Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập halogen

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bài toán Hoá học trong chương Halogen
* Phương pháp đặt ẩn, giải hệ
Bước 1: Qui đổi các số liệu bài toán cho như khối lượng, thể tích khí,… về số mol ( nếu có)
Bước 2: Viết các phương trình phản ứng
Bước 3: Gọi x, y,… là số mol chất cần tìm
Bước 4: Dựa vào dữ liệu => Lập hệ phương trình , giải hệ phương trình
Bước 5: Từ số mol (x, y,…) tính các giá trị đề bài yêu cầu
Ví dụ: Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch HCl 10%. Sau phản ứng
khối lượng dung dịch tăng thêm 7 g.
a) Tính khối lượng và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu?
b) Lượng axit còn dư trong dung dịch sau phản ứng được trung hoà vừa đủ bởi 100 ml dung dịch
KOH 0,02M. Tính khối lượng dung dịch axit đã dùng?

Các bạn làm tương tự đối với các bài toán sau:
Bài 1: Hoà tan 23,6 gam hỗn hợp KBr và NaCl vào nước rồi cho tác dụng hoàn toàn với dung
dịch AgNO3 0,5M thấy tạo ra 47,5 gam hỗn hợp kết tủa.
a) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu?
b) Tính thể tích dung dịch AgNO3 cần dùng?
Bài 2: Cho 9,14 gam hợp kim gồm
Cu, Mg, Al tác dụng hoàn toàn với
dung dịch HCl 4M dư thì thu được
1 khí A, 1 dung dịch B và 1 phần
không tan C có khối lượng 2,84
gam.
a) Xác định A, B, C?
b) Xác định % mỗi kim loại có
trong hợp kim, biết rằng khối lượng
Al gấp 5 lần khối lượng Mg ?
c) Tính khối lượng dung dịch HCl
2M cần dùng biết dung dịch HCl có
d=1,2 g/ml?
Bài 3: Cho 16,5 gam hỗn hợp muối Na2S và Na2SO3 tác dụng với 100 ml dung dịch HCl đun
nóng ta được hỗn hợp khí có tỉ khối đối với hiđro là 27. Lượng axit dư trung hoà vừa đủ 500 ml
dung dịch NaOH 1M.
a) Tìm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp?
b) Tìm nồng độ mol của dung dịch HCl?

* Phương pháp tăng giảm khối lượng

Bước 1: Viết phương trình phản ứng
Bước 2: Dựa vào phương trình, tính độ  tăng (hoặc giảm) khối lượng của muối (chất  
rắn)
Bước 3: Từ dữ liệu của bài toán, xác định độ tăng (hoặc giảm) khối lượng của muối 
(chất rắn) rồi dùng qui tắc tam suất (nhân chéo chia ngang) để suy ra giá trị đề bài yêu 
cầu tính.
Ví dụ: Cho khí clo dư tác dụng hết với NaI. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thấy khối
lượng muối thu đựơc nhỏ hơn khối lượng muối ban đầu là 9,15 gam. Tính khối lượng NaI ban
đầu?

Làm tương tự các bài sau:
Bài 1: Cho Br2 dư tác dụng hết với dung dịch NaI, sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thấy
khối lượng muối thu được nhỏ hơn khối lượng muối ban đầu là 2,82 gam. Tính khối lượng
Br2 đã phản ứng?
Bài 2: Cho 5 gam Br2 có lẫn tạp chất là clo vào 1 lit dung dịch chứa 1,6 gam KBr. Sau phản ứng
làm bay hơi du...
Các bài toán Hoá học trong chương Halogen
* Phương pháp đặt ẩn, giải hệ
Bước 1: Qui đổi các số liệu bài toán cho như khối lượng, thể tích khí,… về số mol ( nếu có)
Bước 2: Viết các phương trình phản ứng
Bước 3: Gọi x, y,… là số mol chất cần tìm
Bước 4: Dựa vào dữ liệu => Lập hệ phương trình , giải hệ phương trình
Bước 5: Từ số mol (x, y,…) tính các giá trị đề bài yêu cầu
Ví dụ: Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch HCl 10%. Sau phản ứng
khối lượng dung dịch tăng thêm 7 g.
a) Tính khối lượng và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu?
b) Lượng axit còn dư trong dung dịch sau phản ứng được trung hoà vừa đủ bởi 100 ml dung dịch
KOH 0,02M. Tính khối lượng dung dịch axit đã dùng?
Bài tập halogen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập halogen - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập halogen 9 10 768