Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra 45 phút Hóa học 12 - bài số 4

Được đăng lên bởi nhungrose1986
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT HƯNG ĐẠO

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 – BÀI 4
Thời gian: 45 phút

Họ và tên:....................................................................
Lớp
: 12....
Tô đậm vào đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15
16

ĐỀ SỐ 123

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Cho H = 1, C = 12, O=16, N=14, S=32, Na=23, Li= 7, K= 39, Mg= 24, Ca = 40, Ba = 137, Fe = 56, Cu = 64,
Câu 1 :

Cho hhA: 5,6 g Fe và 4,8 gam Mg vào 500 ml dd CuSO4 0,48M thu được m gam chất rắn. Tính m = ?

A. 17,04 gam
Câu 2 :

C. 18,72 gam

D.18,96 gam

Đốt natri trong bình chứa khí clo, sau pứ thu được 11,7 gam muối NaCl. Khối lượng natri phản ứng:

A. 2,3 gam
Câu 3 :

B.15,36 gam

B. 6,9 gam

C. 4,6 gam

D. Kết quả khác.

Để bảo quản kim loại kiềm người ta:

A. ngâm trong nước

B. ngâm trong bezen

C. ngâm trong dầu hoả

D. ngâm trong trong dd kiềm

Câu 4 :

Cho m gam Mg tác dụng với HNO3 đặc, dư thì thu được 4,48 lit khí màu nâu (đktc). Giá trị của m:

A. Kết quả khác.
Câu 5 :

C. 0,0672

D. 6,72

B.1s22s22p6.

C. 1s22s22p63s1.

D.1s22s22p63s2.

B. 37,8 g

C. 3,87 g

D. 3,78 g

Hòa tan hoàn toàn 3.22 g hh X gồm Fe, Mg, Zn bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4thu đc 1.344 (l) khí
(đkc). Giá trị của m là:

A. 7.25g
Câu 9 :

B. 67,2

Hòa tan hoàn toàn 3.34 g hh gồm hai muối cacbonat của kim loại hóa trị hai và hóa trị 1 bằng dd HCl
dư ta thu đc dd A và 0,896 (l) khí (đkc). Khối lượng muối có trong dd A là:

A. 8.37 g
Câu 8 :

D. 4,8 gam

Cho Na (Z=11). Cấu hình electron của ion Na+ là:

A. 1s22s22p63s23p2.
Câu 7 :

C. 7,2 gam

Sục V ml CO2 (đktc) vào 2 lít ddCa(OH)2 0,001 M thấy xuất hiện 0,1 gam kết tủa trắng, lọc kết tủa rồi
đem đun nóng dd thu được 0,1 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là:

A. 0,672
Câu 6 :

B. 8,5 gam

B. 9.52g

C. 9.98g

D. 10.27g

Cho 24,4 g hh gồm Na2CO3 và K2CO3 tác dụng vừa đủ với đ BaCl2, sau phản ứng thu đc 39,4 g kết
tủa, lọc lấy kết tủa và cô cạn thì thu đc a gam muối clorua. Giá trị của a là:

A. 30 g

B. 25,6 g

C. 26,6 g

1

D. 20g

Câu 10 : Cho Mg (Z=12). Cấu hình electron của Mg là:
A. 1s22s22p63s23p2.

B. 1s22s22p63s2.

C. 1s22s22p63s1.

D. 1s22s22p6.

Câu 11 : Cấu hình electron nào sau đây của kim loại kiềm ?
A. ns2

B. ns1

C. ns2np2

D. ns2np1

Câu 12 : Kết luận nào sau đây là chính xác nhất ?
A. nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+
B. nước cứng là nước có chứa ít ion Ca2+, Mg2+
C. nước cứng là nước có chứa ít ion Ca2+, Mg2+ HCO3D. nước cứng lá nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+, HCO3Câu 13 : H...
Trường THPT HƯNG ĐẠO ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 – BÀI 4
Họ và tên:....................................................................
Lớp : 12....
Tô đậm vào đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:
Thời gian: 45 phút
ĐỀ SỐ 123
01
09 17

25
02
10 18

26
03
11 19

27
04
12 20

28
05
13 21

29
06
14 22

30
07
15 23

08
16 24

Cho H = 1, C = 12, O=16, N=14, S=32, Na=23, Li= 7, K= 39, Mg= 24, Ca = 40, Ba = 137, Fe = 56, Cu = 64,
Câu 1 : 
 !"#$%"&'
A. ()*#(+ C. (),-#(.
Câu 2 : /0" 1 "23"45%674(()018#901"" 17:"4"
A. ,+ B. . C.  D. 9;<:5=#
Câu 3 : />2:<:"51?151@"A1
A. "B ""C B. "B "2D"
C. "B "E: D. "B " "51@
Câu 4 : =F"C1G8
+
H315%"BI5J#K1= LM
A. 9;<:5=# B.  C. ), D. 
Câu 5 : FN
,
I5J,%IGJ
,
(OP1Q"(5;M !"R5;M S1
""T"(5;M"U#K1= LMN
A. ), B. ),  C. ), D. ), 
Câu 6 : 8IV&((J#3" "M1"8
W

A. (6
,
,6
,
,7
+6
,
+7
,
#*#(6
,
,6
,
,7
# C. (6
,
,6
,
,7
+6
(
#-#(6
,
,6
,
,7
+6
,
#
Câu 7 : GX"""+#+S1012"M51?1T L1T L(2Y"G
.IJ5%I5J#901"01T "
A. #+) B. +) C. +) D. +)
Câu 8 : GX"""+#,,ZSV"2Y"["\MG
,

(#+IJ5%
I5J#K1= LM
A. )#, B. .#, C. .#. D. (#,)
Câu 9 : ,S8
,

+
9
,

+
=F"\MC1*
,
67:"4"+.5;
MRO5;M]?"301 #K1= LM
A. + B. , C. , D. ,
1
Bài kiểm tra 45 phút Hóa học 12 - bài số 4 - Trang 2
Bài kiểm tra 45 phút Hóa học 12 - bài số 4 - Người đăng: nhungrose1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài kiểm tra 45 phút Hóa học 12 - bài số 4 9 10 342