Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra chương 2 sóng cơ

Được đăng lên bởi Phương Lê
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O dao động theo phương đứng với biên độ A=5cm,
T=0,5s. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Viết phương trình sóng tại M cách O d=50 cm.
uM  5cos(4 t  2,5 )(cm)

uM  5cos(4 t  5 )(cm)
A.

B
uM  5cos(4 t  25 )(cm)

uM  5cos(4 t   )(cm)
C.

D

Câu 2:Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính
bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 5 m/s.

B. 4 m/s.

C. 40 cm/s.

D. 50 cm/s.

Câu 3: Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một
phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là :
A. 0,5 m.

B. 1,0 m.

C. 2,0 m.

D. 2,5 m.

Câu 4:Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10Hz đến
15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là
A. 10,5 cm

B. 12 cm

C. 10 cm

D. 8 cm

Câu 5:Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên
cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì có độ lệch pha:
A. 1,5.

B. 1.

C. 3,5.

D. 2,5.

Câu 6:Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB=8(cm). Sóng truyền trên mặt nước
có bước sóng 1,2(cm). Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là:
A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 7:Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tấn số 100Hz, cùng pha
theo phương vuông vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20m/s.Số điểm không dao động trên
đoạn AB=1m là :
A.11 điểm

B. 20 điểm

C.10 điểm

D. 15 điểm

Câu 8:Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với tần số f = 25 Hz. Giữa S1 , S2 có
10 hypebol là quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 18 cm.
Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:
A. v = 0,25 m/s.
B. v = 0,8 m/s.
C. v = 0,75 m/s.
D. v = 1 m/s.

Câu 9:Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15Hz. Tại điểm M trên mặt nước
cách các nguồn đoạn 14,5cm và 17,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực
đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là
A. v = 15cm/s

B. v = 22,5cm/s

C. v = 5cm/s D. v = 20m/s


Câu 9:Chọn câu đúng. Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi
là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên
độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đ...
ĐỀ KIỂM TRA SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang điểm đầu O dao động theo phương đứng với biên độ A=5cm,
T=0,5s. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Viết phương trình sóng tại M cách O d=50 cm.
A.
5cos(4 5 )( )
M
u t cm
B
5cos(4 2,5 )( )
M
u t cm
C.
5cos(4 )( )
M
u t cm
D
5cos(4 25 )( )
M
u t cm
Câu 2:Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính
bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 5 m/s. B. 4 m/s. C. 40 cm/s. D. 50 cm/s.
Câu 3: Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một
phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là :
A. 0,5 m. B. 1,0 m. C. 2,0 m. D. 2,5 m.
Câu 4:Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10Hz đến
15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là
A. 10,5 cm B. 12 cm C. 10 cm D. 8 cm
Câu 5:Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên
cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì có độ lệch pha:
A. 1,5. B. 1. C. 3,5. D. 2,5.
Câu 6:Trên mặt nước hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB=8(cm). Sóng truyền trên mặt nước
có bước sóng 1,2(cm). Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là:
A. 11 B. 12 C. 13 D. 14
Câu 7:Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao động chạm nhẹ trên mt chất lỏng, cùng tấn số 100Hz, cùng pha
theo phương vuông vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20m/s.Số điểm không dao động trên
đoạn AB=1m là :
A.11 điểm B. 20 điểm C.10 điểm D. 15 điểm
Câu 8:Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với tần sf = 25 Hz. Giữa S1 , S2
10 hypebolquỹ tích của các điểm đng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 18 cm.
Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:
A. v = 0,25 m/s. B. v = 0,8 m/s. C. v = 0,75 m/s. D. v = 1 m/s.
Bài kiểm tra chương 2 sóng cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài kiểm tra chương 2 sóng cơ - Người đăng: Phương Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài kiểm tra chương 2 sóng cơ 9 10 413