Ktl-icon-tai-lieu

bài tập este

Được đăng lên bởi Quyanh Phamtran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ ESTE
Câu 1: ( khối A 2007)
Một este có công thức phân tử là C 4 H 6O 2 , khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit axetic 
(axetan đehit). Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là.
A. CH 2 =CH­COO­CH 3
B. HCOOCH=CH­CH 3
C. CH 3 COOCH=CH 2
D. HCOO­C(CH 3 ) 2 =CH 2
Normal 0 false false false MicrosoftIntern etExplorer4
Câu 2: (Đại học khối A­2007). Mệnh đề Không đúng là.
A. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác dụng được với dung dịch Br 2
B. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
C. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 có thể trùng hợp thành polime.
D. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 cùng dãy đồng đẳng với CH 2 =CHCOOCH 3
Câu 3: (Cao đẳng khối B­2007)
Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C 4 H 8 O 2 , đều tác dụng 
vớidung dịch NaOH là.
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 4: (Cao đẳng khối A­2007) Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số 
cặp chất tác được được với nhau là.
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 5: (Cao đẳng khối B­2007) Poli vinyl axetat (PVA) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp 
của.
A. C 2 H 5 COOCH=CH 2
B. CH 2 =CH­COOC 2 H 5
C. CH 2 =CH­ COOCH 3
D. CH 3 COOCH=CH 2
Câu 6: (Cao đẳng khối A­2007)
Polime dùng để điều chế thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. CH 2 =CH­ COOCH 3
B. C 6 H 5 CH=CH 2
C. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3
D. CH 3 COOCH=CH 2
Câu 7: (Cao đẳng khối A­2007)
Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y 
và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 thu được chất hữu cơ T, 
Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là.
A. CH 3 COOCH=CH 2
B. HCOOCH=CH 2
C. H COOCH 3
D. CH 3 COOCH=CH­CH 3
Câu 8: (Đại học khối B­ 2008)
Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO 2 sinh ra bằng số mol O 2 đã tham gia phản 

ứng. Tên gọi của este đó là.
A. etyl axetat
B. metyl axetat
C. metyl fomiat
D. n­propyl axetat.
Câu 9: (Đại học khối A­2008) Este X có đặc điểm sau:
­ đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO 2 và H 2 O có số mol bằng nhau.
­ Thuỷ phân X trong môi trường axitđượcchất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên 
tử C bằng một nửa số nguyên tử các bon trong X).
Phát biểu nào sau đây không đúng.
A. chất X thuộc este no, đơn chức
B. chất Y tan vô hạn trong nước
C. đung Z với dung dịch H 2 SO 4 đặc ở 170 o C thu được anken.
D. đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO 2 và 2...
BÀI T P V ESTE
Câu 1: ( kh i A 2007)
M t este có công th c phân t là C 4 H 6 O 2 , khi th y phân trong môi tr ng axit thu đ c anđehit axetic ườ ượ
(axetan đehit). Công th c c u t o thu g n c a este đó là.
A. CH 2 =CH-COO-CH 3
B. HCOOCH=CH-CH 3
C. CH 3 COOCH=CH 2
D. HCOO-C(CH 3 ) 2 =CH 2
Normal 0 false false false MicrosoftIntern etExplorer4
Câu 2: (Đ i h c kh i A-2007). M nh đ Không đúng là.
A. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác d ng đ c v i dung d ch Br 2 ượ
B. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác d ng v i dung d ch NaOH thu đ c anđehit và mu i. ượ
C. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 có th trùng h p thành polime.
D. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 cùng dãy đ ng đ ng v i CH 2 =CHCOOCH 3
Câu 3: (Cao đ ng kh i B-2007)
S h p ch t đ n ch c, đ ng phân c u t o c a nhau có cùng công th c phân t C 4 H 8 O 2 , đ u tác d ng ơ
v idung d ch NaOH là.
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 4: (Cao đ ng kh i A-2007) Cho các ch t sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. S
c p ch t tác đ c đ c v i nhau là. ượ ượ
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 5: (Cao đ ng kh i B-2007) Poli vinyl axetat (PVA) là polime đ c đi u ch b ng ph n ng trùng h p ượ ế
c a.
A. C 2 H 5 COOCH=CH 2
B. CH 2 =CH-COOC 2 H 5
C. CH 2 =CH- COOCH 3
D. CH 3 COOCH=CH 2
Câu 6: (Cao đ ng kh i A-2007)
Polime dùng đ đi u ch thu tinh h u c (plexiglas) đ c đ i u ch b ng ph n ng trùng h p ế ơ ượ ế
A. CH 2 =CH- COOCH 3
B. C 6 H 5 CH=CH 2
C. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3
D. CH 3 COOCH=CH 2
Câu 7: (Cao đ ng kh i A-2007)
Cho ch t X tác d ng v i m t l ng v a đ dung d ch NaOH, sau đó cô c n dung d ch thu đ c ch t r n Y ượ ượ
và ch t h u c Z. Cho Z tác d ng v i AgNO 3 (ho c Ag 2 O) trong dung d ch NH 3 thu đ c ch t h u c T, ơ ượ ơ
Cho T tác d ng v i dung d ch NaOH l i thu đ c ch t Y. Ch t X có th là. ượ
A. CH 3 COOCH=CH 2
B. HCOOCH=CH 2
C. H COOCH 3
D. CH 3 COOCH=CH-CH 3
Câu 8: (Đ i h c kh i B- 2008)
Khi đ t cháy hoàn toàn m t este no, đ n ch c thì s mol CO 2 sinh ra b ng s mol O 2 đã tham gia ph n ơ
bài tập este - Trang 2
bài tập este - Người đăng: Quyanh Phamtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập este 9 10 922