Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập di truyền (sinh 9)

Được đăng lên bởi hieu_baigiang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG
Câu 1: Đề thi HSG cấp thành phố 2008
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và nằm trên NST.
Cho cây cà chua lá chẻ, quả đỏ giao phấn với cây cà chua lá nguyên, quả vàng thu
được F1 đồng loạt giống nhau. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 với kết quả
như sau:
146 cây lá chẻ ,quả đỏ
48 cây lá chẻ, quả vàng
49 cây lá nguyên ,quả đỏ
16 cây lá nguyên ,quả vàng
a. Hãy xác định tính trạng trội, tính trạng lặn và quy ước gen
b. Xác định kiểu gen của F1 và P
Câu 2: Đề thi HSG cấp thành phố Năm 2009
Cho thứ đậu thuần chủng hạt vàng, hoa tím lai với hạt xanh, hoa trắng được thế hệ F1
toàn bộ cây hạt vàng, hoa tím. Đem F1 lai với một thứ đậu khác được 800 cây gồm 4
kiểu hình trong đó cây hạt xanh, hoa trắng là 100 cây.
a. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2
b. Phải chọn những cây F2 có KH và KG như thế nào để đời con thu được tỉ lệ kiểu
hình là 1:1:1:1
(Biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên NST khác nhau)
Câu 3: Đề thi HSG cấp thành phố Năm 2010
Ở đậu Hà Lan, đem thứ đậu thuần chủng hạt vàng, hoa tím với thứ đậu hạt xanh, hoa
trắng được F1 gồm toàn bộ cây có KH hạt vàng, hoa tím. Đem F1 lai với một thứ đậu
khác được F2 gồm 1200 cây đậu hạt vàng, hoa tím và 400 cây hạt xanh, hoa tím.
a. Biện luận tìm KG của các cây đậu trên.
b. Nếu cho các cây đậu F2 tự thụ phấn thì có bao nhiêu phép lai? Liệt kê các phép lai
đó.
c. Phải lựa chọn cây F2 có KG như thế nào để đời con thu được tỉ lệ KH là 3:3:1:1
(Biết các gen quy định các tính trạng nằm trên NST khác nhau)
Câu 4: Đề thi chuyên Sinh năm 2009
Người ta đem lai cây cà chua thân cao, quả vàng với cây cà chua thân thấp, quả đỏ thu được
F1 toàn bộ cây cà chua thân cao, quả đỏ. Đem F1 lai với cây M thuần chủng và thu được kết
quả như sau:
150 cây cà chua thân cao ,quả đỏ.
150 cây cà chua thân cao ,quả vàng.
150 cây cà chua thân thấp ,quả vàng.
150 cây cà chua thân thấp ,quả đỏ.

Hãy cho biết:
a. Các cây cà chua đời bố mẹ có thuần chủng hay không? Giải thích.
b. Tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn? Giải thích.
c. Xác định KG của cây cà chua bố mẹ và cây M?
Biết một gen quy định một tính trạng và tính trạng trội trội hoàn toàn so với tính trạng
lặn.
Câu 5: Đề thi HSG cấp thành phố Năm 2013 (Hà Nội)
Cho cây cà chua I chưa biết kiểu gen, kiểu hình lai với cây cà chua II và cây cà chua III bởi
hai phép lai sau đây:
* Phép lai thứ nhất:
P: Cây cà chua I × cây cà chua II
F1: Bốn kiểu hình theo tỷ lệ 3:3:1:1
* Phép lai thứ hai:
P: Cây cà chua I x cây cà chua III
F1: B...
BÀI TẬP LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG
Câu 1: Đề thi HSG cấp thành phố 2008
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và nằm trên NST.
Cho cây cà chua lá chẻ, quả đỏ giao phấn với cây cà chua lá nguyên, quả vàng thu
được F1 đồng loạt giống nhau. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 với kết quả
như sau:
146 cây lá chẻ ,quả đỏ
48 cây lá chẻ, quả vàng
49 cây lá nguyên ,quả đỏ
16 cây lá nguyên ,quả vàng
a. Hãy xác định tính trạng trội, tính trạng lặn và quy ước gen
b. Xác định kiểu gen của F1 và P
Câu 2: Đề thi HSG cấp thành phố Năm 2009
Cho thứ đậu thuần chủng hạt vàng, hoa tím lai với hạt xanh, hoa trắng được thế hệ F1
toàn bộ cây hạt vàng, hoa tím. Đem F1 lai với một thứ đậu khác được 800 cây gồm 4
kiểu hình trong đó cây hạt xanh, hoa trắng là 100 cây.
a. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2
b. Phải chọn những cây F2 có KH và KG như thế nào để đời con thu được tỉ lệ kiểu
hình là 1:1:1:1
(Biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên NST khác nhau)
Câu 3: Đề thi HSG cấp thành phố Năm 2010
Ở đậu Hà Lan, đem thứ đậu thuần chủng hạt vàng, hoa tím với thứ đậu hạt xanh, hoa
trắng được F1 gồm toàn bộ cây có KH hạt vàng, hoa tím. Đem F1 lai với một thứ đậu
khác được F2 gồm 1200 cây đậu hạt vàng, hoa tím và 400 cây hạt xanh, hoa tím.
a. Biện luận tìm KG của các cây đậu trên.
b. Nếu cho các cây đậu F2 tự thụ phấn thì có bao nhiêu phép lai? Liệt kê các phép lai
đó.
c. Phải lựa chọn cây F2 có KG như thế nào để đời con thu được tỉ lệ KH là 3:3:1:1
(Biết các gen quy định các tính trạng nằm trên NST khác nhau)
Câu 4: Đề thi chuyên Sinh năm 2009
Người ta đem lai cây cà chua thân cao, quả vàng với cây cà chua thân thấp, quả đỏ thu được
F1 toàn bộ cây cà chua thân cao, quả đỏ. Đem F1 lai với cây M thuần chủng và thu được kết
quả như sau:
150 cây cà chua thân cao ,quả đỏ.
150 cây cà chua thân cao ,quả vàng.
150 cây cà chua thân thấp ,quả vàng.
150 cây cà chua thân thấp ,quả đỏ.
Bài tập di truyền (sinh 9) - Trang 2
Bài tập di truyền (sinh 9) - Người đăng: hieu_baigiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập di truyền (sinh 9) 9 10 244