Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hình học giải tích trong không gian 3 chiều

Được đăng lên bởi superlucky_92
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giaùo vieân: Ñoã Taát Thaéng Tröôøng THPT Ngoâ Quyeàn

Taøi lieäu LTÑH

HÌNH HOÏC GIAÛI TÍCH TRONG KHOÂNG GIAN 3 CHIEÀU

Mat cau--------------

Bài 1) ÑHCÑ 2010 A (NC) Trong khoâng gian toïa ñoä Oxyz, cho ñieåm A(0; 0; 2) vaø ñöôøng thaúng
x2 y2 z3
:


. Tính khoaûng caùch töø A ñeán . Vieát phöông trình maët caàu taâm A, caét  taïi hai
2
3
2
ñieåm B vaø C sao cho BC = 8.
Bài 2) ĐHCĐ 2005 B
Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho hình laêng truï ñöùng ABC.A 1B1C1 vôùi A(0;-3;0), B(4;0;0),
C(0;3;0), B1(4;0;4).
a) Tìm toïa ñoä caùc ñænh A1, C1. Vieát phöông trình maët caàu coù taâm laø A vaø tieáp xuùc vôùi maët phaúng
(BCC1B1).
b) Goïi M laø trung ñieåm cuûa A1B1. Vieát phöông trình maët phaúng (P) ñi qua hai ñieåm A, M vaø song song
vôùi BC. Maët phaúng (P) caét ñöôøng thaúng A1C1 taïi ñieåm N. Tính ñoä daøi MN.
Bài 3) ĐHCĐ 2004 K.D
Trong khoâng gian vôùi heä toaï ñoä Oxyz cho ba ñieåm A(2;0;1), B(1;0;0), C(1;1;1) vaø maët phaúng (P) : x + y
+ z – 2 = 0. Vieát phöông trình maët caàu ñi qua ba ñieåm A, B, C vaø coù taâm thuoäc maët phaúng (P).
Bài 4) ÑHCÑ 2009 A (Chuaån) Trong khoâng gian vôùi heä toaï ñoä Oxyz, cho maët phaúng (P):
2 x  2 y  z  4 0 vaø maët caàu (S): x 2  y 2  z 2  2 x  4 y  6 z  11 0 . Chöùng minh raèng maët phaúng

(P) caét maët caàu (S) theo moät ñôøng troøn. Xaùc ñònh toaï ñoä taâm vaø baùn kính cuûa ñôøng troøn ñoù.
Bài 5) ĐHCĐ 2008 D Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho boán ñieåm A(3;3;0), B(3;0;3), C(0;3;3),
D(3;3;3)
1) Vieát phöông trình maët caàu ñi qua boán ñieåm A,B,C,D
2) Tìm toïa ñoä taâm ñöôøng troùn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC.

Mặt phẳng

Bài 6) TNTHPT 2007 Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxyz ,cho ñöôøng thaúng (d) coù phöông trình
x  2 y 1 z 1


vaø maët phaúng (P) coù phöông trình x – y + 3z + 2 = 0.
1
2
3
1. Tìm toïa ñoä giao ñieåm M cuûa ñöôøng thaúng (d) vôùi maët phaúng (P).
2. Vieát phöông trình maët phaúng chöùa ñöôøng thaúng (d) vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng (P).
Bài 7) TNTHPT 2007 laàn 2
Trong khoâng gian toïa ñoä Oxyz cho ba ñieåm A(2;0;0), B(0;3;0), C(0;0;6).
1. Vieát phöông trình maët phaúng ñi qua ba ñieåm A, B , C. Tính dieän tích tam giaùc ABC.
2. Goïi G laø troïng taâm tam giaùc ABC. Vieát phöông trình maët caàu ñöôøng kính OG.
Bài 8) TNTHPT 2009
Câu 4a Trong khoâng gian Oxyz, cho maët caàu (S) vaø maët phaúng (P) coù phöông trình:
2
2
2
(S) :  x  1   y  2    z  2   36 và (P) : x  2y  2z  18  0 .
1) Xaùc ñònh toïa ñoä taâm T vaø tính baùn kính c...
Giaùo vieân: Ñoã Taát Thaéng Tröôøng THPT Ngoâ Quyeàn Taøi lieäu LTÑH
HÌNH HOÏC GIAÛI TÍCH TRONG KHOÂNG GIAN 3 CHIEÀU
Mat cau--------------
Bài 1) ÑHCÑ 2010 A (NC) Trong khoâng gian toïa ñoä Oxyz, cho ñieåm A(0; 0; 2) vaø ñöôøng thaúng
2 2 3
:
2 3 2
x y z
. Tính khoaûng caùch töø A ñeán . Vieát phöông trình maët caàu taâm A, caét taïi hai
ñieåm B vaø C sao cho BC = 8.
Bài 2) ĐHCĐ 2005 B
Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz cho hình laêng truï ñöùng ABC.A
1
B
1
C
1
vôùi A(0;-3;0), B(4;0;0),
C(0;3;0), B
1
(4;0;4).
a) Tìm toïa ñoä caùc ñænh A
1
, C
1
. Vieát phöông trình maët caàu coù taâm laø A vaø tieáp xuùc vôùi maët phaúng
(BCC
1
B
1
).
b) Goïi M laø trung ñieåm cuûa A
1
B
1
. Vieát phöông trình maët phaúng (P) ñi qua hai ñieåm A, M vaø song song
vôùi BC. Maët phaúng (P) caét ñöôøng thaúng A
1
C
1
taïi ñieåm N. Tính ñoä daøi MN.
Bài 3) ĐHCĐ 2004 K.D
Trong khoâng gian vôùi heä toaï ñoä Oxyz cho ba ñieåm A(2;0;1), B(1;0;0), C(1;1;1) vaø maët phaúng (P) : x + y
+ z – 2 = 0. Vieát phöông trình maët caàu ñi qua ba ñieåm A, B, C vaø coù taâm thuoäc maët phaúng (P).
Bài 4) ÑHCÑ 2009 A (Chuaån) Trong khoâng gian vôùi heä toaï ñoä Oxyz, cho maët phaúng (P):
0422 zyx
vaø maët caàu (S):
011642
222
zyxzyx
. Chöùng minh raèng maët phaúng
(P) caét maët caàu (S) theo moät ñôøng troøn. Xaùc ñònh toaï ñoä taâm vaø baùn kính cuûa ñôøng troøn ñoù.
Bài 5) ĐHCĐ 2008 D Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho boán ñieåm A(3;3;0), B(3;0;3), C(0;3;3),
D(3;3;3)
1) Vieát phöông trình maët caàu ñi qua boán ñieåm A,B,C,D
2) Tìm toïa ñoä taâm ñöôøng troùn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC.
Mặt phẳng
Bài 6) TNTHPT 2007 Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxyz ,cho ñöôøng thaúng (d) coù phöông trình
2 1 1
1 2 3
x y z
vaø maët phaúng (P) coù phöông trình x – y + 3z + 2 = 0.
1. Tìm toïa ñoä giao ñieåm M cuûa ñöôøng thaúng (d) vôùi maët phaúng (P).
2. Vieát phöông trình maët phaúng chöùa ñöôøng thaúng (d) vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng (P).
Bài 7) TNTHPT 2007 laàn 2
Trong khoâng gian toïa ñoä Oxyz cho ba ñieåm A(2;0;0), B(0;3;0), C(0;0;6).
1. Vieát phöông trình maët phaúng ñi qua ba ñieåm A, B , C. Tính dieän tích tam giaùc ABC.
2. Goïi G laø troïng taâm tam giaùc ABC. Vieát phöông trình maët caàu ñöôøng kính OG.
Bài 8) TNTHPT 2009
Câu 4a Trong khoâng gian Oxyz, cho maët caàu (S) vaø maët phaúng (P) coù phöông trình:
2 2 2
(S) : x 1 y 2 z 2 36 (P ) : x 2y 2z 18 0
.
1) Xaùc ñònh toïa ñoä taâm T vaø tính baùn kính cuûa maët caàu (S). Tính khoaûng caùch töø T ñeán maët phaúng (P).
2) Vieát phöông trình tham soá cuûa ñöôøng thaúng d ñi qua T vaø vuoâng goùc vôùi (P). Tìm toïa ñoä giao ñieåm
cuûa d vaø (P).
Bài 9) TNTHPT 2009
- 1 -
Bài tập hình học giải tích trong không gian 3 chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hình học giải tích trong không gian 3 chiều - Người đăng: superlucky_92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập hình học giải tích trong không gian 3 chiều 9 10 196