Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Hàm Biến Phức -Nguyễn Văn Trào

Được đăng lên bởi Cuộc Đời Sóng Gió
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4146 lần   |   Lượt tải: 22 lần
NGUYEN vAN TRAO
PHAM NGUY~N THU TRANG

HAM
"'

"'"

lEN

r ___

t-ofUC



NGUY~N VAN TRAO - PHAM NGUY~N THU TRA NG

e BAI TAP:>

HAM BIEti PH(JC

NHA XUAT BAN DAI HQC S U _



Lei n6i dAu

3

1 Mil d5u v~ ham bi~ n phuc

7

2

I-Hun ch in h hlnh va li thuy~t Cau chy

3

Chu6i Lauren t, Ii thuy€t th~ng du' va

43

ap

d\mg

d7

H \t(Jng dan g ia i va d a p 56
Ta i Ii~u tham khao

MA06, 01.01.1 2/18 1 _ DH 2009

123
136


Loi n6i dliu
~Ion hoc II H am bi~n phuc" dlfl:,lC giang d ~\y lJ hqc kt 2 !lam
tlll'{ hai khon Toim - Tin, trttong D~ i hQc Stf I'hl,\lTI 1Ii\ NQ! Trollg
dnttlng trlllh dElO t~o theo lin chi , thiJi \Hong hoc <:il8. mOn h(){
IIAY hicn Imy In. 2 tin chi , voi s5 gib bal t~.p chi COli 11,\1 1 ti(·t (50
phtlt) rho mQt luAn. ~I~t. klu\c, VI day la mi)t mon hQc tltong doi
kh6 doi vCli sinh vien, lien d~ cho sinh ViCIl nA.1l1 bdt ChfQC cBe IlQi
dung dH1 y~u ella mOn hoc thl vi¢(; cau trllC l~i phAn bit! ti.\.p vii.
Illfong diin sinh vien lam bai tij.p In rlit efin thi0t. Do v~y, thlmg
toi bien SOI,lIl clIon "Dal t~p haJll bif!n phuc" val Illl,)(' dlCh giup
eho sinh viall de dang hon trong vii;<: tiep lhu man hQlo: nay.

N¢i dung ella cuon sach gom ba chucfllg :
Chu(mg 1: l\11I etAu ve hAm bien phuc.
Cilltdng 2: Ham chinh hll1h va H thuyet Caud1\'
Chucmg 3: Chuoi Laurent, Ii thuy8t tM.l1s dtt \.,. ap d ...ug.
NQi dung cac chuong tlfdng lIng: vdj giao trinh Ii tbuyfl"Ham
hien ph(fC" do hai Uie gia Nguyen Vi\n I,hui', Le Mf.u
biID
soon vo xultt ban tai Nhs. xufit bell Dl,\i hlJC QuOc gill H1 HOi

"Ai

n~m

2006.
Trong ph51l dAu moi chltdng cua culm Sticb, cbUD&



ra mQt sO hili t(tp mAu nli Wi giiil chi tiet giup cho sinh Vil'il l~ull
quell n1i \"il,'<; gifi..i cAe btl! tmin t11110(' ph~Il do. Philll (,lIoi moi
dlltdllg: Ib. IIlQt sO bAI qlp 11./ giii.i (vOi gOi y 1I0(\.<, dap s6 cJ ('IIi))
S/;~ch) nhAIll pllli.t huy nllllg h.rc t~t hQc va khii. nii.ng tlt duj' d<)c
/{l,p

eua sinh "iell.

Chung tai khOng dlfa WIO CllOn sneh lIay mOt ~ hlQng qua
Idn bai lap illS c1ni )' nhi(1u han d{in f inh chuJ.n ml,t c vii s\r d<l d~llg

('us cae bAi t~p. Den qUlh ('uOn "Bid t~p ham bi~ll phlie" nay
b(ln dQc co th~ tham khilO bai tli\p 0 ciie stich da dllOt: xuM ban
trlIClc do nInt CI1011 ItBoi t.\ip hilill biE-n pink" ella cae tile gi~1 Le
M{iu Hili , Sui Dde Tile; ('liOn IIlntrodllctioll to complex AnalYsis"
cus tAc gia J. Noguchi ...
-

Chung tai xi'1 chan thanh cam all GS. TSK H. Nguy...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Hàm Biến Phức -Nguyễn Văn Trào - Người đăng: Cuộc Đời Sóng Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài tập Hàm Biến Phức -Nguyễn Văn Trào 9 10 617