Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra lớp 8

Được đăng lên bởi Xuân Trường
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI KIỂM TRA SỐ 1
Môn : Hóa học
Thời gian : 45’

Ngày 13/08/2013

Điểm

Ghi chú

PHẦN I – Trắc nghiệm (5 điểm )
1. Chất nào sau đây được coi là tinh khiết:
Chọn câu trả lời đúng:
A. Nước cất

C. Nước lọc

B. Nước khoáng

D. Nước suối

2. Trong nguyên tử những loại hạt nào có số lượng bằng nhau :
A. Nơtron và electron

C. Proton và electron

B. Proton và Nơtron

D. Proton, electron và nơtron

3. Tìm câu sai trong những câu sau?
A. Nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt: proton, nơtron,
electron.
B. Nguyên tử luôn trung hòa về điện và có số p bằng số e.
C. Electron mang điện âm còn hạt nhân gồm proton và nơtron
đều mang điện dương.
D. Nguyên tử được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ.

4. Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử cacbon. hãy cho biết X là nguyên tố hoá học
nào:
A. Na (M = 23)

C. Ba (M = 137)

B. Mg (M = 24)

D. Ca (M = 40)

5. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là
A. 5,342.10-23 g

C. 3,990.10-23 g

B. 4,482.10-23 g

D. 6,023.10-23 g

6. Cho các chất sau: Cl2, H2SO4, CaO, NaCl. Phân tử khối của chúng lần lượt là:
A. 71; 56; 98; 58,5

C. 71; 58,5; 56; 98

B. 71; 98; 56; 58,5

D. 71; 98; 58,5; 56

7. 4. Cho biết Fe có hóa trị III, công thức hóa học nào sau đây được viết đúng?
A. Fe2(SO4)3

C. FeSO4

B. Fe2SO4

D. Fe(SO4)2

8. Hóa trị của S trong các hợp chất SO2, SO3, H2S lần lượt là
A. I, III, II

C. IV, VI, II

B. II, III, I

D. IV, III, II

9. Cách viết sau đây 2O2 chỉ ý gì?
A. Hai nguyên tử oxi

C. Hai nguyên tố oxi

B. Hai phân tử oxi

D. Bốn nguyên tử oxi

10. Tìm câu sai như nói về Hóa trị của một nguyên tố?
A. Là thông số biểu thị khả năng liên kết giữa nguyên tố này và nguyên tố khác.
B. Được viết bằng số La Mã và mỗi nguyên tố có 1 hay nhiều hóa trị
C. Nguyên tố O (Oxi) có 2 hóa trị là ( II và IV)
D. Nguyên tố H chỉ có duy nhất một hóa trị là I

PHẦN II – Tự luận (5 điểm)
1.

Một nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử là 46. Biết số hạt mang
điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt. Tính số p,n trong nguyên tử X
và cho biết X là nguyên tố nào? (1,5 điểm )
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2.

Lập CTHH cuả hợp chất gồm nguyên tố Na (I) và gốc SO4 (II). Tính ...
BÀI KIỂM TRA SỐ 1
Môn : Hóa học
Thời gian : 45’ Ngày 13/08/2013
Điểm Ghi chú
PHẦN I – Trắc nghiệm (5 điểm )
1. Chất nào sau đây được coi là tinh khiết:
Chọn câu trả lời đúng:
A. Nước cất C. Nước lọc
B. Nước khoáng D. Nước suối
2. Trong nguyên tử những loại hạt nào có số lượng bằng nhau :
A. Nơtron và electron C. Proton và electron
B. Proton và Nơtron D. Proton, electron và nơtron
3. Tìm câu sai trong những câu sau?
A. Nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt: proton, nơtron,
electron.
B. Nguyên tử luôn trung hòa về điện và có số p bằng số e.
C. Electron mang điện âm còn hạt nhân gồm proton và nơtron
đều mang điện dương.
D. Nguyên tử được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ.
Bài kiểm tra lớp 8 - Trang 2
Bài kiểm tra lớp 8 - Người đăng: Xuân Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài kiểm tra lớp 8 9 10 490