr gi là ct t do và biến ca ct này là biến t do.
+ Hàng cha tr gi là hàng tr.
Ví d 3: Xác định ma trn nào sau đây có hng ct đầy, hng hàng đầy và tìm biến tr, biến t do ca nó
=
610
132
A
,
=
200
310
021
B ,
=
00
30
21
C ,
=
1300
0210
D
BÀI GIẢNG TUẦN 5 HẠNG CỦA MA TRẬN VÀ NGHIỆM ĐẦY ĐỦ CỦA Ax = 0 , Ax = b PHẠM XUÂN ĐỒNG - Trang 2
BÀI GIẢNG TUẦN 5 HẠNG CỦA MA TRẬN VÀ NGHIỆM ĐẦY ĐỦ CỦA Ax = 0 , Ax = b PHẠM XUÂN ĐỒNG - Người đăng: heroprovip15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI GIẢNG TUẦN 5 HẠNG CỦA MA TRẬN VÀ NGHIỆM ĐẦY ĐỦ CỦA Ax = 0 , Ax = b PHẠM XUÂN ĐỒNG 9 10 120