Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hóa nâng cao

Được đăng lên bởi Bánh Hột Gà
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Cho m gam muối halogen của một kim loại kiềm phản ứng với 50ml dung dịch H2SO4 đặc,
nóng dư .sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí A có mùi đặc biệt và hỗn hợp sản phẩm B.
Trung hòa bằng 200ml dung dịch NaOH 2M rồi làm bay hơi nước cẩn thận sản phẩm B, thu được
199,6g hỗn hợp D (khối lượng khô). Nung D đến khối lượng không đỗi, thu được hỗn hợp muối E có
khối lượng 98g. Nếu cho dung dịch BACl2 dư vào B thì thu được kết tủa F có khối lượng gấp 1.4265
lần khối lượng muối E. Dẫn khí A qua dung dịch Pb(NO3) dư thu được kết tủa 23,9g.
a) Tính nồng độ % dung dịch H2SO4 (D= 1,715g\ml )
b) Tính khối lượng muối đã dùng.
c) Xác định tên kim loại trên.

Câu 2. Nung hỗn hợp gồm a gam bột Fe và b gam bột S trong điều kiện không có không khí thu được
chất rắn A. cho A vào V ml dung dịch H2SO4 0,9M (loãng) dư, thu được khí B có tỉ khối so với H2 =
7, dung dịch C và còn lại 3.2g một chất rắn không tan. Sục toàn bộ khí B vào dung dịch Pb(NO3) dư
thu 43,02g kết tủa.
a) Tính các giá trị a và b
b) Chia dung dịch C làm 2 phần bằng nhau. Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần thứ nhất, lọc lấy

kết tủa dem nung ngoài không khí đến khối lượng không đỗi được 124,05g chất rắn. Nhỏ dung
dịch NaNO3 2M vào phấn thứ 2, được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ). Tính V và
thể tích dung dịch NaNO3 nhõ nhất cần cho vào phần thứ 2 để thu được thể tích khí NO lớn
nhất.

Câu 3. Có 400ml dung dịch H2SO4 0,65M, hòa tan thêm vào đó 1,792 lít khí clorua hidro HCl (đktc)
được dung dịch A. Cho vào dung dịch A 3,96g hỗn hợp Mg và km loại X hóa trị III có khối lượng
nguyên tử lớn hơn Mg được dung dịch B và khí hidro. Để tác dụng hết axit dư trong dung dịch B phải
dùng 8,66g Natricacbonat và Magiecacbonat. Sau khi phản ứng xong, khối lượng dung dịch B tăng
4,7g
a) Cho biết tên kim loại X
b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Natricacbonat, Magiecacbonat trong 8,66g hổn hợp

Câu 4. Cho hỗn hợp A gồm NaX và NaY (X, Y là 2 hallogen liên tiếp). Để kết tủa hoàn toàn 2,2
gam hỗn hợp A cần 180ml dung dịch AgNO3 0,2M

a) Tính khối lượng kết tủa .
b) Xác định X, Y.
c) Biết có phản ứng sau đây xảy ra:

X + KYO3 -> KXO3 = Y2
Hãy kết luận chính xac X, Y.
d) Từ kết luận câu c) hãy cho biết chiều của phản ứng:

X2 + KY -> Y2 + KX.

Câu 5. Cho 13,5 gam hỗn hợp Cl2 và Br2 với tỉ lệ số mol 5:2 vào một dung dịch chúa m gam NaI.
a) Tính khối lượng chất rắn A thu được sau khi cô cạn trong các trường hợp:
 TH1: m=15 gam
 TH2: m=30 gam
 TH3: m=42 gam
b) Tính khối lượng m để thu được 15,82 gam c...
Câu 1. Cho m gam muối halogen của một kim loại kiềm phản ứng với 50ml dung dịch H
2
SO
4
đặc,
nóng dư .sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí A có mùi đặc biệt và hỗn hợp sản phẩm B.
Trung hòa bằng 200ml dung dịch NaOH 2M rồi làm bay hơi nước cẩn thận sản phẩm B, thu được
199,6g hỗn hợp D (khối lượng khô). Nung D đến khối lượng không đỗi, thu được hỗn hợp muối E có
khối lượng 98g. Nếu cho dung dịch BACl2 dư vào B thì thu được kết tủa F có khối lượng gấp 1.4265
lần khối lượng muối E. Dẫn khí A qua dung dịch Pb(NO
3
) dư thu được kết tủa 23,9g.
a) Tính nồng độ % dung dịch H
2
SO
4
(D= 1,715g\ml )
b) Tính khối lượng muối đã dùng.
c) Xác định tên kim loại trên.
Câu 2. Nung hỗn hợp gồm a gam bột Fe và b gam bột S trong điều kiện không có không khí thu được
chất rắn A. cho A vào V ml dung dịch H2SO4 0,9M (loãng) dư, thu được khí B có tỉ khối so với H
2
=
7, dung dịch C và còn lại 3.2g một chất rắn không tan. Sục toàn bộ khí B vào dung dịch Pb(NO
3
) dư
thu 43,02g kết tủa.
a) Tính các giá trị a và b
b) Chia dung dịch C làm 2 phần bằng nhau. Nhỏ dung dịch Ba(OH)
2
dư vào phần thứ nhất, lọc lấy
kết tủa dem nung ngoài không khí đến khối lượng không đỗi được 124,05g chất rắn. Nhỏ dung
dịch NaNO
3
2M vào phấn thứ 2, được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ). Tính V và
thể tích dung dịch NaNO
3
nhõ nhất cần cho vào phần thứ 2 để thu được thể tích khí NO lớn
nhất.
Câu 3. Có 400ml dung dịch H
2
SO
4
0,65M, hòa tan thêm vào đó 1,792 lít khí clorua hidro HCl (đktc)
được dung dịch A. Cho vào dung dịch A 3,96g hỗn hợp Mg và km loại X hóa trị III có khối lượng
nguyên tử lớn hơn Mg được dung dịch B và khí hidro. Để tác dụng hết axit dư trong dung dịch B phải
dùng 8,66g Natricacbonat và Magiecacbonat. Sau khi phản ứng xong, khối lượng dung dịch B tăng
4,7g
a) Cho biết tên kim loại X
b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Natricacbonat, Magiecacbonat trong 8,66g hổn hợp
Câu 4. Cho hỗn hợp A gồm NaX và NaY (X, Y là 2 hallogen liên tiếp). Để kết tủa hoàn toàn 2,2
gam hỗn hợp A cần 180ml dung dịch AgNO
3
0,2M
bài tập hóa nâng cao - Trang 2
bài tập hóa nâng cao - Người đăng: Bánh Hột Gà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập hóa nâng cao 9 10 469