Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập điện kĩ thuật

Được đăng lên bởi rua xinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi tËp dμi c¬ së kü thuËt ®iÖn.
Đề Bài

(M¹ch tuyÕn tÝnh ë chÕ ®é x¸c lËp nguån ®iÒu hoμ h×nh sin)

J
L1

*

*

R2

L3
*

C1

C2

R3

e1

L2

e2

Cho m¹ch ®iÖn cã s¬ ®å nh− h×nh vÏ:
BiÕt c¸c tham sè:
e1(t) = 2 . 220 sin( 314t + 100) V
e2(t) = 2 . 200 sin( 314t + 300) V
J = 2 .10 sin( 314t) V
L1 = 0,15 (H)
C1 = 4.10-4 (F)
L2 = 0,25 (H)
C2 = 5.10-4 (F)

R2 = 25 (Ω)
L3 = 0,3 (H)
R3 = 30 (Ω)
M12 = M21 = 0
M13 = M31 = 0,15 (H)
M23 = M32 = 0,2 (H)

I/ Khi ch−a xÐt ®Õn hç c¶m:

1. LËp s¬ ®å phøc cho m¹ch ®iÖn.
2. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn nh¸nh, lËp hÖ ph−¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c
dßng ®iÖn nh¸nh: i1(t); i2(t); i3(t).
3. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn vßng, lËp hÖ ph−¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c dßng
®iÖn nh¸nh: i1(t); i2(t); i3(t).
4. Chän biÕn lμ thÕ ®Ønh, lËp ph−¬ng tr×nh gi¶i tÝm c¸c dßng ®iÖn nh¸nh:
i1(t); i2(t); i3(t).
II/ Khi cã xÐt ®Õn hç c¶m:

1. LËp s¬ ®å phøc cho m¹ch ®iÖn.
2. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn nh¸nh, lËp hÖ ph−¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c
dßng ®iÖn nh¸nh: i1(t); i2(t); i3(t).
3. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn vßng, lËp hÖ ph−¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c dßng
1
Sinh viªn:

NguyÔn V¨n Hoan

Bμi tËp dμi c¬ së kü thuËt ®iÖn.
Bμi gi¶i.
I/ Khi ch−a tÝnh ®Õn hç c¶m:

1. LËp s¬ ®å phøc:
Tõ s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®· cho, vμ c¸c sè liÖu, ta cã s¬ ®å phøc nh− h×nh d−íi:
J
ZL1

ZL2

ZL3
ZC1
Ė1

R2
ZC2

R3

Ė2

Trong ®ã:
Ė1= 220/100 = 216,66 + j 38,2 (V)
Ė2= 200/300 = 173,21 + j 100 (V)
J = 10 (A)
ZL1= jωL1= j 314.0,15 = j 47,1 = 47,1/900 (Ω)
ZL2= jωL2= j 314.0,25 = j 78,5 = 78,5/900 (Ω)
ZL3= jωL3= j 314.0,3 = j 94,2 = 94,2/900 (Ω)
1
1
=
= - j 7,96 = 7,96/-900 (Ω)
−4
jωC1
j.314.4.10
1
1
ZC1=
=
= - j 6,37 = 6,37/-900 (Ω)
−4
jωC 2
j.314.5.10

ZC1=

R2= 25 (Ω)
R3= 30 (Ω)
2. Dïng ph−¬ng ph¸p dßng ®iÖn m¹ch nh¸nh tÝnh c¸c dßng: i1(t); i2(t); i3(t):
Tõ s¬ ®å phøc vμ c¸c sè liÖu tÝnh ë trªn, ta cã s¬ ®å phøc thay thÕ cña
2
Sinh viªn:

NguyÔn V¨n Hoan

Bμi tËp dμi c¬ së kü thuËt ®iÖn.
m¹ch ®iÖn nh− sau:

J
İ1

Z2

Z1

İ2

İ3

Ė1

1

Z3

2

Ė2

Trong ®ã c¸c tæng trë nh¸nh lμ:
Z1= ZL1+ZC1= j 47,1 - j 7,96 = j 39,14 = 39,14/900 (Ω)
Z2= R2+ ZL2+ZC2= 25 + j 78,5 - j 6,37 = 25 +j 72,13 = 76,34/70,880 (Ω)
Z3= R3+ ZL3 = 30 + j 94,2 = 30 +j 204,1 = 98,86/72,330 (Ω)
§Ó sö dông ph−¬ng ph¸p dßng ®iÖn m¹ch nh¸nh, ta gi¶ sö chiÒu c¸c dßng
®iÖn nh¸nh vμ chiÒu c¸c vßng chän nh− h×nh vÏ trªn (Nguån dßng J chØ cã mÆt
trong ph−¬ng tr×nh theo K1 mμ kh«ng cã mÆt trong ph−¬ng tr×nh K2), theo
®Þnh luËt Kirhof 1 t¹i nót trªn cã:
- İ1 - İ 2 + İ 3 = J
Theo ®Þnh luËt Kirhof 2 t¹i vßng 1 vμ 2 cã:
+
İ3Z3 = Ė1
İ1Z1
İ2Z2 + İ3Z3 ...
Bμi tËp dμi c¬ së kü thuËt ®iÖn.
Sinh viªn: NguyÔn V¨n Hoan
1
Đề Bài
(M¹ch tuyÕn tÝnh ë chÕ ®é x¸c lËp nguån ®iÒu hoμ h×nh sin)
Cho m¹ch ®iÖn cã s¬ ®å nh h×nh vÏ:
BiÕt c¸c tham sè:
e
1
(t) = . 220 sin( 314t + 10
0
) V
e
2
(t) = . 200 sin( 314t + 30
0
) V
J = .10 sin( 314t) V
L
1
= 0,15 (H)
C
1
= 4.10
-4
(F)
L
2
= 0,25 (H)
C
2
= 5.10
-4
(F)
R
2
= 25 (Ω)
L
3
= 0,3 (H)
R
3
= 30 (Ω)
M
12
= M
21
= 0
M
13
= M
31
= 0,15 (H)
M
23
= M
32
= 0,2 (H)
I/ Khi cha xÐt ®Õn hç c¶m:
1. LËp s¬ ®å phøc cho m¹ch ®iÖn.
2. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn nh¸nh, lËp hÖ ph¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c
dßng ®iÖn nh¸nh: i
1
(t); i
2
(t); i
3
(t).
3. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn vßng, lËp hÖ ph¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c dßng
®iÖn nh¸nh: i
1
(t); i
2
(t); i
3
(t).
4. Chän biÕn lμ thÕ ®Ønh, lËp ph¬ng tr×nh gi¶i tÝm c¸c dßng ®iÖn nh¸nh:
i
1
(t); i
2
(t); i
3
(t).
II/ Khi cã xÐt ®Õn hç c¶m:
1. LËp s¬ ®å phøc cho m¹ch ®iÖn.
2. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn nh¸nh, lËp hÖ ph¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c
dßng ®iÖn nh¸nh: i
1
(t); i
2
(t); i
3
(t).
3. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn vßng, lËp hÖ ph¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c dßng
L
2
L
3
J
e
1
e
2
R
3
R
2
L
1
C
1
C
2
* *
*
2
2
2
Bài tập điện kĩ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập điện kĩ thuật - Người đăng: rua xinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập điện kĩ thuật 9 10 615