Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Ancol

Được đăng lên bởi Huy Dao Do
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP ANCOL
Câu 1: Công thức cấu tạo đúng của 2,2- Đimetyl butanol-1 là:
A. (CH3)3C-CH2-CH2-OH
B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-OH
C. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH
D. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH
Câu 2: Dùng Cu(OH)2 có thể nhận biết được chất nào:
A. ancol etylic
B. Glixerol
C. Đimetyl ete
D. Metan
Câu 3: Rượu nào sau đây không tồn tại?
A. CH2=CH-OH
B. CH2=CH-CH2OH.
C. CH3CH(OH)2.
D. Cả A,B,C.
Câu 4: Đốt cháy một ancol X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó n CO2 < nH2O. Kết
luận nào sau đây đúng:
A. (X) là ancol no B. (X) là ankađiol
C. (X) là ancol 3 lần rượu
D. Tất cả.
Câu 5: Công thức nào dưới đây là công thức của ancol no mạch hở?
A. CnH2n+2-x(OH)x
B. C nH2n+2O
C. CnH2n+2Ox
D. CnH2n+1OH
Câu 6: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất
nhãn : Phenol , Stiren ; ancol benzylic là:
A. Na
B. Dung dịch NaOH
C. Quỳ tím
D. Dung dịch Br2
Câu 7: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là:
A. Na, CuO, HBr
B. NaOH, CuO, HBr
C. Na, HBr, Mg
D. CuO, HBr, K2CO3
Câu 8: Theo danh pháp IUPAC, hợp chất HOCH(CH3)CH2CH(CH3)2 có tên gọi là:
A. 4-metylpentan-2-ol
B. 2-metylpentan-2-ol
C. 4,4-đimetylbutan-2-ol
D. 1,3-đimetylbutan-1-ol
Câu 9: Ancol no, đa chức X có công thức đơn giản nhất là C2H5O. X có công thức phân
tử là:
A. C4H5O
B. C4H10O2
C. C6H15O3
D. C8H20O4
Câu 10: Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ
thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 11: Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:
A. ancol bậc 1
B. ancol bậc 2
C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2
D. ancol bậc 3
Câu 12: Đun nóng một ancol X với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một
olefin duy nhất.
Công thức tổng quát của X là :
A. CnH2n+1CH2OH
B. RCH2OH C. CnH2n+1OH
D. CnH2n+2O
Câu 13: Thuốc thử để phân biệt glixerol, etanol và phenol là:
A. Na, dung dịch brom
B. Dung dịch brom, Cu(OH)2
C. Cu(OH)2, dung dịch NaOH
D. Dung dịch brom, quì tím
Câu 14: Số đồng phân rượu của C3H7OH là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 15: Chất
có tên là gì ?
OH
CH3 - C - CH3
CH3
A. 1,1- đimetyletanol

B. 1,1 –đimetyletan-1-ol

C. isobutan-2-ol
D. 2-metylpropan-2-ol
Câu 16: Tên gọi của CH3-CH(OH)-CH2OH là:
A. 1,2- đihiđroxyl propen
B. Propan-2,3-điol
C. Propan-1,2- điol
D. 1- Metyl etanđiol.
Câu 17: Khi oxihoá ancol X thu được anđehit đơn chức, vậy CTCT của X có dạng:
A. R-OH
B. R-CH(OH)-R’
C. CnH2n+1CH2OH
D. R-CH2-OH
Câu 18: Khi đốt cháy ancol X thu được số mol nước lớn hơn số mol CO 2. Điều đó cho
biết, X ...
TỔNG HỢP ANCOL
Câu 1: Công thức cấu tạo đúng của 2,2- Đimetyl butanol-1 là:
A. (CH
3
)
3
C-CH
2
-CH
2
-OH B. CH
3
-CH
2
-C(CH
3
)
2
-CH
2
-OH
C. CH
3
-CH(CH
3
)-CH(CH
3
)-CH
2
-OH D. CH
3
-CH(CH
3
)-CH(CH
3
)-CH
2
-OH
Câu 2: Dùng Cu(OH)
2
có thể nhận biết được chất nào:
A. ancol etylic B. Glixerol C. Đimetyl ete D. Metan
Câu 3: Rượu nào sau đây không tồn tại?
A. CH
2
=CH-OH B. CH
2
=CH-CH
2
OH. C. CH
3
CH(OH)
2
. D. Cả A,B,C.
Câu 4: Đốt cháy một ancol X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó n
CO2
< n
H2O
.
Kết
luận nào sau đây đúng:
A. (X) là ancol no B. (X) là ankađiol C. (X) là ancol 3 lần rượu D. Tất cả.
Câu 5: Công thức nào dưới đây là công thức của ancol no mạch hở?
A. C
n
H
2n+2-x
(OH)
x
B. C
n
H
2n+2
O
C. C
n
H
2n+2
O
x
D. C
n
H
2n+1
OH
Câu 6: Thuốc thử duy nhất thể dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất
nhãn : Phenol , Stiren ; ancol benzylic là:
A. Na B. Dung dịch NaOH C. Quỳ tím D. Dung dịch Br
2
Câu 7: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C
2
H
5
OH là:
A. Na, CuO, HBr B. NaOH, CuO, HBr
C. Na, HBr, Mg D. CuO, HBr, K
2
CO
3
Câu 8: Theo danh pháp IUPAC, hợp chất HOCH(CH
3
)CH
2
CH(CH
3
)
2
có tên gọi là:
A. 4-metylpentan-2-ol B. 2-metylpentan-2-ol
C. 4,4-đimetylbutan-2-ol D. 1,3-đimetylbutan-1-ol
Câu 9: Ancol no, đa chức X có công thức đơn giản nhất là C
2
H
5
O. X có công thức phân
tử là:
A. C
4
H
5
O B. C
4
H
10
O
2
C. C
6
H
15
O
3
D. C
8
H
20
O
4
Câu 10: Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H
2
SO
4
đặc ở nhiệt độ
thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 11: Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:
A. ancol bậc 1 B. ancol bậc 2
C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2 D. ancol bậc 3
Câu 12: Đun nóng một ancol X với H
2
SO
4
đậm đặc nhiệt độ thích hợp thu được một
olefin duy nhất.
Công thức tổng quát của X là :
A. C
n
H
2n+1
CH
2
OH B. RCH
2
OH C. C
n
H
2n+1
OH D. C
n
H
2n+2
O
Câu 13: Thuốc thử để phân biệt glixerol, etanol và phenol là:
A. Na, dung dịch brom B. Dung dịch brom, Cu(OH)
2
C. Cu(OH)
2
, dung dịch NaOH D. Dung dịch brom, quì tím
Câu 14: Số đồng phân rượu của C
3
H
7
OH là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 15: Chất có tên là gì ?
CH
3
- C - CH
3
OH
CH
3
A. 1,1- đimetyletanol B. 1,1 –đimetyletan-1-ol
Bài tập Ancol - Trang 2
Bài tập Ancol - Người đăng: Huy Dao Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Ancol 9 10 353