Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Khoa
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG
BÀI TẬP CHƯƠNG I, II
1. Viết cấu hình electron của các nguyên tử và ion sau : V, V 3+ (Z=23), Ag,Ag+ (Z=47), Pb, Pb4+
(Z=82).
2. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau :
X thuộc chu kỳ 4, nhóm IIA
Y thuộc chu kỳ 4, nhóm IIB
Z thuộc chu kỳ 5, nhóm IB
T thuộc chu kỳ 6, nhóm IVA
3. Sắp xếp các nguyên tử và ion sau đây theo bán kính tăng dần :
a) Ca (Z=20) , Al(Z=13) , P(Z=15) , K(Z=19)
b) Cl(Z=17) , Al(Z=13) , P(Z=15) , Na(Z=11) , Ar(Z=18)
c) Mg2+ (Z=12) , F-(Z=9) , Na+(Z=11) , O2-(Z=8) , Al3+(Z=13)
4. a) Giải thích sự biến thiên bán kính các nguyên tố thuộc chu kỳ 4
b) Giải thích sự biến thiên năng lượng ion hóa thứ nhấtcủa các nguyên tố thuộc nhóm IIB.
5. a) Xác định nguyên tố X, biết X cùng chu kỳ với Ag (Z=47) và cùng nhóm với Ge(Z=32)
b) Xác định nguyên tố Y, biết Y thuộc chu kỳ 4 và cùng nhóm với Si(Z=14)
6. Cho nguyên tố A ở chu kỳ 2, nguyên tố B ở chu kỳ 3, nguyên tố C ở chu kỳ 4. A,B,C đều tạo với
hydro hợp chất có công thức H2X (X = A , B , C), trong đó A , B , C thể hiện số oxi hóa âm thấp nhất.
a) Viết cấu hình electron của A , B, C.
b) Xác định 4 số lượng tử của điện tử cuối cùng của A , B , C.
7. Nguyên tử X , Y có điện tử cuối biễu diễn bằng 4 số lượng tử :
X : n = 4 , l =0 , ml = 0 , ms = +1/2
Y : n = 3 , l =1 , ml = 0 , ms = -1/2
Z là nguyên tố thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIB
a) Viết cấu hình electron của X , Y Z. Xác định vị trí X, Y trong bảng HTTH.
b) Xác định số oxi hóa âm thấp nhất và dương cao nhất của X , Y , Z.
8. Cho các nguyên tử của nguyên tố A , B, C , D có điện tử cuối được biểu diễn bằng 4 số lượng tử như
sau :
A : n = 3 , l =1 , ml = -1 , ms = -1/2
B : n = 3 , l =1 , ml = 1 , ms = +1/2
C : n = 3 , l =2 , ml = 0 , ms = +1/2
D : n = 4 , l =1 , ml = 1 , ms = +1/2
a) Xác định vị trí các nguyên tố trong bảng HTTH.
d) Xác định số oxi hóa âm thấp nhất và dương cao nhất của A , B.
9. Viết cấu hình electron của các nguyên tố A, B, C, D, E ,F và xác định :
- Điện tích hạt nhân Z, chu kỳ, phân nhóm trong bảng HTTH
- Là kim loại hay phi kim, số oxi hóa âm thấp nhất (nếu có) và số oxi hóa dương cao nhất.
- Có bao nhiêu electron trong các nguyên tử A, B, C , E và F cùng mang số lượng tử ml =-1, 0 +1
Biết rằng các nguyên tử A, B, C, D với các ion tương ứng A 2- , B- , C+ có cấu hình electron của nguyên
tử khí trơ Ne(Z=10), các nguyên tử D , E , F với với các ion tương ứng D 2- , E- và F+ có lớp vỏ ngoài
cùng là 3p6.
10. Nguyên tố X và Y ở chu kỳ 2, nguyên tố Z ở chu kỳ 3, kết hợp với hydro để tạo thành các hợp ...
BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG
BÀI TẬP CHƯƠNG I, II
1. Viết cấu hình electron của các nguyên tử ion sau : V, V
3+
(Z=23), Ag,Ag
+
(Z=47), Pb, Pb
4+
(Z=82).
2. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau :
X thuộc chu kỳ 4, nhóm IIA
Y thuộc chu kỳ 4, nhóm IIB
Z thuộc chu kỳ 5, nhóm IB
T thuộc chu kỳ 6, nhóm IVA
3. Sắp xếp các nguyên tử và ion sau đây theo bán kính tăng dần :
a) Ca (Z=20) , Al(Z=13) , P(Z=15) , K(Z=19)
b) Cl(Z=17) , Al(Z=13) , P(Z=15) , Na(Z=11) , Ar(Z=18)
c) Mg
2+
(Z=12) , F
-
(Z=9) , Na
+
(Z=11) , O
2-
(Z=8) , Al
3+
(Z=13)
4. a) Giải thích sự biến thiên bán kính các nguyên tố thuộc chu kỳ 4
b) Giải thích sự biến thiên năng lượng ion hóa thứ nhấtcủa các nguyên tố thuộc nhóm IIB.
5. a) Xác định nguyên tố X, biết X cùng chu kỳ với Ag (Z=47) và cùng nhóm với Ge(Z=32)
b) Xác định nguyên tố Y, biết Y thuộc chu kỳ 4 và cùng nhóm với Si(Z=14)
6. Cho nguyên tố A ở chu kỳ 2, nguyên tố B chu kỳ 3, nguyên tố C chu kỳ 4. A,B,C đều tạo với
hydro hợp chất có công thức H
2
X (X = A , B , C), trong đó A , B , C thể hiện số oxi hóa âm thấp nhất.
a) Viết cấu hình electron của A , B, C.
b) Xác định 4 số lượng tử của điện tử cuối cùng của A , B , C.
7. Nguyên tử X , Y có điện tử cuối biễu diễn bằng 4 số lượng tử :
X : n = 4 , l =0 , m
l
= 0
,
m
s
= +1/2
Y : n = 3 , l =1 , m
l
= 0
,
m
s
= -1/2
Z là nguyên tố thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIB
a) Viết cấu hình electron của X , Y Z. Xác định vị trí X, Y trong bảng HTTH.
b) Xác định số oxi hóa âm thấp nhất và dương cao nhất của X , Y , Z.
8. Cho các nguyên tử của nguyên tố A , B, C , D có điện tử cuối được biểu diễn bằng 4 số lượng tử n
sau :
A : n = 3 , l =1 , m
l
= -1
,
m
s
= -1/2
B : n = 3 , l =1 , m
l
= 1
,
m
s
= +1/2
C : n = 3 , l =2 , m
l
= 0
,
m
s
= +1/2
D : n = 4 , l =1 , m
l
= 1
,
m
s
= +1/2
a) Xác định vị trí các nguyên tố trong bảng HTTH.
d) Xác định số oxi hóa âm thấp nhất và dương cao nhất của A , B.
9. Viết cấu hình electron của các nguyên tố A, B, C, D, E ,F và xác định :
- Điện tích hạt nhân Z, chu kỳ, phân nhóm trong bảng HTTH
- Là kim loại hay phi kim, số oxi hóa âm thấp nhất (nếu có) và số oxi hóa dương cao nhất.
- Có bao nhiêu electron trong các nguyên tử A, B, C , E và F cùng mang số lượng tử m
l
=-1, 0 +1
Biết rằng các nguyên tử A, B, C, D với các ion tương ứng A
2-
, B
-
, C
+
cấu hình electron của nguyên
tử khí trơ Ne(Z=10), các nguyên t D , E , F với với các ion tương ứng D
2-
, E
-
F
+
có lớp vỏ ngoài
cùng là 3p
6
.
10. Nguyên tố X Y chu kỳ 2, nguyên tố Z chu kỳ 3, kết hợp với hydro để tạo thành các hợp chất
tương ứng H
3
X , H
2
Y và H
2
Z. Trong đó, X , Y , Z đều thể hiện số oxi hóa âm thấp nhất.
a) Viết cấu hình electron của X, Y, Z.
BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: Nguyễn Văn Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG 9 10 134