Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập điện ly

Được đăng lên bởi tan-ho-ngoc-bao
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 1: TiÕn hµnh ®iÖn ph©n ®iÖn cùc tr¬, cã mµng ng¨n 1 dung dÞch chøa m(g) hçn hîp CuSO
4
, NaCl cho tíi khi
níc b¾t ®Çu ®iÖn ph©n ë c¶ 2 ®iÖn cùc th× dõng l¹i. ë anot thu ®îc 0,448 lÝt khÝ (®ktc), dung dÞch sau ph¶n øng
cã thÓ hoµ tan tèi ®a 0,68g Al
2
O
3
.
a) TÝnh m b) TÝnh khèi lîng catot ®· t¨ng trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n
c) TÝnh khèi lîng dung dÞch gi¶m ®I sau qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n. (Gs níc bay h¬i kh«ng ®¸ng kÓ)
Bµi 2: Hoµ tan 12,5g CuSO
4
.5H
2
O vµo dung dÞch chøa a(g) HCl ®îc 100ml dung dÞch X. §iÖn ph©n dung dÞch
X víi ®iÖn cùc tr¬, dßng ®iÖn 1 chiÒu 5A trong 386 gi©y.
1. ViÕt c¸c PTHH cã thÓ x¶y ra khi ®iÖn ph©n.
2. TÝnh nång ®é mol/l c¸c chÊt tan trong dung dÞch sau ®iÖn ph©n
3. Sau ®iÖn ph©n lÊy ®iÖn cùc ra råi cho vµo phÇn dung dÞch 5,9g 1 kim lo¹i M (®øng sau Mg trong d·y ®iÖn
ho¸). Khi ph¶n øng kÕt thóc, ngêi ta thu ®îc 0,672 lÝt khÝ (1,6atm vµ 54,6
0
C) vµ läc dung dÞch thu ®îc 3,26g
chÊt r¾n. X¸c ®ônh m vµ tÝnh a.
4. NÕu kh«ng cho M mµ tiÕp tôc ®iÖn ph©n , vÒ nguyªn t¾c ph¶i ®iÖn ph©n bao l©u míi thÊy khÝ tho¸t ra ë K.
Bµi 3: Nung hoµn toµn 45,6g hçn hîp 2 muèi hi®rocacbonat cña kim lo¹i R vµ R’ thu ®îc hçn hîp chÊt r¾n A
vµ hçn hîp khÝ B. Cho B hÊp thô hÕt vµo 2 lÝt dung dÞch Ba(OH)
2
0,3M (d=1,2) thu ®îc 102,44g kÕt tña.
Sau ph¶n øng khèi lîng dung dÞch cßn 2325,48g vµ dung dÞch vÉn cã tÝnh baz¬. Hoµ tan hÕt chÊt r¾n A
cÇn 500ml dung dÞch HCl 3,65% th× thu ®îc 2 muèi clorua cña R vµ R’
NÕu ®em ®iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña R’ trong A th× cÇn thêi gian t(gi©y) víi cêng ®é I = 10A.
Trong khi ®ã, còng víi thêi gian vµ cêng ®é nh trªn ®em ®iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña R trong A th× ®-
îc 11,04g R.
a. H·y x¸c ®Þnh R, R’
b. TÝnh D cña dung dÞch HCl ®· dïng.
Bµi 4: Trong 500ml dung dÞch A chøa 0,4925g mét hçn hîp gåm muèi clorua vµ hi®roxit cña kim lo¹i kiÒm.
Dung dÞch A cã pH =12. Khi ®iÖn ph©n 1/10 dung dÞch A cho ®Õn khi hÕt clo th× thu ®îc 11,2ml khÝ clo (273
0
C
vµ 1atm).
a) X¸c ®Þnh kim lo¹i
b) 1/10 A t¸c dông võa ®ñ víi 25ml dung dÞch CuCl
2
. T×m nång ®é mol cña dd CuCl
2
c) Hái ph¶i ®iÖn ph©n 1/10A trong bao l©u víi I = 96,5A ®Ó ®îc dung dÞch cã 1 chÊt tan víi pH=13.
Bµi 1: TiÕn hµnh ®iÖn ph©n ®iÖn cùc tr¬, cã mµng ng¨n 1 dung dÞch chøa m(g) hçn hîp CuSO
4
, NaCl cho tíi khi
níc b¾t ®Çu ®iÖn ph©n ë c¶ 2 ®iÖn cùc th× dõng l¹i. ë anot thu ®îc 0,448 lÝt khÝ (®ktc), dung dÞch sau ph¶n øng
cã thÓ hoµ tan tèi ®a 0,68g Al
2
O
3
.
b) TÝnh mb) TÝnh khèi lîng catot ®· t¨ng trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n
c) TÝnh khèi lîng dung dÞch gi¶m ®I sau qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n. (Gs níc bay h¬i kh«ng ®¸ng kÓ)
Bµi 2: Hoµ tan 12,5g CuSO
4
.5H
2
O vµo dung dÞch chøa a(g) HCl ®îc 100ml dung dÞch X. §iÖn ph©n dung dÞch
X víi ®iÖn cùc tr¬, dßng ®iÖn 1 chiÒu 5A trong 386 gi©y.
1. ViÕt c¸c PTHH cã thÓ x¶y ra khi ®iÖn ph©n.
2. TÝnh nång ®é mol/l c¸c chÊt tan trong dung dÞch sau ®iÖn ph©n
3. Sau ®iÖn ph©n lÊy ®iÖn cùc ra råi cho vµo phÇn dung dÞch 5,9g 1 kim lo¹i M (®øng sau Mg trong d·y ®iÖn
ho¸). Khi ph¶n øng kÕt thóc, ngêi ta thu ®îc 0,672 lÝt khÝ (1,6atm vµ 54,6
0
C) vµ läc dung dÞch thu ®îc 3,26g
chÊt r¾n. X¸c ®ônh m vµ tÝnh a.
4. NÕu kh«ng cho M mµ tiÕp tôc ®iÖn ph©n , vÒ nguyªn t¾c ph¶i ®iÖn ph©n bao l©u míi thÊy khÝ tho¸t ra ë K.
Bµi 3: Nung hoµn toµn 45,6g hçn hîp 2 muèi hi®rocacbonat cña kim lo¹i R vµ R’ thu ®îc hçn hîp chÊt r¾n A
vµ hçn hîp khÝ B. Cho B hÊp thô hÕt vµo 2 lÝt dung dÞch Ba(OH)
2
0,3M (d=1,2) thu ®îc 102,44g kÕt tña.
Sau ph¶n øng khèi lîng dung dÞch cßn 2325,48g vµ dung dÞch vÉn cã tÝnh baz¬. Hoµ tan hÕt chÊt r¾n A
cÇn 500ml dung dÞch HCl 3,65% th× thu ®îc 2 muèi clorua cña R vµ R’
NÕu ®em ®iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña R’ trong A th× cÇn thêi gian t(gi©y) víi cêng ®é I = 10A.
Trong khi ®ã, còng víi thêi gian vµ cêng ®é nh trªn ®em ®iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña R trong A th× ®-
îc 11,04g R.
a. H·y x¸c ®Þnh R, R’
b. TÝnh D cña dung dÞch HCl ®· dïng.
Bµi 4: Trong 500ml dung dÞch A chøa 0,4925g mét hçn hîp gåm muèi clorua vµ hi®roxit cña kim lo¹i kiÒm.
Dung dÞch A cã pH =12. Khi ®iÖn ph©n 1/10 dung dÞch A cho ®Õn khi hÕt clo th× thu ®îc 11,2ml khÝ clo (273
0
C
vµ 1atm).
a) X¸c ®Þnh kim lo¹i
b) 1/10 A t¸c dông võa ®ñ víi 25ml dung dÞch CuCl
2
. T×m nång ®é mol cña dd CuCl
2
c) Hái ph¶i ®iÖn ph©n 1/10A trong bao l©u víi I = 96,5A ®Ó ®îc dung dÞch cã 1 chÊt tan víi pH=13.
Bài tập điện ly - Người đăng: tan-ho-ngoc-bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập điện ly 9 10 84