Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hay môn toán

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KHỦNG BỐ-TMTTổ Hợp với cả Tổ Tiên.
Mấy thím làm hết cho mềnh mấy bài nè nè.
Bai tập

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nhớ lại kiến thức về Pn , Ank và Cnk.
Khai triển ( a+b)n, dạng tổng quát và dạng khai triển
Tính S=
Tính S=
Tính S=
Tính S =

C70  C71  C72  C73  C75  C76  C77

Cn0  Cn1  Cn2  .......  Cnn
C05  2C51  22 C52  23 C53  24 C54  25 C55

Cn1  2Cn2  3Cn3  .......  nCnn

2Cn0 

7.
8.
9.

Tính S=

2 2 1 23 2
2n 1 n
Cn  Cn  ....... 
Cn
2
3
n 1

1  4Cn1  42 Cn2  43 Cn3  .......  4 n 1 Cnn 1  4 n

Tính S=
Khai triển và rút gọn đa thức

P(x) = (1+x)6 + (1+x)7 +(1+x)8 + (1+x)9 +(1+x)10 thu được đa thức mới
P(x) = a1ox10 + a9x9 + a8x8 + ………+ a1x1+ a0. Tính a8.

10.

Cho đa thức
P( x) = (1+x)9 + (1+x)10 +……….+(1+x)14 thu được đa thưc mới
P(x) = a0 +a1x + a2x2 +…..+a14x14 . Tính hế số a9

11.

Trong khai triển (x+

1
n
x ) . Hế số của số hạng thứ 3 lớn hơn hệ số của số

hạng thứ 5 là 35. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển trên.

 Mấy bài này mai kiểm tra xem thím nào không làm được. Mai sẽ học giáo án
của TMT. Đây là bài tập bổ sung cho mấy thím làm trước để nhớ kiến thức.
Mong mấy thím cố gắng! Đêm nay bác không ngủ, không ngủ vì làm bài tập.

...
BÀI TẬP KHỦNG BỐ-TMT-
Tổ Hợp với cả Tổ Tiên.
Mấy thím làm hết cho mềnh mấy bài nè nè.
Bai tập
1. Nhớ lại kiến thức về P
n
, A
n
k
và C
n
k
.
2. Khai triển ( a+b)
n
, dạng tổng quát và dạng khai triển
3. Tính S=
0 1 2 3 5 6 7
7 7 7 7 7 7 7
C C C C C C C
4. Tính S=
0 1 2
.......
n
n n n n
C C C C
5. Tính S=
5 1 2 2 3 3 4 4 5 5
0 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2C C C C C C
6. Tính S =
1 2 3
2 3 .......
n
n n n n
C C C nC
7. Tính S=
2 3 1
0 1 2
2 2 2
2 .......
2 3 1
n
n
n n n n
C C C C
n
8. Tính S=
1 2 2 3 3 1 1
1 4 4 4 ....... 4 4
n n n
n n n n
C C C C
9. Khai triển và rút gọn đa thức
P(x) = (1+x)
6
+ (1+x)
7
+(1+x)
8
+ (1+x)
9
+(1+x)
10
thu được đa thức mới
P(x) = a
1o
x
10
+ a
9
x
9
+ a
8
x
8
+ ………+ a
1
x
1
+ a
0.
Tính a
8.
10. Cho đa thức
P( x) = (1+x)
9
+ (1+x)
10
+……….+(1+x)
14
thu được đa thưc mới
P(x) = a
0
+a
1
x + a
2
x
2
+…..+a
14
x
14
. Tính hế số a
9
11. Trong khai triển (x+
1
x
)
n
. Hế số của số hạng thứ 3 lớn hơn hệ số của số
hạng thứ 5 là 35. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển trên.
Bài tập hay môn toán - Trang 2
Bài tập hay môn toán - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập hay môn toán 9 10 803