Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương halogen

Được đăng lên bởi Trần Ánh Ngọc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG HALAGEN
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với HCl loãng và tác dụng với khí
clo cho cùng 1 loại muối clorua kim loại:
A/ Fe B/ Zn C/ Cu D/ Ag
Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của các nguyên
tố nhóm halogen?
A/ Nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm 1 electron. B/ Tạo ra hợp chất liên
kết cộng hóa trị có cực với hiđro
C/ Có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất. D/ Lớp ngoài cùng có 7 electron.
Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất
halogen?
A/ Ở điều kiện thường là thể khí B/ Có tính oxi hóa mạnh
C/ Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử D/ Tác dụng mạnh với nước.
Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, Clo thường được điều chế bằng cách oxi
hóa hợp chất nào sau đây?
A/ NaCl B/ HCl C/ KClO3 D/ KMnO4
Câu 5: Tìm câu đúng trong các câu sau:
A/ Clo là chất khí không tan trong nước B/ Clo có số ôxi hóa -1 trong mọi
hợp chất
C/ Clo có số oxi hóa mạnh hơn Brôm, iốt D/ Clo tồn tại trong tự nhiên
dưới dạng hợp chất và đơn chất
Câu 6: Cho 20 gam bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1
gam H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao
nhiêu gam?
A/ 40,5 g B/ 45,5 g C/ 55,5 g D/ 65,5 g
Câu 7: Chất nào sau đây không thể dùng làm khô khí HCl.
A/ P2O5 B/ NaOH rắn C/ H2SO4 đậm đặc D/ CaCl2 khan
Câu 8: Nước Javen là hỗn hợp các chất nào sau đây?
A/ HCl, HClO, H2O B/ NaCl, NaClO, H2O C/ NaCl, NaClO3, H2O D/
NaCl, NaClO4, H2O
Câu 9:Chất chỉ có tính oxi hóa là:
A/ F2 B/ Cl2 C/ Br2 D/ Cả 3 chất A, B, C
Câu 10:Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2X
Hỏi X là chất nào sau đây?
A/ HBr B/ HBrO C/ HBrO3 D/ HBrO4
Câu 11:Khi đổ dung dịch AgNO3 vào các dung dịch chất nào sau đây sẽ
cho kết tủa màu vàng đậm nhất:
A/ Dung dịch HF B/ Dung dịch HCl C/ Dung dịch HBr D/ Dung dịch HI
Câu 12:Dãy axit nào sau đây sắp xếp theo đúng thứ tự giảm dần tính

axit?
A/ HI > HBr > HCl > HF B/ HF > HCl > HBr > HI C/ HCl > HBr > HI > HF
D/ HCl > HBr > HF > HI
Câu 13: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào có những chất đều tác
dụng với dung dịch HCl ?
A/ Fe2O3, KMnO4, Cu B/ Fe, CuO, Ba(OH)2 C/ CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2
D/ AgNO3, MgCO3, BaSO4
Câu 14: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào có những chất đều tác
dụng với Clo?
A/ Na, H2, N2 B/ dd NaOH, dd NaBr, dd NaI C/ dd KOH, H2O, dd KF D/
Fe, K, O2
Câu 15: Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa
trong bình thuỷ tinh?
A/ HCl B/ H2SO4 C/ HF D/ HNO3
Câu 16: Đổ dung dịch chứa 1 gam HBr vào dung dịch chứa 1 gam NaOH.
Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch ...
BÀI TP CHƯƠNG HALAGEN
BÀI TP TRC NGHIM:
Câu 1: Kim loi n o sau à đây tác dng vi HCl loãng v tác dà ng vi khí
clo cho cùng 1 loi mui clorua kim loi:
A/ Fe B/ Zn C/ Cu D/ Ag
Câu 2: Đặc đim n o dà ưới đây không phi l à đặc đim ca các nguyên
t nhóm halogen?
A/ Nguyên t ch có kh năng thu thêm 1 electron. B/ To ra hp cht liên
kết cng hóa tr có cc vi hiđro
C/ Có s oxi hóa -1 trong mi hp cht. D/ Lp ngo i cùng có 7 electron.à
Câu 3: Đặc đim n o dà ưới đây l à đặc đim chung ca các đơn cht
halogen?
A/ điu kin thường l thà khí B/ Có tính oxi hóa mnh
C/ Va có tính oxi hóa va có tính kh D/ Tác dng mnh vi nước.
Câu 4: Trong phòng thí nghim, Clo thường được điu chế bng cách oxi
hóa hp cht n o sau à đây?
A/ NaCl B/ HCl C/ KClO3 D/ KMnO4
Câu 5: Tìm câu đúng trong các câu sau:
A/ Clo l chà t khí không tan trong nước B/ Clo có s ôxi hóa -1 trong mi
hp cht
C/ Clo có s oxi hóa mnh hơn Brôm, it D/ Clo tn ti trong t nhiên
dưới dng hp cht v à đơn cht
Câu 6: Cho 20 gam bt Mg v à Fe tác dng vi dung dch HCl dư thy có 1
gam H2 bay ra. Khi lượng mui clorua to ra trong dung dch l bao à
nhiêu gam?
A/ 40,5 g B/ 45,5 g C/ 55,5 g D/ 65,5 g
Câu 7: Cht n o sau à đây không th dùng l m khô khí HCl.à
A/ P2O5 B/ NaOH rn C/ H2SO4 đậm đc D/ CaCl2 khan
Câu 8: Nước Javen l hà n hp các cht n o sau à đây?
A/ HCl, HClO, H2O B/ NaCl, NaClO, H2O C/ NaCl, NaClO3, H2O D/
NaCl, NaClO4, H2O
Câu 9:Cht ch có tính oxi hóa l :à
A/ F2 B/ Cl2 C/ Br2 D/ C 3 cht A, B, C
Câu 10:Cho phn ng: SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2X
Hi X l chà t n o sau à đây?
A/ HBr B/ HBrO C/ HBrO3 D/ HBrO4
Câu 11:Khi đổ dung dch AgNO3 v o các dung dà ch cht n o sau à đây s
cho kết ta m u v ng à à đm nht:
A/ Dung dch HF B/ Dung dch HCl C/ Dung dch HBr D/ Dung dch HI
Câu 12:Dãy axit n o sau à đây sp xếp theo đúng th t gim dn tính
Bài tập chương halogen - Trang 2
Bài tập chương halogen - Người đăng: Trần Ánh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập chương halogen 9 10 206