Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hoá đại cương

Được đăng lên bởi vuminhduc59
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đây là bài tập hoá đại cương
Bài t p hóa đ i c ng ươ
Ch ng 1: C u t o nguyên tươ
Câu 1. V n d ng nguyên lý ngo i tr Pauli đ tính s electron t i đa
có trong m t phân l p (ví d phân l p 3d) và trong m t l p (ví d
l p N).
2. Trong m t nguyên t bao nhiêu electron ng v i:
a) n = 2
b) n = 2, = 1
c) n = 3, = 1, m
= 0
d) n = 3, = 2, m
= 0, m
s
= + ½
3. L p c u hình electron c a nguyên t zirconi (Z = 40) tr ng thái
c b n. ơ Nguyên t zirconi cô l p là thu n hay ngh ch t ?
4. Trong nh ng c u hình sau cho nguyên t niken (Z = 28):
a) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
0
b) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
8
3d
6
4s
2
c) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
8
4s
2
d) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
4p
2
trong nh ng c u hình này:
1) C u hình nào không tuân theo nguyên lý ngo i tr Pauli?
2) C u hình nào bi u th nguyên t niken tr ng thái c ơ
b n?
3) C u hình nào không có electron đ c thân?
5. Xác đ nh c u hình electron c a các nguyên t và ion sau đây
tr ng thái c b n: ơ
8
O,
13
Al
3+
,
17
Cl
-
,
19
K,
26
Fe,
80
Hg.
6. Cho bi t các ion d i đây, m i ion có bao nhiêu electron l p ngoàiế ướ
cùng:
16
S
2-
,
20
Ca
2+
,
24
Cr
3+
,
30
Zn
2+
,
35
Br
-
,
50
Sn
4+
. Ion nào có c u hình
t ng t khí tr ?ươ ơ
7. Có th có m t electron trong m t nguyên t nào đó có b b n s
l ng t nh sau không?ượ ư
a) n = 3, = 3, m
= + 1, m
s
= + ½
b) n = 3, = 2, m
= + 1, m
s
= + ½
c) n = 2, = 1, m
= + 2, m
s
= – ½
d) n = 3, = 1, m
= + 2, m
s
= + ½
e) n = 4, = 3, m
= – 4, m
s
= – ½
f) n = 2, = 1, m
= – 1, m
s
= – ½
8. Hãy vi tế các giá tr b n s l ng t cho các electron tr ng thái ượ
c b n c a nguyên t có Z = 7 (gi thi t electron đi n vào các AOơ ế
theo chi u m
gi m d n)
9. Cho bi t giá tr các s l ng t n, ế ượ ng v i các AO 1s, 2p, 3d, 4s,
4f.
10. Hãy cho bi t tên c a các AO có:ế
a) n = 4, = 0
b) n = 3, = 1, m
= + 1
bài tập hoá đại cương - Trang 2
bài tập hoá đại cương - Người đăng: vuminhduc59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập hoá đại cương 9 10 821