Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Bất Đẳng Thức

Được đăng lên bởi ngoctan-vp
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nguyễn Ngọc Tân

Tuyển tập Bất đẳng thức

PHẦN I: LUYỆN TẬP CĂN BẢN
I. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất cơ bản:
1.

Cho a, b > 0 chứng minh:

2.

Chứng minh: a  b 
2

3.
4.
5.

a3  b3  a  b


2
 2 

3

a2  b2
2

3
3
Cho a + b  0 chứng minh: a  b  3 a  b
2
2
a
b

 a b
Cho a, b > 0 . Chứng minh:
b
a
1
1
2


Chứng minh: Với a  b  1:
2
2
1 ab
1 a
1 b

6.

Chứng minh: a2  b2  c2  3  2  a  b  c  ; a , b , c  R

7.

Chứng minh: a2  b2  c2  d2  e2  a  b  c  d  e

8.

Chứng minh: x2  y2  z2  xy  yz  zx

9.

a. Chứng minh:

abc

3

b. Chứng minh:

a2  b2  c2  a  b  c

3
3 



10. Chứng minh:

ab  bc  ca
; a,b,c  0
3
2

a2
 b2  c 2  ab  ac  2bc
4

11. Chứng minh: a2  b2  1  ab  a  b

12. Chứng minh: x2  y2  z2  2xy  2xz  2yz
13. Chứng minh: x4  y4  z2  1  2xy(xy 2  x  z  1)
1
4
15. Cho a, b, c là số đo độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Chứng minh:
a. ab + bc + ca  a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca).
b. abc  (a + b – c)(a + c – b)(b + c – a)
c. 2a2b2 + 2b2c2 + 2c2a2 – a4 – b4 – c4 > 0
14. Chứng minh: Nếu a + b  1 thì: a3  b3 

1

Tuyển tập Bất đẳng thức
Nguyễn Ngọc Tân
II. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT CÔSI:
1.

Chứng minh: (a  b)(b  c)(c  a)  8abc ; a,b,c  0

2.

Chứng minh: (a  b  c)(a2  b2  c2 )  9abc ; a,b,c  0

3.

Chứng minh:  1 a   1 b  1 c    1 3 abc 
m

4.
5.
6.
7.
8.

3

với a , b , c  0

m

a
b
Cho a, b > 0. Chứng minh:  1   1   2m  1 , với m  Z+
b


a
bc ca ab


 a  b  c ; a,b,c  0
Chứng minh:
a
b
c
x6  y9
 3x2y3  16 ; x,y  0
4
1
4
 3a2  1 .
Chứng minh: 2a 
2
1 a
Chứng minh: a1995  1995  a  1
,a>0
Chứng minh:

Chứng minh: a2  1 b2   b2  1 c 2   c2  1 a 2   6abc .
a
b
c
1  1 1 1
 2
 2
    
10. Cho a , b > 0. Chứng minh: 2
2
2
2
2  a b c
a b
b c
a c
11. Cho a , b  1 , chứng minh: ab  a b  1  b a  1 .
12. Cho x, y, z > 1 và x + y + z = 4. Chứng minh: xyz  64(x – 1)(y – 1)(z – 1)
9.

13. Cho a > b > c, Chứng minh: a  33  a  b  b  c  c .
14. Cho: a , b , c > 0 và a + b + c = 1. Chứng minh:
a) b + c  16abc.
b) (1 – a)(1 – b)(1 – c)  8abc
1 

 1  1
c)  1   1   1   64
a 

 b  c
1
x
3
15. Cho x > y > 0 . Chứng minh:
 x  y y
16. Chứng minh:
x2  2
x8
 2 ,x  R
 6 , x > 1
a)
b)
2
x 1
x 1
17. Chứng minh:
18. Chứng minh:
19. Chứng minh:

c)

ab
bc
ca
a b c



; a, b, c  0
ab bc ca
2
x2

1 16x

4



y2

1 16y

4



1
, x , y ...
Nguyễn Ngọc Tân Tuyển tập Bất đẳng thức
PHẦN I: LUYỆN TẬP CĂN BẢN
I. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất cơ bản:
1. Cho a, b > 0 chứng minh:
3
3 3
a b a b
2 2
2. Chứng minh:
2 2
a b a b
2 2
3. Cho a + b 0 chứng minh:
3 3
3
a b a b
2 2
4. Cho a, b > 0 . Chứng minh:
a b
a b
b a
5. Chứng minh: Với a b 1:
2 2
1 1 2
1 ab
1 a 1 b
6. Chứng minh:
2 2 2
a b c 3 2 a b c
; a , b , c R
7. Chứng minh:
2 2 2 2 2
a b c d e a b c d e
8. Chứng minh:
2 2 2
x y z xy yz zx
9. a. Chứng minh:
a b c ab bc ca
; a,b,c 0
3 3
b. Chứng minh:
10. Chứng minh:
2
2 2
a
b c ab ac 2bc
4
11. Chứng minh:
2 2
a b 1 ab a b
12. Chứng minh:
2 2 2
x y z 2xy 2xz 2yz
13. Chứng minh:
4 4 2 2
x y z 1 2xy(xy x z 1)
14. Chứng minh: Nếu a + b 1 thì:
3 3
1
a b
4
15. Cho a, b, c là số đo độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Chứng minh:
a. ab + bc + ca a
2
+ b
2
+ c
2
< 2(ab + bc + ca).
b. abc (a + b – c)(a + c – b)(b + c – a)
c. 2a
2
b
2
+ 2b
2
c
2
+ 2c
2
a
2
– a
4
– b
4
– c
4
> 0
1
Bài tập Bất Đẳng Thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Bất Đẳng Thức - Người đăng: ngoctan-vp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bài tập Bất Đẳng Thức 9 10 990