Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Hình học lớp 7

Được đăng lên bởi Ngô Xuân Phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 Định lý Py-ta-go
Bài 1: Tam giác ABC có góc A tù,
cao AH, tính BH.

ˆ
C

= 300; AB = 29, AC = 40. Vẽ đường

Bài 2: Tam giác ABC có AB = 25, AC = 26, đường cao AH = 24. Tính BC.
Bài 3: Độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông tỉ lệ với 8 và 15,
cạnh huyền dài 51cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông.
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, trên đó lấy điểm D.
Trên tia đối của tia HA lấy một điểm E sao cho HE = AD. Đường thẳng
vuông góc với AH tại D cắt AC tại F. Chứng minh rằng EB  EF.
 Trường hợp bằng nhau đặc biệt của tam giác vuông
Bài 1: Cho  ABC, trung tuyến AM cũng là phân giác.
a/ Chứng minh rằng  ABC cân
b/ Cho biết AB = 37, AM = 35, tính BC.
Bài 2: Một tam giác có ba đường cao bằng nhau.
a/ Chứng minh rằng tam giác đó là tam giác đều.
b/ Biết mỗi đường cao có độ dài là

a 3
2

, tính độ dài mỗi cạnh của tam

giác đó.
II. Một cách vẽ hình phụ: “ Phương pháp tam giác đều”
ˆ = 150. Trên tia BA lấy điểm O sao
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, C
cho BO = 2AC. Chứng minh rằng tam giác OBC cân.

Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A, Â = 80 0. Gọi O là một điểm ở trong tam
giác sao cho góc OBC = 300; góc OCB = 100. Chứng minh rằng  COA cân.
Bài 3: Cho  ABC cân tại A, Â = 1000. Gọi O là một điểm nằm trên tia phân
giác của góc C sao cho góc CBO = 300. Tính góc CAO.
Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A, Â = 30 0. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có
chứa C vẽ tia Bx  BA. Trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN = BA. Tính góc
BCN

1

Bài 5: Cho ABC cân tại A, Â = 100 0. Trên tia AC lấy điểm D sao cho AD =
BC. Tính góc CBD.
Bài 6: Cho ABC cân tại A, Â = 108 0. Gọi O là một điểm nằm trên tia phân
giác của góc C sao cho CBO = 12 0. Vẽ tam giác đều BOM (M và A cùng
thuộc một nửa mặt phẳng bờ BO). Chứng minh rằng:
a/ Ba điểm C, A, M thẳng hàng
b/ Tam giác AOB cân
Bài 7: Cho ABC cân tại A, Â = 800. Trên cạnh BC lấy điểm I sao cho góc
BAI = 500; trên cạnh AC lấy điểm K sao cho góc ABK = 30 0. Hai đoạn thẳng
AI và BK cắt nhau tại H. Chứng minh rằng  HIK cân.
III. Ôn tập chương II
Bài 1: Cho tam giác đều ABC. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm
M và N sao cho AM = CN. Gọi O là giao điểm của CM và BN. Chứng minh
rằng:
a/ CM = BN
b/ Số đo của góc BOC không đổi khi M và N di động trên hai cạnh AB,
AC thỏa mãn điều kiện AM = CN.
Bài 2: Cho ABC vuông cân ở A. Qua A vẽ đường thẳng d thay đổi. Vẽ BD
và CE cùng vuông góc với d (D, E  d). Chứng minh rằng tổng BD2 + CE2 có
giá trị không đổi.
Bài 3: Tam giác ABC vuông cân tại A, trung tuyến AM. Trên cạnh AB ...
Định lý Py-ta-go
Bài 1: Tam giác ABC góc A tù,
C
ˆ
= 30
0
; AB = 29, AC = 40. Vẽ đường
cao AH, tính BH.
Bài 2: Tam giác ABC có AB = 25, AC = 26, đường cao AH = 24. Tính BC.
Bài 3: Độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông tỉ lệ với 8 15,
cạnh huyền dài 51cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông.
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, trên đó lấy điểm D.
Trên tia đối của tia HA lấy một điểm E sao cho HE = AD. Đường thẳng
vuông góc với AH tại D cắt AC tại F. Chứng minh rằng EB EF.
Trường hợp bằng nhau đặc biệt của tam giác vuông
Bài 1: Cho ABC, trung tuyến AM cũng là phân giác.
a/ Chứng minh rằng ABC cân
b/ Cho biết AB = 37, AM = 35, tính BC.
Bài 2: Một tam giác có ba đường cao bằng nhau.
a/ Chứng minh rằng tam giác đó là tam giác đều.
b/ Biết mỗi đường cao có độ dài
2
3a
, tính độ dài mỗi cạnh của tam
giác đó.
II. Một cách vẽ hình phụ: “ Phương pháp tam giác đều”
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A,
C
ˆ
= 15
0
. Trên tia BA lấy điểm O sao
cho BO = 2AC. Chứng minh rằng tam giác OBC cân.
Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A, Â = 80
0
. Gọi O là một điểm trong tam
giác sao cho góc OBC = 30
0
; góc OCB = 10
0
. Chứng minh rằng COA cân.
Bài 3: Cho ABC cân tại A, Â = 100
0
. Gọi O là một điểm nằm trên tia phân
giác của góc C sao cho góc CBO = 30
0
. Tính góc CAO.
Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A, Â = 30
0
. Trên nửa mặt phẳng b AB
chứa C v tia Bx BA. Trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN = BA. Tính góc
BCN
1
Bài tập Hình học lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Hình học lớp 7 - Người đăng: Ngô Xuân Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập Hình học lớp 7 9 10 450