Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đồng phân danh pháp ancol

Được đăng lên bởi lbtoan38
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học KIT-1: Môn Hóa học (Cô Tống Thị Son)

Đồng phân và danh pháp của ancol và phenol

ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP CỦA ANCOL VÀ PHENOL
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)

Giáo viên: TỐNG THỊ SON
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Đồng phân và danh pháp của ancol và phenol”
thuộc Khóa học KIT–1: Môn Hóa học (Cô Tống Thị Son) tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố
lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài
giảng “Đồng phân và danh pháp của ancol và phenol” sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

1. Số đồng phân cấu tạo có thể có của C4H8(OH)2.
A. 3 đồng phân.
B. 6 đồng phân.
C. 4 đồng phân.
D. 5 đồng phân.
2. CT tổng quát của một ancol A là CnHmOx. Xác định mối quan hệ của m, n để cho A là ancol no?
A.m= 2n +2 –x.
B. m= 2n +2.
C. m= 2n –x.
D. m= 2n +1.
3. Một rược no Y có công thức đơn giản nhất là C2H5O. Y có CTPT là
A. C6H15O3.
B. C6H14O3.
C. C4H10O2.
D. C4H10O2.
4. Người ta nhận thấy khi đốt cháy các đồng đẳng của 1 loại ancol thì tỉ lệ n CO2 : n H2O tăng dần khi số
cacbon của ancol tăng dần. Những ancol nào sau đây thỏa mãn nhận xét trên?
A. Ancol no mạch hở.
B. Ancol đơn chức chưa no (1 liên kết đôi) mạch hở.
C. Ancol đa chức no mạch vòng.
D. Ancol đơn chức thơm.
5. A là một ancol đơn chức không no, có chứa một liên kết đôi trong phân tử, mạch hở. Khi đốt cháy một
thể tích hơi A thì thu được 4 thể tích khí CO2 (các thể tích đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).
A có thể ứng với bao nhiêu chất (bao nhiêu công thức cấu tạo) để phù hợp với giả thiết trên? (Cho biết
nhóm –OH gắn vào C mang nối đôi không bền)
A. 3 chất.
B. 4 chất.
C. 5 chất.
D. 6 chất.
6. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon, dẫn xuất
halogen, ete có khối lượng phân tử tương đương hoặc có cùng số nguyên tử C là do
A. ancol có phản ứng với Na.
B. ancol có nguyên tử O.
C. ancol tạo được liên kết hiđro với nhau và với nước.
D. ancol có liên kết cộng hóa trị phân cực.
7. Tên gọi của ancol (CH3)2C=CH-CH2OH là
A. 3-metylbut-2-en-1-ol.
B. 2-metylbut-2-en-4-ol.
C. pent-2-en-1-ol.
D. Ancol isopent-2-en-1-ylic.
8. Có bao nhiêu ancol bậc 2 đồng phân có CTPT C5H12O?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
9. Chất hữu cơ X mạch hở có CTPT C4H8O, có đồng phân cis, trans. X làm mất màu dung dịch Br2 và tác
dụng với Na. CTCT của X là
A. CH2=CH-CH2-CH2OH.
B. CH3-CH=CH-CH2OH.
C. CH2=C(CH3)-CH2OH.
D. CH3-CH2-CH=CHOH.
10. Hợp chất hữu cơ A có CTPT là...
Khóa học KIT-1: Môn Hóa học (Tống Thị Son)
Đồng phân và danh pháp của ancol và phenol
Hocmai.vn Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
1. Số đồng phân cấu tạo có thể có của C
4
H
8
(OH)
2
.
A. 3 đồng phân. B. 6 đồng phân. C. 4 đồng phân. D. 5 đồng phân.
2. CT tổng quát của một ancol A là C
n
H
m
O
x
. Xác định mối quan hệ của m, n để cho A là ancol no?
A.m= 2n +2 x. B. m= 2n +2. C. m= 2n x. D. m= 2n +1.
3. Một rược no Y có công thức đơn giản nhất là C
2
H
5
O. Y có CTPT là
A. C
6
H
15
O
3
. B. C
6
H
14
O
3
. C. C
4
H
10
O
2
. D. C
4
H
10
O
2
.
4. Người ta nhận thấy khi đốt cháy các đồng đẳng của 1 loại ancol thì tỉ lệ n
CO2
: n
H2O
tăng dần khi số
cacbon của ancol tăng dần. Những ancol nào sau đây thỏa mãn nhận xét trên?
A. Ancol no mạch hở.
B. Ancol đơn chức chưa no (1 liên kết đôi) mạch hở.
C. Ancol đa chức no mạch vòng.
D. Ancol đơn chức thơm.
5. A một ancol đơn chức không no, chứa một liên kết đôi trong phân tử, mạch hở. Khi đốt cháy một
thể tích hơi A thì thu được 4 thể tích khí CO
2
(các thể tích đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).
A thể ứng với bao nhiêu chất (bao nhiêu công thức cấu tạo) để phù hợp với giả thiết trên? (Cho biết
nhóm –OH gắn vào C mang nối đôi không bền)
A. 3 chất. B. 4 chất. C. 5 chất. D. 6 chất.
6. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon, dẫn xuất
halogen, ete có khối lượng phân tử tương đương hoặc có cùng số nguyên tử C là do
A. ancol có phản ứng với Na.
B. ancol có nguyên tử O.
C. ancol tạo được liên kết hiđro với nhau và với nước.
D. ancol có liên kết cộng hóa trị phân cực.
7. Tên gọi của ancol (CH
3
)
2
C=CH-CH
2
OH là
A. 3-metylbut-2-en-1-ol. B. 2-metylbut-2-en-4-ol.
C. pent-2-en-1-ol. D. Ancol isopent-2-en-1-ylic.
8. Có bao nhiêu ancol bậc 2 đồng phân có CTPT C
5
H
12
O?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
9. Chất hữu cơ X mạch hở có CTPT C
4
H
8
O, có đồng phân cis, trans. X làm mất màu dung dịch Br
2
tác
dụng với Na. CTCT của X là
A. CH
2
=CH-CH
2
-CH
2
OH. B. CH
3
-CH=CH-CH
2
OH.
C. CH
2
=C(CH
3
)-CH
2
OH. D. CH
3
-CH
2
-CH=CHOH.
10. Hợp chất hữu cơ A có CTPT là C
4
H
10
O có bao nhiêu đồng phân?
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9
ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP CỦA ANCOL VÀ PHENOL
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: TỐNG THỊ SON
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Đồng phân danh pháp của ancol phenol
thuộc Khóa học KIT–1: Môn Hóa học (Cô Tống Thị Son) tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố
lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài
giảng “Đồng phân và danh pháp của ancol và phenol” sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.
Bài tập đồng phân danh pháp ancol - Trang 2
Bài tập đồng phân danh pháp ancol - Người đăng: lbtoan38
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập đồng phân danh pháp ancol 9 10 715