Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hình học không gian chọn lọc

Được đăng lên bởi Tú LuLu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Toaùn 12 – Hình hoïc khoâng gian Trần Quang Thuận
1
CAÙC BAØI TOAÙN HÌNH CHOÏN LOÏC
1) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho hình laäp phöông ABCD.A’B’C’D’ vôùi A(0; 0; 0), B(1; 0; 0),
D(0; 1; 0), A’(0; 0; 1). Goïi M vaø N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB vaø CD,
a) Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng A’C vaø MN.
b) Vieát phöông trình maët phaúng chöùa A’C vaø taïo vôùi maët phaúng Oxy moät goùc α bieát
1
cos
6
α =
(Ñaïi hoïc khoái A – 2006)
Giaûi
a) Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng A’C vaø MN
Choïn heä truïc toïa ñoä Axyz nhö hình veõ thì toïa ñoä caùc ñieåm laø:
A(0; 0; 0), B(1; 0; 0), C(1; 1; 0), D(0; 1; 0), A’(0; 0; 1); B’(1;
0; 1), C’(1; 1; 1), D’(0; 1; 1), M(
1
2
; 0; 0), N(
1
2
; 1; 0)
Ta coù
( ) ( )
1
A'C 1;1; 1 ,MN 0;1;0 ,A'M ;0; 1
2
= = =
( )
( )
2 2 2
A'C,MN 1;0;1
1
1
A'C,MN .A'M
2
d A'C,MN
2 2
1 0 1
A'C,MN
=
= = =
+ +
 

1
b) Vieát phöông trình maët phaúng chöùa A'C vaø taïo vôùi maët phaúng Oxy moät goùc bieát cos
6
α α =
A'C coù qua A'(0;0;1) VTCP laø A'C (1;1; 1)
x -y 0
x y z 1
neân pt chính taéc A'C laø pt toång quaùt A'C laø
y z 1 0
1 1 1
Goïi (P) laø maët phaúng caàn tìm. Vì mp
(P) chöùa A'C neân pt mp (P) daïng
=
=
= =
+ =
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 2
Oxy
2
2 2
2 2 2 2 2
1
A x - y B y z -1 0 A B 0 Ax B A y Bz B 0
Mp Oxy coù pt laø z 0 n 0;0;1
B
1
Ycbt cos cos (P),(Oxy)
6
A B A B
A 2B
6B 2A 2AB 2B A AB 2B 0
A B
A 2B. Choïn B 1,A 2 pt mp (P ) :2x y z 1 0
A B.
+ + = + + + =
= =
α = = =
+ +
=
= + =
= −
= = = + =
= −

2
Choïn B 1,A 1 pt mp (P ) :x 2y z 1 0= − = + =
z
A
B(1; 0; 0)
C
D(0; 1; 0)
A’(0; 0; 1)
B’
C’
D’
y
x
M
N
Bài tập hình học không gian chọn lọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hình học không gian chọn lọc - Người đăng: Tú LuLu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập hình học không gian chọn lọc 9 10 901