Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng xác suất thống kê

Được đăng lên bởi dinhmao0504
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 3493 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ MÔN DUYỆT
Chủ nhiệm Bộ môn

Tô Văn Ban

BÀI GIẢNG CHI TIẾT
(Dùng cho 60 tiết giảng)
Học phần: Xác suất thống kê
Nhóm môn học: Toán chuyên đề
Bộ môn: Toán
Khoa: Công nghệ Thông tin

Thông tin về nhóm môn học
TT
Họ tên giáo viên
1
Tô Văn Ban
2
Nguyễn Xuân Viên
3
Tạ Ngọc Ánh
4
Phan Thu Hà
5
Phạm Văn Khánh
6
Phan Thị Hương
7
Phạm Thế Anh
8
Thiều Lê Quyên

Thay mặt nhóm
môn học

Tô Văn Ban

Học hàm
PGS
PGS
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Trợ giảng

Học vị
TS
TS
TS
ThS
ThS
ThS
ThS
ThS

Địa điểm làm việc: Bộ Môn Toán, P1408, Nhà A1 (Gần đường HQ Việt)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com

Bài giảng 1: Biến cố và xác suất của biến cố
Chương, mục: 1
Tiết thứ: 1- 4
Tuần thứ: 1
Mục đích, yêu cầu:
 Nắm sơ lược về Học phần, các quy định chung, các chính sách của
giáo viên, các địa chỉ và thông tin cần thiết, bầu lớp trưởng Học
phần.
 Nắm được, tính được các xác suất ở những mô hình đơn giản. Đặc
biệt, vận dụng công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes, công
thức Bernoulli.
 Thấy được tính độc lập của các biến cố là đặc thù của lý thuyết XS
- Hình thức tổ chức dạy học:
Hình thức chủ yếu: Lý thuyết, thảo luận - tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết, thảo luận: 4t - Tự học, tự nghiên cứu: 4t
- Địa điểm:
Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
Giới thiệu về môn học và các quy định
Chương 1. Biến cố và xác suất của biến cố
§1.1.Xác suất biến biến cố
1

§1.2. Xác suất điều kiện
§1.3. Sự độc lập
Giới thiệu học phần XSTK(15 phút)
 Xuất phát điểm của Lý thuyết xác suất là tung đồng tiền, đánh bạc hay
các trò chơi may rủi.
 Nhiều nghịch lý được phát hiện dẫn đến những tranh cãi kịch liệt ở thế
kỷ 19, dẫn đến luồng quan điểm coi lý thuyết xác suất là “khoa học ngây thơ”.
 Do nhu cầu phát triển như vuc bão của khoa học ở đầu thế kỷ 20, do
đòi hỏi của vật lý, thiên văn, sinh học…, dựa trên lý thuyết tập hợp và lý thuyết
độ đo đã rất phát triển, Kolmogrov, nhà bác học Nga hàng đầu đã đưa ra hệ tiên
đề của LTXS, làm cơ sở toán học vững chắc cho ngành toán học này. Lý thuyết
XS là cơ sở của thống kê toán, một ngành của toán học được ứng dụng rộng rãi
nhất hiện nay.
 Trên thế giới, thống kê rất được phát triển. Nhiều khoa toán nằm trong
trường thống kê.
 Chia làm 2 phần: Phần XS gồm 3 chương, phần thống kê gốm 2
chương
Chính sách riêng
Mỗi lần lên bảng chữa bài tập đúng được ghi nhận, cộng vào điểm quá trình
0.5 điểm. Chữa bài tập sai không bị trừ điểm.
Sự hiện diện trên lớp: Không đi học  5 buổi sẽ không được ...
1
BỘ MÔN DUYỆT
Chnhiệm Bộ môn
Tô Văn Ban
BÀI GING CHI TIT
(Dùng cho 60 tiết giảng)
Hc phần: Xác suất thống kê
Nhóm môn học: Toán chuyên đề
Bộ môn: Toán
Khoa: Công ngh Thông tin
Thay mặt nhóm
môn hc
Văn Ban
Thông tin v nhóm môn hc
TT
H tên go viên Hc hàm Hc vị
1 Văn Ban PGS TS
2 Nguyễn Xuân Viên PGS TS
3 Tạ Ngọc Ánh Giảng viên TS
4 Phan Thu Giảng viên ThS
5 Phạm Văn Khánh Giảng viên ThS
6 Phan Thị Hương Giảng viên ThS
7 Phạm Thế Anh Giảng viên ThS
8 Thiều Lê Quyên Trợ giảng ThS
Đa đim làm vic: BMôn Tn, P1408, Nhà A1 (Gn đưng HQ Việt)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
i giảng 1: Biến cố và xác suất của biến cố
Chương, mục: 1
Tiết thứ: 1- 4 Tuần thứ: 1
Mc đích, yêu cầu:
Nắm sơ lược về Học phần, các quy định chung, các chính sách của
giáo viên, các địa chỉ và thông tin cần thiết, bầu lớp trưởng Học
phn.
Nắm được, tính được cácc suất ở những mô hình đơn giản. Đặc
biệt, vận dụng công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes, công
thc Bernoulli.
Thấy được tính độc lập của các biến cố là đặc thù của lý thuyết XS
- Hình thc tổ chức dạy học:
Hình thc chủ yếu: Lý thuyết, thảo luận - thọc, tnghiên cứu
- Thi gian:
Lý thuyết, thảo luận: 4t - Thọc, tnghiên cứu: 4t
- Địa điểm:
Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
Giới thiệu về môn học và các quy định
Chương 1. Biến cố và xác sut của biến cố
§1.1.Xác sut biến biến cố
bài giảng xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng xác suất thống kê - Người đăng: dinhmao0504
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
bài giảng xác suất thống kê 9 10 527