Ktl-icon-tai-lieu

bài tập chương III hóa học 10

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4861 lần   |   Lượt tải: 11 lần
VŨ VĂN HÙNG

TRƯỜNG TRƯỜNG CHINH – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAI

BÀI TẬP CHƯƠNG III
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
1. Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong hợp chất với Na có giá trị là:
a. + 6, + 7
c. – 2 , - 1
b. 6 + , 7 +
d. 2 - , 1 –
2. Nguyên tử nào sau đây tạo liên kết ion với nguyên tử brom:
a. K
b. Si
c. C
d. O
1s 2 2 s 2 2 p 6 3s 2 3 p 1 . Sau khi liên kết nguyên tử X có
3. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình e:
cấu hình là:
a. 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 6 4s 2
c. 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2
b. 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 6
d. 1s 2 2s 2 2 p 6
−
−2
4. Số oxi hóa của Mn trong Mn, MnO2, MnO4 , MnO4 lần lượt là:
a. 0, +4, +7, +6
c. 0, +2, +8, +8
b. 0, +2, +8, +6
d. a, b, c sai
5. Kim cương có kiểu cấu tạo mạng tinh thể nào:
a. Mạng tinh thể ion
c. Mạng tinh thể kim loại
b. Mạng tinh thể phân tử
d. Mạng tinh thể nguyên tử
6. Dãy hợp chất nào asau đây chỉ chứa liên kết ion:
a. CaCl2, Na2O, CO2
c. MgO, Cl2O, CaCl2
b. Na2O, CO, CCl4
d. CaO, NaCl, KCl
7. Nguyên tố A có 2e hóa trị, nguyên tố B có 5e hóa trị, công thức hợp chất tạo thành giữa
A và B là:
a. A2B5
b. A3B2
c. A5B2
d. A2B3
1
8. Cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng của các nguyên tố là ns thì liên kết của các nguyên
tố này với nguyên tố clo thuộc loại liên kết nào sau đây:
a. Liên kết cộng hóa trị
c. Liên kết cho nhận
b. Liên kết ion
d. Không xác định được
+
9. Cation R có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 2 p 6 . Liên kết giữa nguyên tố R với
nguyên tố hdro thuộc loại liên kết nào sau đây:
a. Liên kết cộng hóa trị
c. Liên kết ion
b. Liên kết cho nhận
d. Không xác định được
10. Cấu hình e ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố là ns 2 np 5 . Liên kết của các nguyên tố
này với các nguyên tố hidro thuộc loại liên kết nào sau đây:
a. Liên kết cộng hóa trị phân cực
c. Liên kết cộng hóa trị không phân cực
b. Liên kết ion
d. Liên kết cho nhận
11. Kết luận nào sau đây sai:
a. Liên kết trong phân tử NH3, H2O là liên kết cộng hóa trị phân cực
b. Liên kết trong phân tử BaF2, CsCl là liên kết ion
c. Liên kết trong phân tử CaS, AlCl3 là liên kết ion vì được hình thành giữa KL và PK
d. Liên kết trong phân tử Cl2, H2, O2, N2 là liên kết cộng hóa trị không cực
0979705372

VŨ VĂN HÙNG

TRƯỜNG TRƯỜNG CHINH – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAI

12. X là nguyên tố mà nguyên tử có 20p, còn Y là nguyên tố mà nguyên tử có 9p. Công
thức của hợp chất tạo thành giữa X và Y là:
a. X2Y với liên kết cộng hóa trị
c. XY với liên kết cho nhận
b. XY2 với liên kết ion
d. X2Y3 với liên kết ion
13. Các hợp chất sau, trong phân tử hợp chất nào có liên kết cho nhận:
a. N...
VŨ VĂN HÙNG TRƯỜNG TRƯỜNG CHINH – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAI
BÀI TẬP CHƯƠNG III
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
1. Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong hợp chất với Na có giá trị là:
a. + 6, + 7
b. 6 + , 7 +
c. – 2 , - 1
d. 2 - , 1 –
2. Nguyên tử nào sau đây tạo liên kết ion với nguyên tử brom:
a. K b. Si c. C d. O
3. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình e:
12622
33221 pspss
. Sau khi liên kết nguyên tử X có
cấu hình là:
a.
262622
433221 spspss
b.
62622
33221 pspss
c.
2622
3221 spss
d.
622
221 pss
4. Số oxi hóa của Mn trong Mn, MnO
2
,
4
MnO
,
2
4
MnO
lần lượt là:
a. 0, +4, +7, +6
b. 0, +2, +8, +6
c. 0, +2, +8, +8
d. a, b, c sai
5. Kim cương có kiểu cấu tạo mạng tinh thể nào:
a. Mạng tinh thể ion
b. Mạng tinh thể phân tử
c. Mạng tinh thể kim loại
d. Mạng tinh thể nguyên tử
6. Dãy hợp chất nào asau đây chỉ chứa liên kết ion:
a. CaCl
2
, Na
2
O, CO
2
b. Na
2
O, CO, CCl
4
c. MgO, Cl
2
O, CaCl
2
d. CaO, NaCl, KCl
7. Nguyên tố A có 2e hóa trị, nguyên tố B có 5e hóa trị, công thức hợp chất tạo thành giữa
A và B là:
a. A
2
B
5
b. A
3
B
2
c. A
5
B
2
d. A
2
B
3
8. Cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng của các nguyên tố là
1
ns
thì liên kết của các nguyên
tố này với nguyên tố clo thuộc loại liên kết nào sau đây:
a. Liên kết cộng hóa trị
b. Liên kết ion
c. Liên kết cho nhận
d. Không xác định được
9. Cation
+
R
có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là
. Liên kết giữa nguyên tố R với
nguyên tố hdro thuộc loại liên kết nào sau đây:
a. Liên kết cộng hóa trị
b. Liên kết cho nhận
c. Liên kết ion
d. Không xác định được
10. Cấu hình e ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố là
52
npns
. Liên kết của các nguyên tố
này với các nguyên tố hidro thuộc loại liên kết nào sau đây:
a. Liên kết cộng hóa trị phân cực
b. Liên kết ion
c. Liên kết cộng hóa trị không phân cực
d. Liên kết cho nhận
11. Kết luận nào sau đây sai:
a. Liên kết trong phân tử NH
3
, H
2
O là liên kết cộng hóa trị phân cực
b. Liên kết trong phân tử BaF
2
, CsCl là liên kết ion
c. Liên kết trong phân tử CaS, AlCl
3
là liên kết ion vì được hình thành giữa KL và PK
d. Liên kết trong phân tử Cl
2
, H
2
, O
2
, N
2
là liên kết cộng hóa trị không cực
0979705372
bài tập chương III hóa học 10 - Trang 2
bài tập chương III hóa học 10 - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập chương III hóa học 10 9 10 233